Vanhan Kaivokselan asemakaava ajanmukaistetaan (nro 001721)

Kaivokselan 1960-luvulla rakennettu asuinalue on Vantaan uudessa yleiskaavassa määritelty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kaupunkikuvaa on suojeltava. Mm. tämän suojelutarpeen sekä kasvaneen pysäköintipaikkojen tarpeen huomioimiseksi alueelle määritellään säilyttämisja kehittämisperiaatteet ja asemakaava ajanmukaistetaan.

Asemakaavan muutosalueen sijainti

Tiivistelma pysäköintisuunnitelmasta (PDF)

Kaivokselan 1960-luvulla rakennettu asuinalue on Vantaan uudessa yleiskaavassa määritelty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kaupunkikuvaa on suojeltava. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettava sen alkuperäisiä kaupunkisuunnitteluperiaatteita ja huolehdittava siitä, että rakentaminen tyyliltään ja materiaaleiltaan sopeutuu ympäristöönsä.

Alueella tapahtuvan ympäristönrakentamisen ja -hoidon tulee perustua sen kaupunkikuvallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin.Alueella olevien rakennusten ulkoasua ei saa muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas tai miljöön kannalta merkittävä luonne turmeltuu.

Asemakaavan muutoshakemukset

Asunto Oy Kaivosvoudin asemakaavan muutoshakemus sisällytetään tähän kaavamuutokseen. Osoitteessa Kaivosvoudintie 2-4 sijaitseva Asunto Oy Kaivosvouti esittää asemakaavaa muutettavaksi siten, että tontteihin 16126 / 1 ja 16126 / 2 liitettäisiin osa tontteihin rajautuvaa puistoa. Liitettäville alueille rakennettaisiin lisää autopaikkoja Asunto Oy Kaivosvoudin käyttöön.

Ostoskeskus


Kaivokselan ostoskeskuksen sekä kirkon ja koulun alueiden asemakaavojen muutokset nro 001989 ja 002044 liittyvät kiinteästi tähän kaavamuutokseen. Ostoskeskuksen kaavamuutos on tarkoitus käsitellä tämän kaavatyön yhteydessä. Ostoskeskuksen tonttien omistajat, KaivosPuhos Oy ja Koy Kaivoskaupat hakevat alueen muuttamista asuinkerrostalo käyttöön sekä rakennusoikeuden ja kerrosluvun huomattavaa lisäämistä. Tähän liittyen haetaan lupaa purkaa olemassa oleva vanha ostoskeskus. Hakijat ovat lmoittaneet, että uuden kerrostalon maantasokerrokseen olisi mahdollista tutkia n. 500 m2 lähipalvelutilojen rakentamista.

Entinen kirkko ja koulu


Kaivokselan kirkon tontin omistaja Helsingin pitäjän srk / Vantaan seurakuntayhtymä hakee tontin käyttötarkoituksen muuttamista palvelutalo- ja erityisasumiskäyttöön sekä rakennusoikeuden ja kerrosluvun huomattavaa lisäämistä. Tähän liittyen haetaan lupaa purkaa osa olemassa olevasta kirkkorakennuksesta; kirkkosalin sisältävä rakennusosa on tarkoitus säilyttää. Kaavaneuvottelujen edistyessä hakijat ovat esittäneet viereisen pysäköintialueen (LP8) osittaista tutkimista palvelutalo- ja erityisasumiskäyttöön. Koulun tontin omistaja Vantaan kaupunki hakee koulun pihajärjestelyjen
ja turvallisuuden parantamista.

Kaavan nro 001721 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.10.2009 (PDF)

Kaivokselan alueinventointi työohjelma 05.06.2008 (PDF)

Lisätietoja

Johanna Rajala
asemakaavasuunnittelija
050 302 8975
Johanna.Rajala@vantaa.fi

Julkaistu: 30.10.2009 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter