Koivurinteeseen pientaloaluetta Petikossa (nro 261100)

Kaupunginvaltuusto on 31.01.2011 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 30.3.2011

Koivurinteen pientaloaluetta on tarkoitustäydentää yleiskaavan osoittamalla tavalla. Lento- ja tieliikennemelua vastaan annetaantarpeelliset ääneneristävyysmääräykset. Asemakaava-alue on jaettu käytännön syistä neljäänosaan. Keskeinen osa jatkaa kaavanimellä 261100 Koivurinne 1, jota tämä tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee. Muista alueista on laadittu erilliset osallistumis- ja arviointisuunnitelmat.

Alueelle on laadittu asemakaavaluonnos pientalorakentamista varten. Alueelle sijoittuu myös liiketontti ja kaksiyleisten rakennusten korttelialuetta. Lisäksi asemakaavaluonnos sisältää Vihditien tiealueen sekä lähivirkistys- ja suojaviheralueita.

Nykytilanne ja lähtötiedot

  • (Koivurinne 1:nosalta) Valtioneuvosto hyväksyi 13.11.2008 tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:www.ymparisto.fi/vat
  • Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta.
  • Voimassa olevassa yleiskaavassa (1992) alue onpääosin pientaloaluetta ja osin lähivirkistys-, retkeily-,luonnonsuojelu-, suojaviher- ja tiealueita. Kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymässä yleiskaavassa alue on pientaloaluetta. Lisäksi alueelle onosoitettu lähivirkistysalueita ja ulkoilureittejä. Tälle alueelleei kohdistu jatkovalitusta.
  • Alueella on nyt 33 omakotitaloa ja Marttatupa.
  • Alue rajautuu luonnonsuojelualueeseen.
  • Alueelle on rakennettu kunnallistekniikka vuonna 2004.
  • Lentomelutaso LDEN on tällä kaava-alueella 50 - 55 dB,mikä ei rajoita asuntorakentamista, mutta asettaa raken-nuksille ääneneristävyysvaatimuksia. Vihdintien meluselvitys (Sito Oy 2006) asettaa vaatimuk-sia ja antaa ratkaisuja tiemeluntorjunnalle.
  • Vihdintien kehittämisselvityksessä (Tiehallinto 2008) onosoitettu Askiston eritasoliittymä, Vihdintien tilavarauksetja meluntorjuntatoimenpiteet.
  • Maan omistavat yksityiset ja Vantaan kaupunki.

Kaavan asiakirjat nro 261100

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.2.2009 (PDF)

Luonnos (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 30.3.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter