Hakkilassa Ruokakesko laajenee (nro 002094)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.11.2013
Kaava tullut voimaan 16.12.2015

Alue sijaitsee Ruokakeskon keskusvarasto 2:n ja Kanervannummen puiston ympäristössä Kanervan alueella. Suunnittelualuetta rajaa pohjoisessa Kanervanpuisto ja Tikkurilantie, idässä Vanha Porvoontie, etelässä Jokiniementien eteläpuoleinen asutus ja lännessä Santaradantie.

Asemakaavan muutos

Ruokakesko on keskittämässä logistiikkatoimintojaan Vantaan Akselin työpaikka-alueelle Hakkilaan. Ruokakesko Oy:n keskusvarasto 2:n tiloja, toimintoja ja tonttia laajennetaan kumoutuvien asemakaavojen Kanervannummen ja Kievarinpuiston virkistysalueille, jotta keskusvaraston toiminnan ja sen kehittämisen edellyttämät laajennukset voidaan toteuttaa. Osana alueen liikenneverkon kehittämistä Kanervanpuisto muutetaan kaduksi, joka nimetään Kanervikontieksi (ruots. Ljungmarksvägen).

Vastaavasti osia Santaradantien itäpuoleisten rinteiden rakentamattomista teollisuus-, varasto- ja toimistokorttelialueista muutetaan uudeksi Kanervannummen lähivirkistysalueeksi. Uudelle virkistysalueelle rakennetaan n. 1,5 km pitkä valaistu pururata (talvisin hiihtolatu) sekä kuntoiluvälinealue ja sen yhteyteen pieni pysäköintialue.

Kaavamääräyksissä edellytetään, että nykyistä Kanervannummen puistoa ei saa ottaa tai rakentaa Ruokakeskon varastokäyttöön (TVKT) ennen kuin siellä olevat toiminnot (pururata/hiihtolatu) on siirretty uudelle Kanervannummen virkistysalueelle. Uudella Kanervannummen lähivirkistysalueella sijaitseva osuus historiallisesta Suuresta Rantatiestä on muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös, joka merkitään asemakaavaan suojelumerkinnällä.

Kaavamuutoksen jälkeen muutosalueen virkistysalueiden kokonaispinta-ala hieman kasvaa eivätkä niiden maasto-olosuhteet oleellisesti poikkea nykytilanteesta. Uudet virkistysalueet muodostavat nykyisiin asemakaavoihin verrattuna laajemmin yhtenäisen alueen ja ne kytkeytyvät paremmin kaupunginosat yhdistävään virkistysalueverkostoon.

Uuden Kanervannummen virkistysalueen ja Jokiniementien väliin muodostetaan kokonaisuus toimisto-ja päivittäistavarakaupalle (KT), miehittämättömälle polttonesteiden jakeluasemalle (LH) sekäraskaan liikenteen yleiselle pysäköintialueelle (LP). Yleinen pysäköintialue on tarkoitettu helpottamaan Kuusikon asuinalueella olevaa raskaiden ajoneuvojen pysäköintiongelmaa (Valtuustoaloite, KV 16.4.2012). Uusi polttonesteiden jakeluasema korvaa Kanervantien pohjoisosan oikaisun alta ja pohjavesialueelta poistettavan nykyisen jakeluaseman.

  • Kanervantien ja Vanhan Porvoontien välisellä alueella Ruokakeskon keskusvaraston kokonaisrakennusoikeuden määrä kasvaa 45 977 k-m².
  • Santaradantien ja Kanervantien välisellä alueella kortteleiden kokonaisrakennusoikeuden määrä puolestaan vähenee 53 694 k-m².
  • Toimistorakennusten osuus kokonaisrakennusoikeudesta on kumoutuvissa asemakaavoissa yh-teensä 80 016 k-m2 ja muutoksen jälkeen yhteensä 73 345 k-m².
  • Liiketilojen nykyinen osuus on 500 k-m² ja muutoksen jälkeen 1 980 k-m².
  • Lisäksi Santaradantiehen rajoittuvassa TKT-korttelissa saa rakennusoikeudesta käyttää myynti ja näyttelytiloja varten enintään 500 k-m².
  • Koko kaavamuutosalueen nykyinen kokonaisrakennusoikeuson kumoutuvissa asemakaavoissa yhteensä 232 017 k-m² ja kaavamuutoksen jälkeen yhteensä 224 300 k-m².

Kumoutuvissa asemakaavoissa rakennuksille määritetyt ylimmät korkeudet eivät Ruokakeskon keskusvaraston korkeavaraston rakennusalaa lukuunottamatta oleellisesti muutu. Kaavamuutoksessa on määräyksiä, joilla edellytetään hulevesien määrän ja laadun hallintaa ennen niiden poisjohtamista kiinteistöiltä. Lumien varastointia rajoitetaan korttelialueilla. Asumista häiritsevän melun leviäminen Ruokakeskon korttelialueelta ympäristöön tulee yöaikana estää. Asemakaavan muutoksen valmisteluaineistoksi on laadittu Vantaan Akselin kaavarunko 1 nro 062200 (KALA 13.6.2011 ja 25.2.2013). Kaavamuutos muodostaa kaavarungon eteläisen osa-alueen.

Kaavan hakijat

Kiinteistö Oy Vantaa Jokiniementie 31 c/o Varma, Kesko Oyj ja Vantaan kaupunki.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi muutosehdotuksen valmisteluun ovat osallistuneet Keskon konsultteina Ramboll Finland Oy, Arkkitehtitoimisto Sollamo Oy ja Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy.

Yleiskaava

Kaavamuutoksen alue on kaupunginvaltuustossa 17.12.2007 hyväksytyssä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa pääosin osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi. Alueen pohjoisosassa on Tik-kurilasta Sotunkiin johtava ulkoilureitti ja viheryhteys, josta osa on tärkeää pohjavesialuetta. Jokiniementie on osoitettu ohjeelliseksi joukkoliikenteen runkoyhteydeksi, jonka reunoilla kulkee maakaasun runkoputki.

Jokiniementien eteläosat on osoitettu pientaloalueeksi. Santaradalla ja sen itäpuoleisella rinnealueella on voimassa kaupunginvaltuuston 14.9.1992 hyväksymä yleiskaava, jolla Santarata on osoitettu raideliikenteen alueeksi ja sen itäreunan rinnealue työpaikka-alueeksi.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002094 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Liikenne- ja maisemaselvitys 12/2012 (PDF)

Seveso-selvitys 12.9.2012 (PDF)

Hulevesien hallintasuunniitelma 17.12.2009 (PDF)

Vantaan Akselin alue, hulevesiselvitys 16.11.2011 (PDF)

Vantaan Akselin alueen liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelut 23.2.2011 (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.4.2010 (PDF)

Jukka Köykkä
asemakaavasuunnittelija
050 302 9283
jukka.koykka@vantaa.fi

Julkaistu: 18.11.2013 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter