Vantaan Energian jätteenpolttolaitos iltavalaistuksessa

Ympäristölautakunta lausui jätevoimalalaajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Lautakunta antoi Uudenmaan ELY-keskukselle lausunnon Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Ympäristövaikutusten arviointi on tehty kolmen vaihtoehdon osalta. Kaatopaikkajätteen vähenemisen vuoksi ympäristölautakunta pitää jätteenpolttokapasiteetin laajennusta perusteltuna.

Lautakunnan arvion mukaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on käyty kattavasti läpi eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja selostus täyttää ympäristövaikutusten arviontiasetuksen vaatimukset. Ympäristölautakunnan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 13.12.2018 esittämät näkökohdat on otettu hyvin huomioon selostuksessa ja ympäristöhaittojen arvioinnin vaikutusalue on riittävän laaja. Ympäristölautakunta kiinnitti aiemmassa lausunnossa huomiota muun muassa rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin ja myös niitä on arvioitu arviointiselostuksessa riittävästi.

Arviointiselostuksen mukaan vaihtoehdossa 2, jossa olemassa olevien kattiloiden kapasiteetin lisäyksen lisäksi jätevoimalaa laajennetaan uudella arinakattilalla, jätteenpolttolaitoksella poltetaan pääsääntöisesti (70 - 90 %) erilaisten kierrätyslaitosten rejektejä, hyötykäyttöön kelpaamattomia materiaaleja. Hyödyntämällä kierrätykseen kelpaamaton materiaali energiantuotannossa voidaan vähentää kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää sekä fossiilisten energianlähteiden käyttöä. Poltossa muodostuvien tarpeeksi laadukkaiden pohjakuonien hyötykäytöllä voidaan lisäksi korvata uusien materiaalien käyttöä maarakentamisessa. Jätteenpoltossa syntyvien jätteiden, erityisesti pohjatuhkan määrä kasvaa kapasiteetin kasvaessa. Tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksiin tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.

Ympäristölautakunta pitää arviointiselostuksessa esitettyä jätteenpolttokapasiteetin laajennusta perusteltuna mm. kaatopaikalle menevän jätteen määrän vähenemisen takia. Lautakunta painottaa, että hankkeelle myönnettävässä ympäristölupapäätöksessä tulee kiinnittää erityistä huomiota sallittavien jätteiden luetteloon, jotta polttoon päätyvän, kierrätykseen kelpaavan jätteen määrä pysyy mahdollisimman pienenä.

Muita annettuja lausuntoja:

  • Lausunto Vekkox Oy:n kiviainesaluetta ja maankaatopaikkaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Esittelijä muutti esitystä lisäämällä lausunnon yhteenvetoon, että hankkeen kokonaiskesto huomioon ottaen selostuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota pitkän aikavälin muutoksiin ympäristössä, lainsäädännössä, tekniikassa sekä kiviaineksen tarpeessa, asia 6
  • Lausunto Murata Electronics Oy:n ympäristöluvan muutoshakemuksesta, asia 7
  • Lausunto Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan lupamääräyksen mukaisesta selvityksestä koskien kohtuutonta rasitusta ja terveyshaittoja lentomelualueella sijaitsevilla asuinalueilla, asia 10.

Asia 5 Lautakunta päätti Vantaan kaupungin hallintosäännön nojalla siirtää toimivaltaa allekirjoitus- ja päätöksenteko-oikeuksien osalta muilta osin esityksen mukaisesti, mutta lisäsi yksimielisesti päätökseen kaksi kohtaa, joiden tarkka sanamuoto tulee pöytäkirjaan.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan tai pienin teknisin korjauksin. Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 12.6.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter