Purkutyömaa Tikkurilassa

Kiertotaloudessa purkujäte on arvokas raaka-aine.

Ympäristölautakunta hyväksyi kiertotalouden tiekartan

Lautakunta hyväksyi osaltaan keskiviikon kokouksessaan kaupungin kiertotalouden tiekartan. Kiertotalouden tiekartta tukee kaupunkistrategista hiilineutraali Vantaa 2030 -tavoitetta ja resurssiviisauden tiekartan päämääriä kohti päästötöntä, jätteetöntä ja luonnonvaroja kestävästi käyttävää kaupunkia. Samalla kiertotalous lisää parhaassa tapauksessa myös kaupungin elinvoimaa ja synnyttää uutta yritystoimintaa.

Vantaan kiertotalouden edistämisen painopistealueet ovat: kiertotaloudesta liiketoimintaa, rakentamisen kiertotalous, kiertotaloutta edistävät hankinnat ja jakamistalous.

  • Kaupungin rooli on kehittää kiertotalousalueiden toimintamallia, tehdä sitä tunnetuksi ja luoda kaupunkilaisille myönteistä mielikuvaa kiertotaloudesta
  • Kiertotalouden mukaisella rakentamisella on merkittävä mahdollisuus pienentää kasvihuonekaasupäästöjä ja säästää luonnonvaroja. Kaupunki voi esimerkiksi asettaa rakennushankkeille kiertotalouskriteerejä, ottaa purkumateriaalit ja maamassat uusiokäyttöön sekä ohjata kiertotalouden periaatteiden mukaista rakentamista muun muassa kaavamääräysten ja suunnittelukilpailujen kautta
  • Julkisilla hankinnoilla on suuren volyyminsa ansiosta mahdollisuus vaikuttaa kiertotalouden edistämiseen nopeasti, merkittävästi ja pysyvästi. Kiertotalouden mukaisilla, innovatiivisilla hankinnoilla voidaan kehittää uusia tuote- ja palveluideoita ja lisätä kiertotalouden liiketoimintaa
  • Jakamistalous on kiinteä osa kiertotaloutta. Kaupunki voi kehittää jakamistalouden välineitä ja edellytyksiä, lisätä yhteiskäyttöisten kulkuneuvojen käyttöönottoa sekä lisätä kaupungin omien tilojen käyttöä ja jakamistalouden palveluja tunnettavuutta.

Ympäristölautakunta esittää kiertotalouden tiekartan edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle, asia 6.

Ympäristölupahakemus VTK Kiinteistöt Oy:lle betoni- ja tiilijätteen käsittelyyn

Ympäristölautakunta myönsi ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan VTK Kiinteistöt Oy:lle jätteenkäsittelyyn Kielotie 13 kiinteistöllä esityksessä luetelluin lupamääräyksin.

Kielotie 13:ssa sijaitsevan rakennuksen purkamisessa syntyy betoni- ja tiilijätettä, joka on tarkoituksenmukaista käsitellä murskaamalla purkupaikalla. Betonijätteen murskaaminen suoritetaan rakennuksen purkutyön loppuvaiheessa, mikä ajoittuu todennäköisesti vuodenvaihteeseen 2019–2020. Murskausta tehdään arkipäivisin klo 7-18 ja murskauksen kesto on 4-7 viikkoa. Murske pyritään ohjaamaan Vantaan kaupungin omiin ja muihin hyödyntämiskohteisiin mahdollisimman nopeasti.

Betonijätteen murskaus on tilapäistä ja tapahtuu purkutyömaalla eikä siitä aiheudu normaalista purkutyömaasta aiheutuvasta häiriöstä poikkeavia vaikutuksia lähiympäristöön. Selvityksen mukaan toiminnasta ei aiheudu ympäristöriskejä eikä kohtuutonta haittaa yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisten terveyteen. Murskauksesta ei aiheudu merkittäviä pölypäästöjä. Pölyn leviämistä ehkäistään toimintojen sijoittamisella ja murskauslaitoksen pölynhallintamenetelmillä. Toiminnasta ei aiheudu myöskään merkittävää melua eikä päästöjä vesistöön, viemäreihin tai pohjaveteen, asia 8.

Lisäksi päätettiin mm.:

  • esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi merkittäväksi Ympäristövastuuraportti 2018 – 2019, asia 7
  • merkitä tiedoksi Helsinki-Vantaan lentoaseman glykolivesien, pintavesien ja pohjavesien tarkkailuraportti 2017-2018, asia 10.

Asia 11Ympäristölautakunnan toimivallan siirto allekirjoitus- ja päätöksenteko-oikeuksien osalta poistettiin esittelijän toimesta listalta.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan tai pienin teknisin korjauksin. Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 8.5.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter