Ympäristölautakunnassa 11.12. esitys uudesta Krakanpuiston luonnonsuojelualueesta

Ympäristölautakunta kokoontuu vuoden viimeiseen kokoukseensa 11.12. Lautakunnassa käsitellään tuolloin uuden luonnonsuojelualueen perustamista Vantaalle. Krakanojan puronvarsimetsän alue sijaitsee Pakkalassa Ylästöntien ja Tulkintien välisellä alueella. Rauhoitettavan alueen pinta-ala on 6,3 hehtaaria ja se on Vantaan uuden yleiskaavan 2020 luonnokseen merkitty kokonaisuudessaan luonnonsuojelualueeksi. Alue nimettäisiin Krakanpuistoksi.

Krakanoja ja sen läheisyydessä olevat luonnonsuojelu- ja virkistysalueet muodostavat muutoin tiiviisti rakennetulla Keski-Vantaalla tärkeän luontokokonaisuuden, jolla on yhteydet myös Helsingin puolen luonnonsuojelualueisiin. Krakanoja on arvotettu Kehä III:n eteläpuoliselta osuudeltaan maakunnallisesti arvokkaaksi virtavesikohteeksi. Luonnontilaisesti mutkitteleva Krakanoja edustaa tyypiltään savimaiden puroa, joka on uhanalainen virtavesien luontotyyppi. Ylästöntien ja Tulkintien välisellä osuudella puro virtaa tiheän lehdon halki. Puronvarressa kasvaa mm. kotkansiipeä ja hiirenporrasta. Puusto on monilajista, samoin erityisesti alueen kääväkäslajisto on monipuolinen ja sisältää harvinaisia, vanhaa metsää indikoivia lajeja. Puronvarren tiheiköt ovat linnustolle hyvää elinympäristöä ja siellä viihtyvät pensaskerttu, luhtakerttunen sekä satakieli. Alueella on todettu olevan liito-oravan elinympäristöä lisääntymis- ja levähdyspaikkoineen. Puroon on kunnostettu uhanalaiselle taimenelle kutusoraikkoja, ja alueella on tehty havaintoja myös saukosta.

Krakanojalla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. Purossa sijaitsee muinaismuistolain suojaama muinaisjäännös, eli mahdollinen kalastuspaikka, josta erottuu maastossa puisia paalurakenteita. On myös mahdollista, että puurakenteet liittyvät myllyyn, joka on ollut Krakanojassa ilmeisesti 1700-luvun loppupuolella.

Lähistöllä sijaitseva lentokenttä on sitoutunut hulevesiensä käsittelyn tehostamiseen ja rakentaa puron yläpuolelle hulevesikosteikkoja, joiden avulla puroon kohdistuvaa kuormitusta pyritään vähentämään. Tavoitteena on saada vedenlaatu ja happitilanne purossa hyväksi.

Lautakunnalle esitetään, että Uudenmaan ELY-keskukselta haettaisiin lupaa Krakanojan rauhoittamiseen Ylästöntien ja Tulkintien välisellä osuudella.

Esityslistalla lisäksi mm.:

  • Raportti Vantaan luontoretkistä vuonna 2019 (asia 6)
  • Ötökkäteemavuoden 2019 loppuraportointi (asia 7)
  • Vaasan hallinto-oikeuden päätös Romu Keinänen Oy:n ympäristöluvan muutosasiassa (asia 11)

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 5.12.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter