Tikkurilan kirkon kortteli (nro 002254)

Kaupunginvaltuusto on 18.6.2018 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 16.8.2018

kirkko

Arkkitehtitoimisto OOPEAA:n näkemys kirkon ja Bethanian rakennuksista.

Muutos mahdollistaa Tikkurilan kirkon ja seurakuntien virastorakennuksen purun ja korttelin rakentamisen tehokkaaksi keskustakortteliksi. Kortteliin sijoittuu uuden kirkon ja seurakunnan tilojen lisäksi liike- ja toimistotilaa sekä asuntoja. Käyttötarkoitus muuttuu keskustatoimintojen korttelialueeksi, C. Yhteenlaskettu rakennusoikeus on 33 050 kerrosneliömetriä, josta asuntojen osuus on noin 28 000 kerrosneliömetriä.

Tikkurilan kirkon korttelia on suunniteltu moneen kertaan. Edellinen kaavamuutos on vuodelta 2011 ja silloin nykyinen kirkkorakennus sai suojelumerkinnän. Rakennuksen kylkeen oli kaavailtu uutta kirkkosalia arkkitehtuurikilpailun voittotyönä. Kaavan vahvistumisen jälkeen kirkon raken-teissa on havaittu niin vakavia kosteus- ja sisäilmaongelmia, että seurakunta on laittanut rakennuksen käyttökieltoon. Rakennevaurioita ja niiden vaatimien korjausten vaikutuksia rakennuksen suojeluarvoihin on tutkittu ja päädytty esittämään nykyisen kirkkorakennuksen purkamista.

Kortteliin järjestettiin vuonna 2015 suunnittelu- ja yhteistyökilpailu, jonka voitti työryhmä NREP eli Nordic Estate Partners, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy ja Arkkitehtitoimisto K2S. Arkkitehti-toimisto K2S:n tekemien suunnitelmien pohjalta lähdettiin tekemään asemakaavaa. Kaavatyö oli nähtävillä ensin kaavaluonnoksena 5.4.- 4.5.2017 ja lausunnoilla, jolloin saatiin selville kaikkien viranomaisten kanta suojellun kirkkorakennuksen purkamiseen. Uudenmaan ELY-keskus ja Vantaan kaupunginmuseo pitivät rakennuksen purkua valitettavana, mutta katsoivat, että edellytykset suojelusta luopumiselle ovat riittävät. Kirkon lisäksi myös seurakunnan toimistorakennus ja Bethanian toimistotalo korvataan uudella rakentamisella.

Kaupunkisuunnittelun kanta on, että paras tapa turvata alkuperäinen idea kaupungintalon, torin ja kirkon muodostamasta kokonaisuudesta, on rakentaa uusi kirkko kävelykadun ja torin reunaan. Seurakuntayhtymä valitsi sen ja Lujatalo Oy:n kumppanikseen syksyllä 2017 pidetyssä allianssikilpailutuksessa.

Käyttötarkoitus muuttuu kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueesta (YK) sekä palvelurakennusten korttelialueesta (P) kokonaan keskustatoimintojen alueeksi (C). Kirkko ja seurakunta saavat kortteliin uudet tilat, mutta niiden lisäksi rakennetaan asuntoja, toimistoja ja katutasoon liiketilaa.

Kaavassa nykyiset rakennukset kirkko mukaan lukien ehdotetaan purettavaksi. Uusi kirkko sijoi-tuu Asematien ja Vehkapolun kulmaan, keskeiseen solmupisteeseen ja entistä lähemmäksi uutta toria. Muut katuun rajautuvat tilat varataan liiketiloiksi, Asematien ja Vehkapolun varrella käytännössä kokonaan ja Unikkotien puolella osittain. Seurakunnan toimistotilat tulevat Asematien varteen ylempiin kerroksiin. Rakennusalue seuraa katualueen reunaa. Massoittelu on viistoine lapekattoineen moderni versio perinteisestä umpikorttelista.

Matalimmillaan rakentaminen on Asematien varressa, jossa se neljän–viiden kerroksen korkuisena ei varjosta liiaksi tulevaa kävelykatua tai toria. Unikkotien puolella rakennusmassa on kahdeksankerroksinen, paitsi korttelin kulmissa, joissa se kohoaa yhdeksään kerrokseen. Yhdeksäs kerros on kaksikerroksisiin kattoasuntoihin kuuluvaa tilaa. Kilpailuvaiheen keskeiset periaatteet on varmistettu kaavamääräyksin. Näitä ovat mm. kirkon ja kivijalkaliikkeiden sijainti, viistoihin lapekattoihin perustuva kappalemainen massoittelu sekä viherkatot.

Rakennusoikeus nousee nykyisestä 12 400 kerrosneliömetristä siten, että rakennusoikeutta tulee yhteensä 33 350 kerrosneliömetriä, josta kirkkorakennukselle varataan 1 950 kerrosneliömetriä. Asumisen osuus on noin 28 000 kerrosneliömetriä ja loput 3 400 jää liike- ja toimistotilojen käyttöön. Keskustatoimintojen korttelin tehokkuudeksi tulee, e=2,94. Kaava-alueen koko on 1,17 ha. Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002254 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.12.2015

Taustamateriaalia

Lausunto Tikkurilan kirkon korjattavuudesta, Vahanen Oy, 1.9.2016

Peruskorjauksen riskiarvio, Vahanen Oy, 6.9.2012

Sisäilmaan vaikuttavien tekijöiden arviointi, IdeaStructura Oy, 27.5.2013

Rakennusfysikaalinen suunnitelmatarkastus, Vahanen Oy, 5.9.2012

Työsuojelutarkastuksen muistio, 5.12.2012

Riskien arviointi, Tikkurilan seurakunta, 2011

Työpaikkaselvitys, Diacor terveyspalvelut Oy, 13.09.2010

Haitta-ainetutkimus, Vahanen Oy, 21.4.2010

Julkisivujen kuntotutkimuksen, Vahanen Oy, 11.5.2010

LVIA-riskiarvio, instakon oy 24.08.2012

Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Vahanen Oy, 30.4.2010

Rakennuksen soveltuvuus julkiseen käyttöön, Vahanen Oy, 30.4.2010

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaava-arkkitehti
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 9.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter