Martinlaakson Raappavuorentien oikaisu (nro 002297)

Kuva kolmannesta vaiheesta, jossa on kaksikaistainen kiertoliittymä ja pikaraitiotie. Ensimmäisessä vaiheessa kiertoliittymä toteutetaan yksikaistaisena ja kevyen liikenteen alikululla.
Kaavamuutosalue sijaitsee Raappavuorentien ja Martinlaaksontien risteyksessä. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu myös Raappavuorenreunan liittymän siirto itään päin, joten viereinen pysäköintialue muuttuu. Laajametsä –nimisen viheralueen eteläosaa muutetaan katualueeksi.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Vantaan kaupungin kiinteistöt ja asuminen hakee asemakaavan muutosta Raappavuorentien oikaisulle. Oikaisusta ja kiertoliittymästä on laadittu yleissuunnitelma (Ramboll 2013), minkä mukaisesti katua siirretään. Siirto edellyttää myös Raappavuorenreunan liittymän siirtämistä idemmäksi, mikä puolestaan edellyttää muutoksia viereiseen pysäköintitonttiin. Suunnittelualue käsittää Raappavuorentien, Martinlaaksontien sekä Raappavuorenreunan katualueita, Laajametsä-nimisen viheralueen (VP) ja LPA-tontin 17563-1 Martinlaaksontien ja Raappavuorenreunan välissä.

Martinlaaksoon ja Myyrmäkeen rakennetaan ja suunnitellaan paljon uutta asuinrakentamista, jonka vuoksi sekä ajoneuvo- että jalankulkuliikenteen määrät tulevat alueella kasvamaan. Liittymän parantaminen on tarpeen liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden vuoksi.

Kaavatyö on vuoden 2018 kaupunkisuunnittelun työohjelmassa. LPA-tontti jaetaan kahtia Raappavuorenreunan linjauksen vuoksi, joten tonttijako tarvitaan. Kaupunki toteuttaa muutokset, joten maankäyttösopimusta ei tarvita.

Raappavuorentien oikaisu sisältää kiertoliittymän Martinlaaksontien risteykseen sekä varauksen pikaraitiotietä varten ja lisäksi Raappavuorenreunan liittymän siirtämisen noin 40 metriä idemmäksi pysäköintitontin läpi. Raappavuorentien oikaisu tehdään ensi vaiheessa yksiajorataisena ja tavoitevaiheessa kaksiajorataisena. Suunnitelmakuvasta poiketen Raappavuorentien alikulku toteutetaan jo ensimmäisessä vaiheessa.

Lähtötiedot

Raappavuorentie on pääkatu Kehä III:n ja Rajatorpantien välillä ja sen liikennemäärä on hieman yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Martinlaaksontien liikennemäärä on noin puolet tästä. Risteysalue on todettu liikenteellisesti vaaralliseksi ja vaikeaksi hahmottaa. Pohjoisesta Kehä III:n suunnasta risteystä lähestytään jyrkkää alamäkeä, jolloin nopeus kasvaa. Risteyksen länsipuolella alkaa laaja Raappavuorten virkistysalue, jonne pääsee ylittämällä Raappavuorentie suojatietä pitkin. Raappavuorenreuna on päättyvä tonttikatu, joka palvelee lähimpiä asuinkortteleita.

Voimassa olevassa asemakaavassa 000133 (KV 22.10.1979) on varauduttu linjaukseen, jossa Luhtitie jatkuisi Martinlaaksontielle. Tämä ei ole koskaan toteutunut ja voimassa olevassa yleiskaavassa Luhtitie on linjattu jatkuvaksi etelämmäksi Uomatielle. Asemakaavan katualuevaraus on lähes riittävä oikaisun ja kiertoliittymän toteuttamiseen, mutta Raappavuorenreunan toteutus ilmeisesti poikkeaa alkuperäisestä suunnitelmasta.

Raappavuorentien oikaisu edellyttää luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa, koska liittymäalue on osa liito-oravan ydinaluetta. Poikkeamista on haettu Uudenmaan ELY-keskukselta kesäkuussa 2017. Mikäli poikkeamista ei myönnetä, risteysalue joudutaan suunnittelemaan uudelleen. ELY-keskus on edellyttänyt myös vaihtoehdon tutkimista.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002297 asiakirjat

Kaupunginhallitus 20.5.2019 pöydälle

Kaavakartta ja määräykset 6.5.2019

Selostus 6.5.2019
Kaupunkisuunnittelulautakunta 6.5.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.1.2018

Kiertoliittymä 18.3.2013

Lisätietoja

Mikko Järvi
kaavoitusinsinööri
050 302 9416
mikko.jarvi@vantaa.fi

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 28.5.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter