Myyrmäen huollon tontti (nro 002418)

Asemakaavamuutosten lähtökohtia ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa esitellään asukastilaisuudessa keskiviikkona 27.3.2019 klo 17:30, Kilterin koulun auditoriossa ja ruokalassa (Iskostie 8).

Asemakaavan muutokset 002049, 002156, 002418

Kaavamuutosalueet sijaitsevat Myyrmäessä, Raappavuorentien länsipuolella. Asemakaavamuutosten tavoitteena on osoittaa yleiskaavassa 2007 hyväksytty uusi tiivis asuntoalue katuyhteyksineen, Myyrmäen Huollon uusi huoltotontti sekä Raappavuoren lähivirkistysalueet. Asemakaavoissa otetaan huomioon yleiskaavassa esitetyt ohjeelliset ulkoilureitit ja luontosuhteiltaan arvokas alue. Asemakaavamuutosalueiden kiinteistöt ovat, lukuun ottamatta Myyrmäen huolto Oy:n tonttia (Uomatie 24), kaupungin omistuksessa. Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Myyrmäen huollon tontin kaavamuutos on irrotettu omaksi kaavamuutokseksi nro 002418, kaavamuutokset on nimetty sijaintien mukaan sekä esitetään korttelit ja katualueet sekä havainnollistetaan korttelien luonnetta.

Vantaan kaupunki hakee maanomistajana yleiskaavan mukaista kerrostalorakentamista Uomatien eteläpuolelle, Raappavuoren alueelle.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kaavamuutosten hakija on Vantaan kaupunki.

Kaupungin tavoitteena on kaavoittaa nykyisen Uomatien pohjois- ja eteläpuolelle asumisen korttelit (noin 35 000- 40 000 k-m2), tarvittavat katu- ja virkistysalueet sekä Luhtitien katuyhteys Raappavuorentieltä voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Rakentaminen on enimmillään 8-kerroksista, mutta osassa rakennusta voi olla 9-kerroksinen rakennusosa. Myyrmäen huollon uusi huoltotontti on erotettu Kelokuusenmäen (002156) asemakaavatyöstä omaksi muutoksekseen nro 002418. Uutta huoltotonttia suunnitellaan asuinkortteleiden eteläpuolelle Raappavuorentien varteen ja sen ajoliittymä on Raappavuorentien ja Virtatien risteyksestä lähtevältä Kelokuusenkujalta. Matonpesupaikalle tutkitaan uutta sijaintia Luhtitien varrella.

Raappavuorentien ja Uomatien risteyksessä olevaa yleiskaavan täydennysalueita koskien on suoritettu aikai-semmin kolme osallistumista. Kaavatöiden nimet ovat tarkentuneet kaupunkisuunnittelun v. 2019 työohjelmaan seuraavasti: 002049 Raappavuorenpuisto (ennen Asuinkerrostaloja Raappavuorentielle), 002156 Kelokuusenmäki (ennen asuinkerrostaloja Uomatielle), josta on irrotettu 19.3.2019 Myyrmäen huollon tontti omaksi kaavamuutokseksi nro 002418. Aluetta suunnitellaan kokonaisuutena, ja kaavamuutokset voidaan tarvittaessa käsitellä yhtenä kaavana. Kaavat saattavat edetä myös erillisinä.

Kaavatöissä on mukana Raappavuorentie sekä katuyhteys (Luhtitien itäosa) asumisen kortteleille. Asemakaava 141100 Luhtitie liittyy läheisesti kyseessä oleviin kaavahankkeisiin ja siitä on erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.3.2019.

Kaavatyöt noudattavat Myyrmäen kaavarunkoa (014400), joka on hyväksytty Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 11.3.2019. Kaavarunko on asemakaavaa yleispiirteisempi suunnitelma, jossa määritellään tavoitteet ja keinot ohjaamaan Myyrmäen alueen kokonaissuunnittelua.

Kaavan nro 002418 asiakirjat

Asukastilaisuuden esitys 27.3.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.3.2019

Lisätietoja

Anne Olkkola
asemakaavasuunnittelija
043 826 8456
anne.olkkola@vantaa.fi

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 20.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter