Linnaisten omakotitaloalueen laajennus (nro 100400)

Kaupunginvaltuusto on 27.8.2018 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 30.6.2020

Asemakaavalla mahdollistetaan Linnaisten omakotialueen laajentaminen Linnaistenmetsään nykyisen omakotialueen itäpuolelle.

Kaavalla mahdollistetaan

  • 70 erillispientalotontin luovuttaminen pientalorakentajille.
  • Kaikki korttelit ovat erillispientalojen korttelialueita.
  • Suurin sallittu kerroskorkeus on kaksi kerrosta.
  • Tonttitehokkuus e=0,25, mikä tarkoittaa 14630 k-m² .
  • Kulku uudelle alueelle tulee Aisakellontien, nykyisen Kulkuskujan kautta.
  • Aurinkoenergian käyttöä edistetään asuintalojen kattolappeiden suuntauksella.

69 tontin koot vaihtelevat 524-1144 m² välillä ja niille sallitaan yksi asunto. Korttelissa 10013, tontilla 19 (6466 m² ) sallitaan 12 asunnon toteuttaminen erillispientaloihin.

Kaava-alue on metsää telemastoa ja sille vievää huoltotietä ja Kulkuspuistoa lukuun ottamatta.

Osa asemakaavaehdotuksen kortteli- ja katualueista on kaavoitettu voimassa olevassa asemakaavassa lähivirkistysalueeksi, osa on kaavoittamatonta aluetta. Kulkuspuiston asemakaava ajantasaistetaan. Asemakaava perustuu voimassaolevaan yleiskaavaan, jossa täydennysrakentamisalue on merkitty pientaloalueeksi (A3). Asemakaavatyössä on tarkistettu yleiskaavan pientaloalueen rajausta luontoselvitysten ja Vantaan ympäristökeskuksen asiantuntijan arvion perusteella. Lähivirkistysalue merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi.

Käsittelytilanne 11.6.

Asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus sekä tonttijakoehdotus on ollut päätöskäsittelyssä syksyllä 2017 ja kaupunginvaltuuston hyväksyi kaavan 22.1.2018. Päätöksestä tehtiin kaksi valitusta. Kaupunki tulee valituksen johdosta poistamaan menettelyvirheen sisältävän kaupunginvaltuuston päätöksen 22.1.2018 § 13 ja asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus sekä tonttijakoehdotus viedään uudelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Nyt esitettävä asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus sekä tonttijako on kaupunginhallituksen 27.11.2017 § 32 esityksen mukainen, paitsi kaavakartan tarkistettua luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän alueen laajennettua rajausta ja lähivirkistysaluetta koskevia kaavamääräyksiä, ja niistä seuranneita selostukseen sekä muistutusten ja lausuntojen vastineisiintehtyjä tarkistuksia.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 100400 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus 11.6.2018

Muistutusten koonti ja vastineet 11.6.2018

Lausuntojen koonti ja vastineet 11.6.2018

Linnaisten metsän luontoarvot, ympäristökeskus 26.5.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.4.2016

Lisätietoja

Anne Olkkola
asemakaavasuunnittelija
043 826 8456
anne.olkkola@vantaa.fi

Julkaistu: 29.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter