Vantaan asvalttiurakat kilpailutetaan yksikköhinnoin - toteutunut työmäärä vaihtelee

Helsingin Sanomissa 16.12.2017 julkaistussa artikkelissa Vantaa tutkii epäselvyyksiä asvalttiurakoissa kerrotaan Vantaan käynnistäneen sisäisen tarkastuksen koskien vuosien 2016-2017 päällystystöitä. Vantaan kaupungin sisäisen tarkastuksen kohteena on katujen päällystystöiden hankinta ja valvonta. Tarkastus on vielä kesken.

Keväisin kilpailutetut päällystysurakat perustuvat arvioon

Artikkelissa todetaan AC Päällysteet Oy:n urakkaan kertyneen vuonna 2016 lähes miljoonan euron lisätyöt, joita ei kilpailutettu. Urakkasumman kasvamisessa ei ole kyse hankintalain tarkoittamista lisätyöhankinnoista, jotka olisi pitänyt kilpailuttaa. Yksikköhintaurakassa urakoitsijan saama lopullinen palkkio perustuu siihen, paljonko kiinteähintaisia työsuoritusyksikköjä toteutuu.

Urakkasopimuksen arvioitujen työmäärien mukainen hinta perustuu kaupungin tarjouspyynnön suoritemääriin. Suoritemäärät on ilmoitettu tarjouspyynnössä tarjousten vertailua varten, jotta kaupunki saa eri urakoitsijoiden tekemät tarjoukset yhteismitallisiksi. Urakkasopimuksen mukaisen hinnan ja lopullisen urakkapalkkion ero johtuu siitä, että vuotuiset suoritteet voivat kasvaa päällystyskauden aikana. Päällystysurakoiden tarjouspyynnöt laaditaan alkuvuodesta, jolloin ei vielä tarkkaan tiedetä tulevan kesän päällystyskohteita. Töiden laajuuteen vaikuttavat vuosittain suuresti kadunrakennuskohteiden eteneminen suunnitelluissa aikatauluissaan sekä talven aikana syntyneiden päällystevaurioiden laajuus. Vantaan kaupunki tilaa päällystyskauden aikana päällystyskohteet todellisen tarpeen ja määrärahatilanteen mukaan.

Teknisen lautakunnan tekemässä hankintapäätöksessä urakalle ei määritetty sitovaa laajuutta eikä siten kattohintaa. Vantaan asvalttiurakat on kilpailutettu avoimella hankintamenettelyllä ja laatuvaatimusten täyttävien tarjousten vertailuperiaatteena on käytetty halvinta hintaa.

NCC Roads Oy:n hankintaoikaisuvaatimus kumottiin

Tekninen lautakunta päätti 12.4.2016 § 12 hylätä NCC Roads Oy:n hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen. Kaupunki katsoi, että AC Päällysteet Oy:n ja Asfaltticenter Oy:n välillä ei ilmennyt kilpailulain vastaisia menettelytapoja, jotka merkittävästi estäisivät, rajoittaisivat tai vääristäisivät kilpailua.

AC Päällysteet Oy:n ja Asfaltticenter Oy:n välinen yhteys, mikä liittyi Asfaltticenter Oy:n jakautumiseen, on ollut kaupungilla tiedossa. Vantaan kaupunki on tulkinnut kilpailulakia siten, että Asfaltticenter Oy:n jakautumisen seurauksena molemmilla yhtiöillä on ollut mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun, vaikka yhtiöiden taustalla on samoja henkilöitä tai hinnoittelussa on yhdenmukaisuutta. Yhtiöiden toiminta tarjouskilpailussa on ollut avointa, eikä sen taustalla ole havaittavissa salailua, joka olisi tyypillistä kartellitilanteessa. Lisäksi AC Päällysteet Oy ja Asfaltticenter Oy ovat tehneet hinnaltaan halvimmat tarjoukset, joten tarjoajien mahdollinen yhteistoiminta ei ole ainakaan tässä yhteydessä aiheuttanut kaupungille taloudellista vahinkoa.

Juha Tenhunen oli viime valtuustokaudella tarkastuslautakunnan lisäksi myös Vantaan teknisen lautakunnan jäsen. Valtuusto myönsi Tenhuselle eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä 11.5.2015 § 4.

Julkaistu: 18.12.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter