Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi sosiaalisen luototuksen myöntämisperusteet

Lautakunta hyväksyi 2.10. kokouksessaan sosiaalisen luoton myöntämisperusteet ja rahaston säännöt 1.11.2017 lukien.
Sosiaalisen luototus yksi kunnan asukkaalle tarkoitetuista sosiaalipalveluista. Sosiaalisen luototuksen järjestäminen on kunnalle vapaaehtoinen tehtävä. Jos kunta päättää järjestää sosiaalista luottoa, sen on määriteltävä luoton myöntämisen perusteet.
Luotto voidaan myöntää perustellusta syystä henkilölle, jolla ei pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa takia ole mahdollista saada luottoa muulla tavoin, ja joka on kykenevä luoton takaisinmaksuun.
Ennen sosiaalisen luoton myöntämistä tulee selvittää hakijan oikeus saada toimeentulotukea. Henkilön oikeutta saada toimeentulotukea ei voi rajata tai tuen määrää alentaa sen vuoksi, että hänellä olisi mahdollisuus saada sosiaalinen luotto.
Sosiaalisesta luotosta kunta ei voi periä korkoa, vaan korko on viitekorko ilman asiakaskohtaista marginaalia. Luottoa voidaan myöntää 200–10 000 euroa.
Sosiaalinen luototusta on hyödynnetty osana Vantaan sosiaalipalveluita jo vuosia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 2/2017

Lautakunta sai tiedoksi sosiaali- ja terveydenhuollon osavuosikatsauksen.
Lautakunta kiinnitti samalla huomiota osavuosikatsauksen käsittelyjärjestykseen ja edellytti, että jatkossa asiantuntijalautakunta käsittelee osavuosikatsauksen ennen kuin se käsitellään kaupunginhallituksessa.
Lautakunta kiinnitti huomiota siihen, että kiireettömään hoitoon pääsyssä on alueellisia eroja ja samoin sen tilastoinnissa on eroja alueiden välillä. Osavuosiraportin perusteella kiireettömään hoitoon pääsy näyttäisi edelleen pitkittyvän. Lautakunta edellytti, että kiireettömään hoitoon pääsyä nopeutetaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja alueellisia eroja vähennetään.
Katsauksessa oli virheellinen Suun terveydenhuollonliikelaitosta koskeva tekstiosuus; tämä teksti korjataan.
Sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan menojen ennustetaan alittuvan 18,6 milj. euroa, tulot alittunevat 7,8 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittyvän 6,0 milj. euroa.
Sosiaali- ja terveystoimen tulomäärärahan ilman erikoissairaanhoitoa arvioidaan alittuvan 7,8 milj. euroa. Menomäärärahan arvioidaan alittuvan 18,6 milj. euroa.
Tuloksen (nettotoimintamenot) arvioidaan olevan suunniteltua 5,2 milj. euroa parempi, mikä johtuu pääosin toimeentulotuen arvioitua pienemmästä käytöstä.
Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittyvän 6,0 milj. euroa. Vantaan kaupungin talousarviossa on HUS-palvelusopimuksen osalta varauduttu 215,2 milj. euron maksuosuuteen. HUS-eläkevastuut toteutuvat 1,3 milj. euroa ennakoitua matalampina.
Toimialalla on osallistuttu Apotti-hankkeessa uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton sekä sote- ja maakuntauudistukseen valmisteluun. Tulosyksikkörakenteita on uudistettu palvelujen asiakaslähtöisyyden vahvistamiseksi. Asiakkaiden valinnanvapautta on lisätty ottamalla vuoden aikana käyttöön uusia palveluseteleitä sekä vapaa päiväpoliklinikan valinta.

Muut kokouksessa käsitellyt asiat

Muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Lautakunnan kokouksen esityslista liiteaineistoineen löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistäJulkaistu: 3.10.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter