Vapaalassa tontteja Kaavintielle (nro 002275)

Kaupunginvaltuusto on 28.5.2018 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 16.8.2018

Raspitielle (Kaavintie 26:n kohdalle) ja Vuolutie 9:n kohdalle kaavoitetaan seitsemän omakotitonttia kahden puiston paikalle. Kaavamuutos on yleiskaavan, maapoliittisten linjausten ja Vapaalan pientaloalueen suunnitteluperiaatteiden mukainen.

Alue sijaitsee Kaavintie 26 (tuleva Raspitie) ja Vuolutie 9 b kohdalla.

Asemakaavan muutos

Voimassa olevassa asemakaavassa alueet ovat puistoalueita P.

Alue on sekametsää (kuusia, haapoja, koivuja, leppiä). Alueella on vanhoja vesi- ja viemärijohtoja, jotka siirretään, paperinkeräyspiste ja muuntaja, jotka voivat jäädä paikalleen, sekä vanhoja tieosuuksia, jotka liitetään tuleviin tontteihin. Alueella ei ole inventoituja luontokohteita.

Asemakaavamuutoksessa puistoalueet muuttuvat erillispientalojen korttelialueeksi AO ja osin katualueiksi.

Alueelle syntyy seitsemän omakotitonttia, joiden rakennusoikeudet ovat 165 – 190 k-m². Suurin kerrosluku on kaksi. Kullekin tontille saa rakentaa enintään yhden asunnon. Paperinkeräysalue, ajoyhteys pohjoispuolisille tonteille ja muuntajan alue muutetaan katualueiksi. Kokonaisrakennusoikeudeksi muodostuu 1 210 k-m² ja tonttitehokkuudeksi e = 0,25.

Kullekin tontille saa rakentaa yhden asunnon. Talot ovat julkisivuiltaan vaaleita ja katot harmaita. Kullekin tontille saa rakentaa lisäksi 10 m²:n viherhuoneen, mikä parantaa asumisen laatua verrattuna terassiin.

Alueet liittyvät oleviin katuihin ja sopivat hyvin pientalotonteiksi. Molemmat ovat vanhoja tiealueita.

Lähellä on laaja virkistysalue.

Kaavan hakija ja maanomistus

Vantaan kaupunki

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaava on tehty kaupungin omana työnä.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002275 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Kaupunginhallitus 23.4.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.7.2015

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 1.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter