Ympäristölautakunnassa Romu Keinänen Oy:n kierrätyslaitoksen ympäristölupa

Ympäristölautakunta saa 4.10. käsiteltäväkseen Romu Keinänen Oy:n kierrätyslaitoksen ympäristöluvan. Vantaan Kiilaan, Degermosantielle perustettavalla laitoksella on tarkoitus käsitellä ja ottaa vastaan värimetalleja, rauta- ja teräspitoista metalliromua sekä sähkö- ja elektroniikkaromua (SER). Lisäksi alueella otetaan vastaan romuajoneuvoja ja akkuja, jotka toimitetaan jatkokäsittelyyn Espoon laitokseen. Vastaanotettavat jätemateriaalit ovat peräisin kierrätys- ja purkuyrityksistä, teollisuudesta sekä yksityisiltä yhdistyksiltä ja henkilöiltä.

Alue on yleiskaavassa merkitty ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alueeksi ja viereinen metsä suojaviheralueeksi. Asemakaavassa alue on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta, jonne saa sijoittaa kierrätettävien jätteiden vastaanottopaikan, teollisuus- ja varastotiloja sekä toimistotiloja. Myös jätteiden käsittely tontilla on sallittu.

Lähin asutus on noin 140 metrin päässä ja niinpä lupamääräyksissä edellytetäänkin mm., että toiminnan aikana melutaso lähimpien, pysyvään asumiseen käytettävien kiinteistöjen piha-alueilla ei saa ylittää toiminta-aikana (klo 7.00–18.00) 48 dB. Melutilanteen arvioinnissa on otettava huomioon myös alueen muiden lähteiden aiheuttama melutaso. Mikäli melutaso ylittyy, luvansaajan tulee ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. Romu Keinänen Oy: n mukaan
Vantaa laitos on jo alun perin suunniteltu siten, että sen meluvaikutukset jäisivät vähäisiksi. Osa käsittelystä tehdään sisätiloissa ja työmenetelmät on suunniteltu siten, että metallien käsittelystä aiheutuvia ääniä voidaan vähentää.

Lisäksi esityslistalla mm.:

• Ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys Vantaalla 2017 (asia 5).
• Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös / Remeo Oy (aiemmin SUEZ Suomi Oy), Linjatien jätteenkäsittely- ja biokaasulaitoksen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa (asia 6).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 2.10.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter