Uusimaa-kaava ei saa estää kasvua ja kehitystä

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaavan 2050 aineistoista. Vantaan näkökulmasta maakuntakaavan uudistamisen keskeisin kysymys on lentomelualueisiin liittyvät ratkaisut. Vantaa osallistui lentomelua koskevan selvityksen ohjaukseen, mutta merkittävät linjaukset sisällytettiin selvitykseen työn päätyttyä. Vantaa vastustaa lentomeluun liittyviä ratkaisuja Uusimaa-kaavassa. Vantaan tavoitteena on kasvaa nykyisen yleiskaavan mukaisesti Kehärataan tukeutuvaa joukkoliikennekaupunkia vahvistaen. Lentomelua koskevat määräykset eivät saa estää kaupungin kehittämistä erityisesti asemien ympäristössä.

Uusimaa-kaavan 2050 valmisteluaineistossa vetovoimaisen ympäristön suunnitteluperiaatteet ovat hyviä ja kannatettavia. Viherrakenteen ja kulttuuriympäristön arvoja ja eheyttä vaalimalla turvataan luonnon monimuotoisuus, maiseman, kulttuuriympäristön, luonnonvarojen ja virkistyksen kannalta merkittävät alueet ja yhteydet.

Vantaa käyttää 500 000 euroa sisäilma-asioiden tutkimiseen ja tiedottamiseen

Vantaan talousarviossa on 500 000 euron lisämääräraha sisäilma-asioihin. Kaupunginhallitus päätti käyttää rahan kahden asiantuntijan rekrytointiin sekä oirekyselyn tekemiseen.

Toinen palkattava henkilö keskittyy erityisesti sisäilma-asioiden asiantuntevaan viestintään, toinen kouluterveydenhuollon keräämien oireilmoitusten analysointiin, koordinointiin sekä prosessin kehittämiseen. Oirekysely tehdään kaikissa Vantaan kouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä henkilökunnalle, oppilaille ja lapsille.

Vantaalaisten hyvinvointi yksissä kansissa

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi hyvinvointiohjelman, joka koostuu kolmesta lakisääteisestä suunnitelmasta, jotka koskevat lasten ja nuorten sekä ikääntyneen väestön hyvinvointia sekä monikulttuurisuutta. Ohjelma kertoo teoista, joilla kaupungin strategian painopistettä ”Edistämme asukkaiden hyvinvointia” toteutetaan.

Tavoitteena on lisätä vantaalaisten terveellisiä elintapoja, vähentää alueiden ja asukkaiden hyvinvointieroja ja varmistaa, että kotouttaminen onnistuu aikaisempaa paremmin.Vaikuttava hyvinvointityö kiinnittää huomiota asukkaiden erilaisuuteen, kuten erilaisiin taustoihin ja elämäntilanteisiin. Se on ennen kaikkia myös yhdessä tehtävää työtä. Näin ollen Vantaan hyvinvointityötä tehdään yhdessä asukkaisen ja kumppaneiden kanssa huomioiden asukkaiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Vantaan väestömäärä jatkaa nopeaa kasvuaan. Suuri osa väestöstä voi hyvin, mutta erot hyvin ja huonosti voivien välillä ovat suuria ja ne ovat lisääntyneet viime vuosina. Myös asuinalueiden välillä on kasvavia hyvinvointieroja. Vantaan erityinen piirre on vieraskielisten suuri osuus väestöstä. Vantaa on tällä hetkellä Suomen monikulttuurisin kunta.

Ohjelmassa on kolme päätavoitetta: vantaalaisten terveys ja hyvinvointi vahvistuvat terveellisempien elintapojen myötä, hyvinvointierot vähenevät ja Suomen monikulttuurisin kaupunki hoitaa myös kotouttamisen parhaiten.

Vantaa ei halua lisätä omistustaan terveydenhuollon kiinteistöissä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on kysynyt Vantaan halukkuutta ostaa alueellaan sijaitsevia terveydenhuollon kiinteistöjä. Kaupunginhallitus vastasi, että HUS:n on syytä pyrkiä myymään mahdollisimman pian käypään hintaan sellaiset kiinteistöt, joita se ei tarvitse palvelutuotannossaan. Vantaa ei näe tarkoituksenmukaiseksi myydä kiinteistöomaisuutta laajemmin eikä kaupunki ole tällä hetkellä halukas lunastamaan sairaanhoitopiirin kiinteistöomaisuutta.

Asemakaavoja nähtäville ja valtuustoon hyväksyttäväksi

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville asemakaavan, joka mahdollistaa kaupan Vantaanlaakson Koukkuniityn puistoon. Puiston kaakkoisosa muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi päivittäistavarakaupan myymälää varten.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi asemakaavan:

  • Koivukylän Asolanväylän varteen rakennettavista kerrostaloista, liiketilasta sekä pysäköinnistä kannen alle.
  • Vaisalan laajennuksesta Vantaanlaaksossa.
  • tehokkuuden nostamisesta Kivistön Paasitie 7b.
Julkaistu: 26.3.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter