Tekninen lautakunta hyväksyi lausuntoesitykset HSL:n ja HSY:n suunnitelmista 2018-2020

Toimikaudeksi 2017-2021 valittu tekninen lautakunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa tiistaina 22.8. Tekninen lautakunta käsitteli lausuntoja Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymän (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) alustavista toiminta- ja taloussuunnitelmista vuosille 2018 – 2020 (asiat 6 ja 7). Lausuntoja on pyydetty kaikilta jäsenkunnilta. Teknisestä lautakunnasta lausunnot etenevät vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Vantaa kannattaa pääosin HSL:n esityksiä joukkoliikenteen palvelutason osalta. Linjan 560 osalta esitetään vuorovälin harventamisista osuudella Malmi – Myyrmäki vähäisen käyttäjämäärän vuoksi. Samoin linjan mahdollista jatkamista Myyrmäestä Matinkylään tulee myöhentää. Matkalippujen hintoihin ei esitetä korotuksia vuonna 2018. Vantaa esittää vuoden 2018 kuntaosuudekseen
korkeintaan 50,0 milj. euroa, josta summasta hyvitetään vielä lisäksi aikaisempien vuosien ylijäämäkertymää yhteensä n. 8,4 milj. euroa. Kuntaosuuden osalta esitys on 2,8 milj. euroa pienempi kuin HSL:n oma esitys (52,8 milj. euroa). Vantaan kaupunki pitää selvitystä HSL:n roolista liikkumispalveluiden markkinoilla tärkeänä ja alustavia linjauksia toiminnasta hyvinä. Kaupunki edellyttää kuitenkin, että jatkossa HSL:n valitsemat kumppanit toimivat markkinaehtoisesti eivätkä tukeudu rahoituksessaan HSL:ään tai kuntiin.

Vantaan kaupunki esittää, että sähköbussiliikenne Vantaalla voidaan aloittaa yhdestä terminaalista ja linjasta, joka sovitaan etukäteen Vantaan kaupungin edustajien kanssa. Sähköbussiliikennöinti saa nostaa Vantaan bussiliikenteen infrakustannuksia korkeintaan yhdellä miljoonalla eurolla (1 milj. euroa). Vantaa kannattaa HSL esitystä seudullisten bussivarikoiden järjestämisestä. Vantaan kaupunkikonsernin yhtiön on tarkoitus toteuttaa vuonna 2019 käyttöönotettava uusi Ojangon bussivarikko tällä mallilla.

Helsingin kaupunki on esittänyt HSL:lle että koululaisryhmien matkustaminen joukkoliikenteellä tulisi olla maksutonta. HSL esittää lausuntopyynnössään hyvät perustelut esityksen hylkäämiselle. Vantaan kaupunki kannattaa HSL:n esitystä. Tasapuolisuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi koululaisryhmien joukkoliikennematkojen kustannukset tulisi sisällyttää sivistystoimen määrärahoihin.

Vantaan lausunto HSL:lle kokonaisuudessaan (asia 6)

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus 2018–2020 noudattelee aiempia vuosia. HSY:n kuntaosuudet ovat pysyneet aiempien vuosien tasolla ja Vantaa hyväksyy vuodelle 2018 esitetyn kuntaosuuden 0,896 miljoonaa euroa. Vantaan lausunnossa todetaan muun muassa, että muovipakkausten kiinteistökohtaista vuonna 2017 aloitettua ja vuoden 2018 loppuun sovittua erilliskeräystä tulee laajentaa mahdollisimman nopeasti. Jätehuoltomääräyksiin tulee lisätä erilliskeräysvelvoite muoville. Pientalojen kierrätysmahdollisuuksien parantaminen monilokerokeräysastioita käyttämällä olisi erittäin suuri parannus ja vaikuttaisi todennäköisesti kierrätysasteeseen myönteisesti. Suunnitelmassa on myös puujätteen ja muiden Sorttiasemille toimitettavien jätteiden materiaalihyötykäytön parantaminen. Tämä on välttämätöntä luonnonvarojen vaalimisen ja kiertotalouden näkökulmasta.

HSY:llä on käynnissä älykkäiden järjestelmien ja paikkatiedon hyödyntämisen hankkeita. Vantaa pitää tärkeänä, että paikkatietojärjestelmien kehityksessä varmistetaan järjestelmien ja tietojen yhteensopivuus ja siirrettävyys mm. avointen rajapintojen kautta. Vantaalla on parhaillaan käynnissä maankäytön toimintamalli- ja tietojärjestelmähanke MATTI, jonka 2019 tapahtuvan käyttöönoton myötä Vantaa toimii entistä enemmän tietomalli- ja paikkatietopohjaisesti.

Vantaan lausunnossa todetaan myös, että ensi vuotta koskevassa Vantaan kaupungin rakentamisohjelmaluonnoksessa on varauduttu toteuttamaan HSY:lle vesihuollon rakennushankkeita yhteensä noin 8,0 miljoonalla eurolla.

Vantaan lausunto HSY:lle kokonaisuudessaan (asia 7)

Lisäksi päätettiin muun muassa Martinlaakson uuteen päiväkotiin liittyvät asiat:

  • Hankkeen tavoitehinnan tarkistaminen (asia 9): hankkeen uusi tavoitehinta on 6 100 000 euroa (alv 0%). Korotusta aiemmin hyväksyttyyn tavoitehintaan on 387 000 euroa (alv 0%).
  • Pääurakoitsijan valinta (asia 10): hankkeen rakennus- /pääurakoitsijaksi valittiin edullisimman urakkatarjouksen perusteella Rakennus Future Oy. Rakennustyöt tehdään säänsuojassa.

Martinlaakson päiväkoti on uudishanke, joka rakennetaan vuosien 2017-18 aikana Martinlaakson keskustaan, uudelleen kaavoitettuun keskustakortteliin osoitteeseen Martinlaaksonpolku 7.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan http://paatokset.vantaa.fi
Pöytäkirja julkaistaan samassa osoitteessa perjantaina 25.8.2017.

Julkaistu: 22.8.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter