Kaupunginhallitus arvioi asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän muutosesitystä

Vantaan kaupunginhallitus antaa maanantaina 13. marraskuuta lausunnon esityksestä asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi.

Hallituksen lakiesityksen tavoitteena on, että korkotukijärjestelmä kannustaisi rakennuttajia tuottamaan nykyistä enemmän kohtuuhintaisia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja, tukijärjestelmä olisi tehokkaampi ja valtion maksaman tuen ja asuntojen käyttöön liittyvien rajoitusten tasapaino olisi parempi.

Vantaan kaupunki kannattaa lakiesityksen tavoitteita ja on jo aiemmissa korkotukijärjestelmää koskevissa lausunnoissaan esittänyt näkemyksiään asumisen tukijärjestelmän uudistamisen tarpeesta ja samalla edellyttänyt pitkäjänteisiä ratkaisuja.
Vantaa haluaa painottaa, että pitkän korkotukimallin päätavoitteena pitää olla ensisijaisesti pitkäjänteisen vuokratalojen omistuspolitiikan rahoittaminen ja tukeminen eli pysyvien vuokratalokohteiden rakentaminen ja ylläpito. Tästä syystä pitkän korkotukilainan ehtojen laadinnassa, lainan maksun etupainotteisuuden lisäämisessä, korjauksiin varautumisessa sekä muissa säädöksissä on syytä tukea erityisesti vuokratalojen pysyvää omistusta ja ylläpitoa sekä uudistuotannon toteuttamisedellytyksiä.

Vantaan kaupunki pitää hyvänä, että hallituksen esitys sisältää joitakin nykyiseen korkotukijärjestelmään liittyviä parannuksia. Näitä ovat esimerkiksi lainanlyhennysohjelman muuttaminen nykyistä etupainotteisemmaksi ja mahdollisuus ylimääräisten lainanlyhennysten tekemiseen sekä korkotuen maksamisen pidentäminen 23 vuodesta 30 vuoteen.

Vantaa näkee esityksessä kuitenkin useita lisäpohdintaa vaativia kohtia. Pitkän korkotukimallin keskeinen ongelma on ollut tuen ja rajoitusten välinen epäsuhta. Hallituksen lakiesitys ei vielä vastaa tähän ongelmaan, vaan pitkän korkotukimallin kannusteet jäävät edelleen puuttumaan. Ongelmalliseksi nähdään myös omarahoitusosuudet. Asumisoikeusasuntojen tuotannon osalta lakiesityksen vaatimus lainansaajan viiden prosentin omarahoitusosuudesta on Vantaan mielestä epärealistinen ja voi toteutuessaan johtaa siihen, että asumisoikeusasuntotuotanto loppuu kokonaan. Vantaa vastustaa viiden prosentin omarahoitusosuuden vaatimusta ja esittää, että nykyistä lakia ei muutettaisi tältä osin.

Vantaan lausunnossa esitetään pitkän korkotukimallin muuttamista sellaiseksi, että se huomioisi paremmin yleisen korkotason muutokset. Lähtökohtana pitäisi olla rahoitusmarkkinoita noudatteleva korkotukimalli, jossa olisi aina valtion tukea, mutta vastaavasti myös omavastuu lainansaajalle. Tällöin pitkä korkotukimalli olisi oikeasti kannustava ja sisältäisi aina valtion tukea pitkien rajoitusten vastapainoksi.

Vantaan kaupunki edellyttää, että esityksen vaikutusten arviointia täydennetään taloudellisilla laskelmilla, joilla voitaisiin osoittaa pitkään korkotukimalliin esitettyjen muutosten kokonaisvaikutus lainansaajan kannalta. Laskelmilla tulisivat helpommin näkyviin mahdolliset ongelmakohdat, jotka voitaisiin vielä korjata ennen lopullisen lakiesityksen hyväksymistä.

Lausunto ja kokouksen esityslista ovat nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 10.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter