Vanhan Kaivokselan alueelle kaavarunko (nro 014800)

Ilmakuva kaavarunkoalueelta

Kaavarungon suunnittelualue käsittää Kaivokselan rakennuskaavassa suunnitellun niin sanotun Vanhan Kaivokselan aluerakennuskohteen. Työssä tarkastellaan täydennysrakentamistapoja kulttuurihistorialliset arvot säilyttäen.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kaavarunko laaditaan kaupungin aloitteesta ja se sisältyy vuoden 2021 työohjelmaan. Kaavarungon laatimisesta on neuvoteltu myös Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Uudenmaan liiton kanssa. Vanhan Kaivokselan aluekokonaisuus on suunniteltu Olli Kivisen alueelle vuonna 1961 laatimassa rakennuskaavassa ja tälle kokonaisuudelle on tunnistettu kulttuurihistoriallisia arvoja useissa eri selvityksissä ja asemakaavoi-tusta ohjaavissa yleis- ja maakuntakaavassa. Samalla alueella on paineita täydennys-, uudistamis- ja korjausrakentamiseen.

Työn ensisijaisena tavoitteena on sen vuoksi tutkia, miten täydennysrakentaminen alueelle on mahdollista niin, ettei alueen kulttuurihistoriallisia arvoja menetetä. Tähän kaavarunkotasoinen työ soveltuu hyvin.

Kaivokselaan laadittava kaavarunko on asemakaavaa yleispiirteisempi laajemman alueen kokonaissuunni-telma, jossa määritellään tavoitteet ja keinot ohjaamaan alueen kokonaissuunnittelua. Kaavarunko ei suoraan ohjaa rakentamista, mutta siinä esitetyt linjaukset muodostavat pohjan alueen asemakaavoitukselle. Mielipiteet ja lausunnot huomioidaan valmiissa kaavarunkotyössä, joka julkaistaan tällä verkkosivuilla.

Kaavarungon tuloksia hyödynnetään alueelle tulevaisuudessa laadittavissa asemakaavamuu-toksissa, joissa noudatetaan asemakaavaprosessin osallistumis- ja päätöksentekoprosessia.

Kaivokselaan on haettu useita täydentävään asuntorakentamiseen tähtääviä asemakaavamuutoksia, jotka ovat Vantaan maapoliittisten linjausten (2014) täydennysrakentamiseen ja monipuolisen ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumiseen pyrkivien tavoitteiden mukaisia. Suuri osa tarkasteltavista kohteista ovat kaupungin tai maanomistajien, jotka ovat jo hakeneet kaavamuutosta, omistamia. Yksityisten maanomistajien maankäyttöön ei tapahdu muutoksia ilman, että maanomistaja hakee kaavamuutosta täydennysrakentamiseen.

Kaavarunkotyön tarkoituksena on tarkastella Kaivokselan kaupunginosaan sijoittuvaa niin sanottua Van-han Kaivokselan aluerakentamiskohdetta. Tarkastelualue muun muassa palveluiden ja liikenteen sekä osittain täydennysrakentamisen osalta tulee olemaan tätä laajempi. Työssä esitetään ideoita siitä, miten metsälähiötä edustavaa Kaivokselaa voidaan täydentää ja kehittää sekä samalla säilyttää kulttuurihistorialliset arvot. Vanhalle Kaivokselalle tyypilliset suunnitteluperiaatteet ja erityispiirteet, kuten rakennusten vapaa, avoin sommittelu ja sovittaminen maastoon sekä vehreä metsäinen maisema tuodaan suunnittelussa esiin. Täydennysrakentamisen mahdollisuuksia kartoitetaan alueella. Uudelle rakentamiselle pyritään löytämään myös kaupunkikuvalliset perusteet ja suunnitteluperiaatteet.

Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa:

Kaivokselan kulttuurihistorialliset arvot

 • Rakennusperintö, kaupunkikuva ja asuminen
 • Vanhat ja uudet suunnitteluperiaatteet
 • Täydennysrakentaminen ja tehokkuus, toimintojen mitoitus, arkkitehtuuri, asumisen ke-hittäminen, täydennysrakentamisen vaikutusten arviointi
 • Ostoskeskuksen alueen maankäyttövaihtoehtojen tutkiminen (säilyttävä, osittain säilyt-tävä ja purkavan rakentaminen)

Maisema ja kaupunkikuva

 • Maisema- ja viheraluerakenne
 • Miljöötyypit
 • Kaupunkikuva-analyysi

Liikenne

 • Vaskivuorentien ympäristön kehittäminen
 • Alueen sisäiset liikenneyhteydet
 • Kaupallinen tarkastelu ja palvelut

Kaavarunkotyössä tarkasteltavat mahdolliset muuttuvan maankäytön ja täydennysrakentamisen kohteet:

 1. Kaivokselan asemakeskus / Vaskivuorentien ympäristö
 2. Luolapolku 4
 3. Kaivokselantien rakentamaton liiketilatontti
 4. Kaivokselan kirkon tontti
 5. Kaivokselan koulutontti
 6. Kaivokselantien pysäköintialue

Kaavarungon nro 014800 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.3.2021

Lisätietoja

Anna Hakamäki
asemakaava-arkkitehti
050 318 1629 sähköposti
anna.hakamaki@vantaa.fi

Julkaistu: 26.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter