Ympäristölautakunta antoi lausunnon Remeo Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen ympäristöluvasta

Ympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 21.8. Remeo Oy:n Långmossebergeniin suunnitteilla olevan jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupaa, josta luvasta päättävä Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa.

Suunniteltu kierrätysmateriaalien käsittelylaitos sijoittuu Vantaan kaakkoisosaan, Långmossebergenin jätevoimalan itäpuolelle. Laitoksessa käsitellään pääasiassa rakennusmateriaalia, energiajaetta sekä kaupan ja teollisuuden kierrätysmateriaaleja. Lisäksi vastaanotetaan ja käsitellään kierrätettävää betonia, tiiltä ja puuainesta. Jätteenkäsittelylaitoksen rakentaminen on alkamassa syksyn 2019 aikana ja toiminta on tarkoitus aloittaa syksyllä 2020.

Ympäristölautakunta on lausunut jo aiemmin aluehallintovirastolle hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Tuolloin esitetyt seikat on nyt otettu ympäristölupahakemuksessa huomioon hyvin. Lautakunta kuitenkin korostaa vielä ekologisen yhteyden säilyttämisen merkitystä: Porvoonväylän alikulun tulee jatkossakin toimia yhteytenä eläinten liikkumiselle metsäalueelta toiselle. Myös laitoksen toiminta-aikoja ja melunhallintaa toivotaan tiukennettavan, jotta huomioidaan paremmin hankealueen lähellä oleva asutus sekä Ojangon ulkoilualue.

Lisäksi päätettiin muun muassa:

• antaa lausunto valituksesta Vaasan hallinto-oikeudelle koskien SRV Infra Oy:n murskausta koskevaa meluilmoituspäätöstä. Lautakunta katsoo, että valitukselle ei ole perusteita (asia 8)
• merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden päätös valituksesta, joka koski hevostallin ympäristölupatarpeen arviointia (asia 9)
• merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös koskien pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisiä jätehuoltomääräyksiä (asia 10)
• merkitä tiedoksi Vaasan hallinto-oikeuden päätös Finavia Oyj:n maankaatopaikka 8b:n ympäristöluvasta (asia 11)
• merkitä tiedoksi Vaasan hallinto-oikeuden päätös HSY:n Seutulan puujätteen käsittelykentän ympäristöluvasta Hanskalliontiellä. (asia 12)

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 21.8.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter