Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää nähtäville Aviapolista uudistavia asemakaavoja

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 11.8. esittää kaupunginhallitukselle, että uutta kaupunkirakennetta, asumista, palveluja ja erilaisia vapaa-ajantoimintoja Veromiehen kaupunginosaan Aviapoliksessa tuovat asemakaavamuutokset asetettaisiin nähtäville. Annefred eteläinen ja Grand Wing Auramo -nimiset asemakaavamuutokset toisivat alueelle yhteensä muun muassa noin 2400 uutta asukasta sekä monitoimirakennus Atomin, jonne sijoittuu alueen asukkaita palveleva uusi päiväkoti, yhtenäiskoulu ja nuorisotila. Lisäksi Kehä III:n varteen on suunnitteilla on toimisto- ja hotellirakennuksia sekä elämyskeskus. Lisää aiheesta ennakkotiedotteessa.

Alkavia asemakaavatöitä: Koivukylän kaavarunko ja Kivistön Kvartsijuonen asemakaava

Koivukylään, Havukosken keskustaan on valmisteilla kaavarunko. Kaavarunko on yleissuunnitelma, jossa sovitaan raami keskusta-alueen kehittämiselle ja täydentämiselle. Työ keskittyy Koivutorin ympäristöön, Kytötien itäpuolen kerrostaloihin sekä liikkumiseen alueella. Tavoitteena on saada Koivukylän keskustasta laadukas, toimiva, ja uudistuva, mutta edelleen tunnistettava.

Kivistön Kvartsijuonen asemakaava-alue sijaitsee Kivistön Kehäradan pohjoispuolella asuntomessualueen läheisyydessä. Tavoitteena on mahdollistaa Lapinkylän ja Kivistön asemaan tukeutuvia monimuotoisia, värikkäitä ja resurssiviisaita keskusta- ja kaupunkikorttelikoteja noin 850 uudelle asukkaalle sekä julkisia ja kaupallisia palveluja kuten päiväkoti. Pysäköinti keskitetään pysäköintilaitokseen.

Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Kaavaluonnoksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus valtion kanssa vuosille 2020-2031

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset (MAL) ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on parantaa kaupunkiseutujen toimivuutta ja kilpailukykyä sekä kuntien tasapuolista kehittämistä. Sopimuksissa määritetään esimerkiksi tavoitteet lähivuosien maankäytön kehittämiselle ja asuntotuotannolle sekä liikenneverkon keskeiset kehittämishankkeet.

Helsingin seudun kuntien kanssa tehty sopimus linjaa seudun 14 kunnan ja valtion yhteisen tahtotilan seudun kehittämisestä. Seuraavalla nelivuotiskaudella tavoitteena muun muassa on, että Vantaalle valmistuu 2640 asuntoa vuodessa ja koko seudulle 16 500. Sopimuksessa todetaan myös, että kunnat jatkavat seudullisen pikaraitioteiden verkoston suunnittelua. Vantaa jatkaa ratikkalinjan suunnittelua Mellunmäestä Hakunilan ja Tikkurilan kautta Aviapolikseen ja edelleen lentoasemalle. Valtio osallistuu ratikkahankkeen suunnittelukustannuksiin 30 prosentin osuudella ja enintään 6,1 miljoonalla eurolla. Ratikan rakentamisen arvioidaan alkavan vuonna 2024. Hankkeen kustannusarvio on 393 miljoonaa euroa. Valtio tekee päätöksen osallistumisesta Vantaan pikaraitiotien rakentamiseen Vantaan kaupungin tehtyä päätöksen hankkeen toteutuksesta seuraavan MAL-sopimuksen yhteydessä.

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle sopimuksen hyväksymistä (asia 6).

Vantaa myy osan omistamastaan tilasta Vihdin kunnassa

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy Suomen valtiolle 100 000 eurolla noin 9,5 hehtaarin suuruisen määräalan Vantaan kaupungin omistamasta Vihdin kunnassa sijaitsevasta Rauhaniemi -nimisestä tilasta. Tilasta tulee niin kutsuttu METSO-kohde (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma). Alueella on huomattavia luontoarvoja, kuten kaksi pääosin luonnontilaisen kaltaista puroa, luonnontilaisen kaltaista puronvarsimetsää ja lähes luonnontilaista runsaslahopuustoista kangasmetsää. Haapaa on runsaasti ja alue soveltuu erinomaisesti alueella elävälle uhanalaiselle liito-oravalle, jonka kanta on pääkaupunkiseudun ulkopuolella laskenut voimakkaasti viime vuosina (asia 13).

Lisäksi päätettiin muun muassa myydä tontti Myyrmäen keskustasta vapaarahoitteisen omistusasuntotuotannon toteuttamista varten Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahastolle noin 2,5 miljoonalla eurolla. Rakentamishankkeen toteuttaa Hartela Etelä-Suomi Oy (asia 19).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 11.8.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter