Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää hyväksyttäväksi Vaaralan Lähdepuiston kaavaa

Toimikaudeksi 2017-2021 valittu kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa maanantaina 21.8. Lautakunta päätti muun muassa esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi Vaaralan Lähdepuiston asemakaavamuutosta (asia 14).

Asemakaavamuutoksessa esitetään uusia kerrostalo- ja rivitalokorttelialuetta Vaaralaan vanhan asuntoalueen itäpuolelle. Alue sijaitsee Vaaralan Lähdepuiston pientaloalueen ja vilkasliikenteinen Kehä III:n (E 18) välissä. Rakennettava alue on tällä hetkellä metsittynyttä niittyä ja kynnettyä peltoaluetta. Alueen eteläosa, jossa on virkistyskäytössä olevaa metsää ja joka kuuluu osaksi Fazerilan pohjavesialueeseen, esitetään säilytettäväksi virkistyskäytössä. Yhteys Vaaralan katuverkkoon tapahtuu uuden Lähdepuistonpolun kautta.

Hyväksyttäväksi esitetään myös Myyrmäen Kilterinkuja 4:n asemakaavamuutosta (asia 15).

Lautakunta päätti esittää nähtäville asemakaavamuutosta Koivukylässä, Asolanväylä 48-50:ssä (asia 12). Asemakaavamuutos mahdollistaa 7- ja 12-kerroksisten asuinkerrostalojen (8 700 k-m2) rakentamisen sekä liiketilaa maantasokerrokseen. Kaavamuutosta esitetään asetettavaksi nähtäville. Nähtäville esitetään myös Ruskeasannassa Mistelinsiementä koskevaa asemakaavamuutosta (asia 13), jossa voimassaolevan kaavan mukaista lähivirkistysaluetta ja Mistelinsiemen-nimistä jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katualuetta muutetaan asuinpientaloalueeksi.

Lautakunta asetti nimistöryhmän

Nimistöryhmä valmistelee asemakaavojen nimistöä. Lautakunta valitsi keskuudestaan nimistöryhmän puheenjohtajaksi Paula Lehmuskallion (kok.), varapuheenjohtajaksi Mikko Merelän (sd.) ja jäseniksi Stefan Åstrandin (r.) sekä Otso Kivimäen (kok.). Nimistöryhmä nimetään aina lautakuntakaudeksi kerrallaan, ja siihen on valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Yhden neljästä jäsenestä tulisi olla ruotsinkielinen (asia 6).

Käsittelyssä Kivistön suunnittelun suuntaviivat

Kivistön visioksi on määritelty Onnellinen Kivistö – vehreä ja aktiivinen kotikaupunki. Visio hyväksyttiin Kivistön kaavarungon suunnittelun pohjaksi sekä noudatettavaksi ohjeellisena maankäytön suunnittelussa Kivistön suuralueella (asia 16). Visio koskee koko Kivistön suuraluetta ja sen tavoitevuosi on 2042. Visiotyöhön on osallistettu asukkaita, alueen toimijoita, päättäjiä ja virkamieskuntaa erilaisten työpajojen, kyselyjen sekä sähköisten viestintäkanavien avulla.

Tonttivaraukset Länsi-Vantaalta Lidl Suomi Ky:lle

Lautakunta päätti varata tontit Lidl Suomi Ky:lle Vantaanlaaksosta (Vantaanlaaksontie 34) ja Vapaalasta (Vapaalantie 4) (asia 29). Tontit varataan asemakaavasuunnittelun ajaksi, minkä jälkeen tontit ensisijaisesti myydään Lidlille asemakaavan hyväksymisen yhteydessä. Vantaa haki julkisesti päivittäistavarakaupan toimijoita kahdelle tontille Länsi-Vantaalla viime keväänä.

Lautakunta päätti myös myydä useita tontteja asuntotuotantoa varten eri puolilta kaupunkia: Simonkylästä, Havukoskelta, Korsosta, Kaivokselasta ja Kivistöstä (asiat 23-26 ja 28).

Asia 27 (Tontin myynti Kivistön kaupunkikeskus 1 alueelta/ Suomen Osatontti II Ky/ As. Oy Vantaan Molskotti c/o Skanska Talonrakennus Oy) poistettiin listalta esittelijän toimesta.

Asiasta 18 (Vantaan kaupunkisuunnittelun lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Romu Keinänen Oy:n värimetallien käsittelylaitoksen YVA-tarpeesta) äänestettiin. Äänestystuloksella 11-6 lautakunta päätti esityksen mukaisesti.

Asiaan 19 (Lausunto Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle Romu Keinänen Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien värimetallien käsittelylaitosta Vantaan kaupungin Kiilan kaupunginosassa) esittelijä muutti esitystään seuraavasti, esityksen loppuun lisättiin: Lupaehtojen tulee olla tiukat ja niitä tulee valvoa. Meluntorjunnan ja vesistöjen suojelun pettämisestä on oltava sanktioita toimijalle. Ja 2. viimeiseen kappaleeseen lisättiin: Lisäksi edellytetään, että Kiilan alueen laajemman ympäristövaikutusten selvityksen tulokset otetaan huomioon toiminnassa.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan samassa osoitteessa 24.8.2017.

Julkaistu: 21.8.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter