Ympäristölautakunta hyväksyi Romu Keinäsen Kiilan kierrätyslaitoksen ympäristöluvan

Ympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 4.10. Romu Keinänen Oy:n kierrätyslaitoksen ympäristöluvan. Vantaan Kiilaan, Degermosantie 4:n perustettavalla laitoksella on tarkoitus käsitellä ja ottaa vastaan värimetalleja, rauta- ja teräspitoista metalliromua sekä sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) yhteensä 19 800 tonnia vuodessa. Lisäksi alueella otetaan vastaan romuajoneuvoja ja akkuja, jotka toimitetaan jatkokäsittelyyn Espoon laitokseen. Vastaanotettavat jätemateriaalit ovat peräisin kierrätys- ja purkuyrityksistä, teollisuudesta sekä yksityisiltä yhdistyksiltä ja henkilöiltä.

Alue on yleiskaavassa merkitty ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alueeksi ja viereinen metsä on suojaviheraluetta. Asemakaavassa alue on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta, jonne saa sijoittaa kierrätettävien jätteiden vastaanottopaikan, teollisuus- ja varastotiloja sekä toimistotiloja. Myös jätteiden käsittely tontilla on sallittu. Kiilan alueella toimii mm. Kuusakoski, Purkupiha ja Suomen Paalauskeskus Oy.

Lähin asutus on noin 140 metrin päässä ja niinpä lupamääräyksissä edellytetäänkin mm., että toiminnan aikana melutaso lähimpien, pysyvään asumiseen käytettävien kiinteistöjen piha-alueilla ei saa ylittää toiminta-aikana (klo 7.00–18.00) 48 dB. Melutilanteen arvioinnissa on otettava huomioon myös alueen muiden lähteiden aiheuttama melutaso. Mikäli melutaso ylittyy, luvansaajan tulee ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. Romu Keinänen Oy: n mukaan Vantaa laitos on jo alun perin suunniteltu siten, että sen meluvaikutukset jäisivät vähäisiksi. Osa käsittelystä tehdään sisätiloissa ja työmenetelmät on suunniteltu siten, että metallien käsittelystä aiheutuvia ääniä voidaan vähentää. Toimijalta edellytetään melumittausta toiminnan aikaisesta melusta edellytetään ensimmäisen toimintavuoden aikana. Lisäksi lupamääräyksissä edellytetään mm. pinta- ja pohjavesien tarkkailua kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Hulevedet tulee käsitellä hiekan- ja öljynerottimen kautta.

Lisäksi päätettiin mm.:

• Merkitä tiedoksi ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys Vantaalla 2017 (asia 5).
• Merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös / Remeo Oy (aiemmin SUEZ Suomi Oy), Linjatien jätteenkäsittely- ja biokaasulaitoksen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa (asia 6).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 4.10.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter