Ruokakesko laajenee Hakkilassa (nro 002027)


Kaava tullut voimaan 1.7.2009

Suunnittelualue sijaitsee Kanervan alueella. Aluetta rajaa pohjoisessa Tikkurilantie ja Krouvinpolku, idässä osoitteissa Vanha Porvoontie 230 - 238 sijaitsevat kiinteistöt, etelässä Jokiniementie ja lännessä Kanervannummi sekä Kanervantie.

Mitä alueelle on tulossa?

Ruokakesko Oy laajentaa keskusvarasto 2:n varasto- ja toimistotilojaan vaiheittain usean vuoden aikana. Työntekijöiden määrä lisääntyy n. 600:lla nykyisestä vajaasta tuhannesta. Malmarsin torpan alueelle kaavaillaan kivipuistoa ja pientä kivituotteiden myymälää.

Kaavamuutoksen tavoitteet

Ruokakesko Oy keskittää logistiikka-, varasto- ja ketjutoimintojaan Hakkilaan. Keskusvarasto 2:n nykyiset toimisto- ja varastotilat eivät riitä ja varastotilat sijaitsevat hankalasti useammassa kerroksessa. Varastot halutaan keskittää maantasokerrokseen ja ylempien kerroksien tiloja muuttaa toimistoiksi. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Keskon keskusvarasto 2:n laajeneminen sekä Malmarsin torpan alueen kivipuiston ja myymälän toteuttaminen siten, että yleiskaavan Tikkurila-Sotunki -viheryhteydelle turvataan hyvät toteuttamisedellytykset.

Miten asemakaava muuttuu?

Osa Ruokakeskon omistamasta, Tikkurilantien ja Kanervantien kulmauksessa sijaitsevasta liikerakennusten korttelialueesta muutetaan puistoksi, joka toimii Tikkurilasta Sotunkiin ulottuvan viheryhteyden osana.

Malmarsin torpan alue ja Kievarinpuisto muuttuvat kivipuiston ja kivimyymälän tarvitsemien palveluiden alueeksi. Historiallisesti arvokkaiden rakennusten suojelua koskevat kaavamääräykset tarkistetaan.

Nykytilanne

Suunnittelualueella sijaitsevat Ruokakeskon keskusvarasto KV2:n isot, punatiilipintaiset rakennukset, joissa on n.960 työntekijää. Alueen koilliskulmassa sijaitsee historiallisesti arvokas Malmarsin torppa pihapiireineen paikalla, jossa on toiminut kestikievari 1700-luvulta lähtien. Krouvinpolun tielinjaus on jäänne historiallisesta Turku-Viipuri -maantiestä. Kievarinpuiston keskellä on puuton alue, jonne on läjitetty maa-ainesta. Kanervantien ja Tikkurilantien kaakkoiskulman tontti on kaavoitettu liikerakennusten korttelialueeksi mutta on rakentamaton.

Liikenteellisesti Ruokakeskon varasto liittyy pääasiassa Jokiniementiehen. Varastolla käy n. 350 ajoneuvoa vuorokaudessa. Joukkoliikenteen palvelut ja kevyen liikenteen järjestelyt ovat alueella hyvät. Alueen pohjoisosan hulevedet ohjautuvat luoteeseen ja päätyvät Keravanjokeen, eteläosasta vedet ohjautuvat Porttipuiston kautta Kormuniitynojaan.

Maanomistajat

Ruokakeskon alueen omistaa Kiinteistö Oy Vantaan Jokiniementie 31/ Nordisk Renting Oy. Liikerakennusten korttelialueen omistaa Ruokakesko Oy. Viher- katu- ja rata-alueet sekä Malmarsin torpan omistaa Vantaan kaupunki.

Kaavan nro 002027 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.8.2008 (PDF)

Lisätietoja

Jukka Köykkä
asemakaavasuunnittelija
050 302 9283
Jukka.Koykka@vantaa.fi

Julkaistu: 1.7.2009 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter