Sosiaali- ja terveyslautakunnassa esillä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelupisteen toiminnan vakinaistaminen

Lautakunnalle esitetään 8.11. pidettävässä kokouksessa hyväksyttäväksi matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelupisteen toiminnan vakinaistamista 1.1.2018 alkaen. Martinlaakson terveysasemalla sijaitseva palvelupiste siirtyy vuoden alusta organisaatiomuutoksen yhteydessä osaksi terveyspalveluihin perustettavaa mielenterveys- ja päihdepalveluyksikköä, ja matalan kynnyksen palvelujen kehittämistä jatketaan osana uuden organisaation toimintaa.

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ja suun terveydenhuollon liikelaitoksen palvelusopimus vuodelle 2018

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ja suun terveydenhuollon liikelaitoksen välinen palvelusopimus vuodelle 2018.
Vantaalaisten suun terveydenhuollon palvelut tuottaa suun terveydenhuollon liikelaitos. Palveluiden tilaajana ja järjestäjänä toimii sosiaali- ja terveyslautakunta. Määräraha liikelaitoksen toimintaan on varattu sosiaali- ja terveystoimen toimialan terveyspalvelujen käyttösuunnitelmaan. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen palvelutuotannosta sovitaan palvelusopimuksessa.
Palvelusopimus 1.1.−31.12.2018 perustuu suun terveydenhuollon palvelutuotantotasoon, joka on määritelty vuoden 2018 talousarviossa. Talousarvio on hyväksytty suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnassa 6.9.2017. § 4. Palvelusopimuksen rahallinen arvo on 16 273 803 euroa. Palvelutuotannon volyymi vuonna 2018 olisi noin 3,8 % korkeampi kuin vuonna 2017.

Vammaispalvelun työ- ja päivätoiminnan hankinta 2017

Lautakunnalle esitetään, että se hyväksyisi esityksen työ- ja päivätoiminnan kilpailuttamisesta.
Työ- ja päivätoimintaan sisältyvät päivä- ja työtoimintakeskusten toiminta, tuettu työtoiminta (avotyötoiminta) sekä tuettu työllistyminen (tuettu työ). Vantaalla työ- ja päivätoiminnan toimintakeskuksissa oli vuonna 2016 asiakkaita 410, joista omassa toiminnassa 258 ja ostopalvelussa 152.
Ostojen arvo on noin 1,4 miljoonaa euroa vuodessa. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista edellyttää, että hankinnat on kilpailutettava. Hankintalain kilpailuttamisvelvollisuus koskee sosiaali- ja terveyspalveluja, joiden arvo on vähintään 400 000 euroa.

Kuuden suurimman kaupungin palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2016

Kuusi suurinta kaupunkia kerää ns. Kuusikko-yhteistyönä palveluihin ja kustannuksiin liittyviä vertailutietoja. Mukana yhteistyössä ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu. Nyt lautakunnassa käsitellyt raportit kertovat vuoden 2016 toiminnasta:
- lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2016 linkki
- päihde- ja mielenterveyspalvelut ja kustannukset vuonna 2016 linkki
- toimeentulotuen vertailu vuonna 2016 linkki
- kehitysvammahuollon ja vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja kustannusten vertailu 2016 linkki
- vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2016 linkki

Vantaan kaupungin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman jalkautus 2017-2020 sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Kaupunginhallitus hyväksyi suunnitelman Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Vantaan kaupungin toimintatapana kokouksessaan 14.11.2016 Kyseessä on tasa-arvolakiin ja yhdenvertaisuuslakiin pohjautuva, koko organisaatiota toimintaan velvoittava suunnitelma valtuustokaudelle 2017–2020. Vantaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteissä edellytetään toimialoja laatimaan kaupunkitasoiseen suunnitelmaan perustuva jalkauttamissuunnitelma, joka kertoo mihin keskeisiin prosesseihin toimiala integroi toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyönsä. Kaupunkitason suunnitelman mukaan toimialojen tulee myös perehdyttää omat toimielimensä kaupungin ja toimialan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön.

Tutustu tarkemmin 8.11. pidettävän kokouksen asialistaan ja liiteaineistoihin

Julkaistu: 3.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter