Myyrmäessä asuntorakentamista Loiskekujalle, Vaahtokujan pohjoispuolelle (nro 002078)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 4.3.2013
Kaava tullut voimaan 24.4.2013

Tavoite

Kerrostalorakentamista Vaahtokujan pohjois- ja Raappavuorentien itäpuolelle. Uuden rakentamisen edellyttämä liikenne on tarkoitus hoitaa Raappavuorentieltä. Alue sijaitsee Raappavuorentien itäpuolella sekä Uomatien ja Vaahtokujan pohjoispuolella.

Asemakaavan muutos

Yleiskaavassa on osoitettu tiiviin kerrostaloalueen laajennus nykyiseen Viherpuistoon. Uudet kerrostalot sijoittuvat kokonaan yleiskaavan rakentamisalueelle, mutta pysäköinti sijoittuu osin myös yleiskaavan lähivirkistysalueelle. Kompensaationa autokatoksiin rakennetaan viherkatot. Vastaavasti osa Raappavuorentien länsipuolelle osoitetusta asuntoalueesta tullaan jättämään virkistysalueeksimyöhemmin laadittavassa asemakaavamuutoksessa nro 002156, koska siellä on liitooravien papanapuita. Viherpuistossa kulkee Pellaksenoja, jonka eteläpuolelle rakentaminen kokonaisuudessaan sijoittuu. Ojan pohjoispuolella kulkee seudullinen ulkoilureitti.

Voimassaolevassa asemakaavassa alue on puistoa P sekä sosiaalitointa ja terveydenhoitoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS. Alueella on ruotsinkielinen päiväkoti Timotej. Asemakaavamuutoksella osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueita AK, joissa suurin kerrosluku on ½V (yhdellä tontilla 5/6V). Tämä vastaa rakentamista naapuritonteilla. Rakennusoikeus on yhteensä 22 360 k-m². Lisäksi saa rakentaa porrashuone- ja muita aputiloja. Yhdelle tontille saa rakentaa
myös erityis- ja palveluasuntoja sekä toimisto- , työ- ja palvelutiloja. Uusi rakentaminen liittyy nykyiseen korttelirakenteeseen, mutta uusia rakennuksia ei tule suoraan nykyisten talojen eteen. Vaahtokujan kautta järjestetään vain nykyinen päiväkodin liikenne. Uusien kerrostalojen liikenne järjestetään Raappavuorentieltä uuden Loiskekujan kautta, jonka päähän tulee pieni aukio. Raappavuorentien puoleiset autokatokset toimivat melumuurina. Vaahtokujalta säilyy Loiskepolkua pitkin ulkoilureitti Raappavuorille.

Julkisivumateriaaliksi tulee punatiili, joka liittyy nykyisiin Vaahtokujan rakennuksiin. Päiväkotitontti laajenee ja toiminta säilyy. Tontin käyttötarkoitukseksi merkitään yleisten rakennusten korttelialue Y ja rakennusoikeudeksi 2 000 k-m². Tontin voi vastaisuudessa käyttää myös erityis- tai palveluasumiseen. Alueelta on Louhelan rautatieasemalle alle 800 metriä. Kävely-yhteys asemalle on Viherpuiston kautta. Hulevedet viivytetään, ennen kuin ne lasketaan Pellaksenojaan.

Asemakaavaan merkitään tonttijako ja tonttiajon muutos. Asemakaavalla muutetaan kaupunginosan rajaa siten, että uudet korttelit sijoittuvat Myyrmäen kaupunginosaan.

Nykytilanne ja lähtötiedot

Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta,jolle on osoitettu kaasujohto ja viheryhteystarpeet.Kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymässä yleiskaavassa alue on tehokasta asuntoaluetta (A1). A1-alueelle saa rakentaa ensisijassa asuinkerrostaloja. Alueella voidaan sallia asuinympäristöön sopivia työtiloja.Yleiskaavassa on otettu huomioon maakuntakaavan kaasujohto ja viheryhteystarpeet. Voimassa olevassa asemakaavassa kaavamuutosalue on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS) ja puistoa (P). Alueella on nyt päiväkoti ja pallokenttä. Raappavuorentien reunassa kulkee maakaasujohto. Alue kuuluu nyt Martinlaakson kaupunginosaan, mutta on tarkoitus liittää Myyrmäen kaupunginosaan.

Maanomistus

Maan omistaa Vantaan kaupunki ja on kaavamuutoksen hakija.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut Lemminkäinen Talo Oy ja sen konsultteina Arkkitehtitoimisto Forma-Futura Oy, Ramboll Finland Oy, Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy ja Sito Oy.

Kaavan asiakirjat nro 002078

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Havainnekuva (PDF)

Rakentamisohje (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.9.2009 (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 24.4.2013 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter