Martinlaakson kehityskuva (nro 014200)

Kaupunginvaltuusto on 2.3.2013 hyväksynyt

Martinlaakson kehityskuvaraportti hyväksyttäväksi

Nähtävillä ollut Martinlaakson kehitysraportti liitteineen käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 19.1. Aineisto oli nähtävillä keväällä 2014, jolloin järjestettiin työpajatyyppinen asukastilaisuus. Osalliset saivat kommentoida kehityskuvan visioita ja ideoita. Lausuntoja kehityskuvasta saatiin HSL:ltä, HSY:ltä ja Myyrmäen aluetoimikunnalta. Mielipiteitä saatiin 5 kpl. Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet on esitetty tarkemmin erillisessä liitteessä. Karttapohjaisella nettikyselyllä kartoitettiin Martinlaakson asukkaiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden näkemyksiä Martinlaakson kehityskuvassa esitetyistä periaatteista. Aihealueita ovat muun muassa täydennysrakentamisen paikat, reitit, esteettömyys ja palvelut. Vastauksia saatiin yli sadalta henkilöltä. Suurin osa vastaajista oli Myyrmäen suuralueelta, mutta myös alueella työskentelevät ja ohikulkevat vastasivat kyselyyn. Ikäjakaumaltaan vastaajat edustivat kaikki ikäluokkia.

Kyselyn palautteet on koottu erilliseksi liitteeksi . Kehityskuvaraporttia on päivitetty saadun palautteen, kyselyiden tulosten ja muun osallisuusmateriaalin perusteella. Martinlaakson kehityskuvaan tulee palata alueella vireillä olevissa asemakaavoissa, asemakaavamuutoksissa tai muissa suunnitelmissa. Tällöin tarkistetaan aluekohtaisesti, mitä kehitystoimenpiteitä tai rajoituksia on kyseiselle paikalle kehityskuvassa esitetty.

Martinlaakson kehityskuva ohjaa uutta rakentamista viitteellisesti ja määrittää yleispiirteiset reunaehdot meneillään oleville ja tulevaisuudessa laadittavilla asemakaavamuutoksille. Kehityskuvaa on tehty yhdessä virkamiesten, asukkaiden, alueen yrittäjien ja muille osallisten kanssa. Asukkailta on saatu paljon ideoita ja kommentteja jo työn alkuvaiheessa. Asukaspalaute on ohjannut kehityskuvan työstämistä ja antanut perusteluita eri ratkaisuille.

Työn tavoitteena on ollut määrittää periaatteet Martinlaakson keskustan kehittämiselle. Martinlaaksoa halutaan kehittää elinvoimaisena, omaleimaisena ja viihtyisänä keskustana ja kaupunginosana. Kehityskuvassa on tutkittu muun muassa keskusta-alueen kehittämistä, alueen imagoa, täydennysrakentamisen alueita, maisemaa, liikenneasioita ja ekologisuutta. Kehitettäviä alueita ovat muun muassa Martinkeskuksen, nuorisotalon sekä purettavan Laajavuoren koulun tontit.

Kehityskuvan tarkastelualue rajautuu pohjoisessa Martinkyläntiehen ja etelässä viheralueisiin. Idässä alue rajoittuu Hämeenlinnanväylään ja lännessä Raappavuorentielle asti. Osittain tarkastelualue on laajempikin, esimerkiksi liikenteen, rakennusperinnön ja maisemallisten lähtökohtien osalta.

Martinlaakson kaupunkikuvallinen pääpaino keskittyy tällä hetkellä radan varteen ja uuden punatiilisen keskuksen ympärille. Arvokasta Martinlaaksossa on myös sen väljä rakenne ja vehreä ympäristö. Kehityskuvan yhteydessä on tutkittu alueella jo vireillä olevia rakentamisen alueita sekä ehdotetaan potentiaalisia täydennysrakentamisen paikkoja. Kehityskuvassa on määritelty niin sanottuja ’urbaanin sykkeen alueita’, joille sijoittuu runsaasti uutta asuinrakentamista, palveluita, kivijalkakauppoja sekä asukkaiden yhteistilaa alueelle suunniteltavan uuden päiväkodin yhteyteen. Pääpaino on Martinlaakson koululta asemalle vievällä raitilla, josta pyritään tekemään asukkaiden yhteinen ulko-olohuone. Suunnittelussa on vahva kevyen liikenteen näkökulma ja turvallinen kulku erityisryhmille. Kaupunkimaisilla, täydentyvillä katujulkisivuilla luodaan yhtenäisyyttä raittien varrelle ja kaupunkikuvallisesti tärkeille katujulkisivuille.

Kehityskuvan tavoitteena on myös edistää liikennejärjestelmän kestävyyttä ja tehokkuutta siten, että yhä useampi matka tehdään jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä kaikissa ikäryhmissä. Työn aikana tutkittiin tarkemmin alueen kehittämiskohteita. Muun muassa Laajaniityntietä asemalta Martinlaaksonpolulle on ideoitu jalankulkijaystävällisenä ”shared space” ‑tyyppisenä katuna.

Kehityskuvassa esitetään periaatteet suunnittelun eri osa-alueille

Näitä ovat:

  • Viheralueiden kehittämisen periaatteet
  • Yleiset kaupunkikuvalliset periaatteet
  • Täydennysrakentamisen periaatteet
  • Sujuvan ja turvallisen liikkumisen periaatteet
  • Elinvoimaisen Martinlaakson kehittämisperiaatteet
  • Asukkaiden oma kaupunki - kehittämisperiaatteet
  • Periaatteet on esitetty tarkemmin kehityskuvaraportissa.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely

Kehityskuvatyö laitettiin vireille toukokuussa 2013. Osallisille lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma kirjeitse tai sähköpostilla. Mielipiteitä saapui niukasti, kirjeitse 3 kpl ja sähköpostitse 2 kpl. Työpajatyyppiseen asukastilaisuuteen 4.6.2013 osallistui 15 asukasta. Sen sijaan netin asukaskyselyyn vastattiin runsaasti. Vastauksia saatiin 289. Kannanottoja muilta tahoilta ei osallistumis- ja arviointivaiheessa saapunut. Mielipiteet on esitetty raportissa tarkemmin.

Martinlaakson kehityskuva oli nähtävillä 19.3.-17.4.

Kehityskuva on käsitelty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 24.2.2014

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 014200 asiakirjat

Kehityskuva 1 (45 sivua) 19.1.2015 (PDF)

Kehityskuva 2 (53 sivua) 19.1.2015 (PDF)

Asukastyöpaja 8.4.2014 (PDF)

Lausunnot ja mielipiteet 19.1.2015 (PDF)

Harava-kyselyn palautteet (PDF)

Harava nettikysely (PDF)

Rakennusperintö Vantaan kaupunginmuseo 7.2.2014 (PDF)

Asukashaastatteluja Paula Mäki, Pro Gradu-tutkielma (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.5.2013 (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 13.10.2013 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter