Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää Kormuniityn suunnittelukisan voittajaksi "Saaga S" -ehdotusta

Hakunilan Kormuniittyyn haettiin kilpailulla perheasuntojen toteuttajaa. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 14.5. kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle kilpailun voittajaksi ehdotusta ”Saaga S”.
Suunnitelman pientalovaltainen ratkaisu on ilmeeltään kodikas ja omaperäinen sekä mittakaava kulttuurimaisemaan sopiva. Puu materiaalina, kattomaisemaan integroidut aurinkopaneelit sekä vehreät ulkotilat luovat alueelle luonnonläheistä ja modernia ekologista imagoa. Ehdotus tarjoaa monipuolisen valikoiman asuntopohjaratkaisuja, asunto- ja rakennustyyppejä, josta suurin osa on perheasuntoja.

Suunnitelma hyväksyttiin kilpailualueen A-osan toteutukseksi. A-osa tarkoittaa noin puolta koko kilpailualueen pinta-alasta. B-osalle, jolle myös kaupungin uusi päiväkoti tulee sijoittumaan, ei löydetty kilpailuun saapuneiden ehdotusten joukosta sopivaa toteutusta.

Ehdotuksen ”Saaga S” tekijät ovat Arkkitehtitoimisto Matti Iiramo sekä Maisema- Arkkitehdit Byman & Ruokonen. Ostotarjouksen tekijä on MM -Yritysrakentajat Oy:n / Harri Vaajan ostotarjous toteutusalueen A osalta on 3,4 miljoonalla euroa.

Maa- ja asuntopoliittiset linjaukset etenevät kaupunginhallitukseen

Vantaalle on valmisteltu uudet maa- ja asuntopoliittiset linjaukset, jossa on ensimmäistä kertaa yhdistetty maa- ja asuntopolitiikka yhdeksi kokonaisuudeksi. Maa- ja asuntopoliittiset linjaukset on valtuustostrategiaa 2018-2021 toimeenpaneva ohjelma. Linjausten tavoitteena on antaa kaupungille tuki maankäytön ja tonttimarkkinoiden hallintaan, varmistaa riittävän ja monipuolisen asuntotuotannon edellytykset sekä luoda mahdollisuuksia elinkeinoelämän tarpeisiin. Päätettäväksi esitetään maa- ja asuntopoliittisten linjausten päämäärät, tavoitetilat ja toimenpiteet. Linjaukset hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Vantaan maa-ja asuntopolitiikalla on kolme päämäärää, jotka pitävät sisällään useita toimenpiteitä. Päämäärät ovat: Vantaan maa- ja asuntopolitiikka on vastuullista, pitkäjänteistä ja taloudellisesti kestävää, Vantaalle suunnitellaan vetovoimaisia asunto-ja työpaikka-alueita palveluineen ja Vantaan tontinluovutus on avointa, tasapuolista ja kilpailua edistävää.

Maa- ja asuntopoliittisten linjausten toimenpiteisiin tehtiin seuraavat lisäykset. Muutokset kursiivilla:

Kohta 2.1. toimenpide: Toteutamme tarvittavan kunnallistekniikan oikea-aikaisesti ja riittävässä laajuudessa ja edistämme kunnallistekniikan tuloa vanhoille alueille.
Kohta 2.2. toimenpide: Tavoitteenamme kaavoituksessa ja tonttituotannossa on laatu, kohtuuhintaisuus, toteuttamiskelpoisuus ja kaupunkirakenteen eheys.
Kohta 2.2. lisättiin uusi toimenpide: Monimuotoisesti arvokkaat luontoalueet huomioidaan kaavoituksessa.
Kohta 2.3. lisättiin uusi toimenpide: Lisätään korkeaa rakentamista asemanseuduilla ja keskustoissa, joissa on hyvät palvelut.
Kohta 2.4. toimenpide: Varmistamme merkittävissä maankäyttösopimuksissa tasapainoisen asuntojen hallintamuoto- ja huoneistotyyppijakauman sekä tarvittaessa asemakaavoituksessa huoneistotyyppijakauman.
Kohta 2.5. Varmistamme toimivat pysäköintijärjestelyt, lisäämme kadunvarsipysäköintiä keskustoissa ja kehitämme uusia malleja pysäköinnin järjestämiseen.

Tutustu ohjelman toimenpidelistaukseen

Kaupungilta vuokrattuja pientalotontteja tarjotaan lunastettavaksi

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että pientalotonttien vuokraoikeuden haltijoille tarjotaan edelleen, viime vuosien tapaan, mahdollisuutta lunastaa vuokraamansa tontti omaksi. Vuokratonttien lunastushintojen tulee olla samaa tasoa kaupungin muutoin luovuttamien pientalotonttien kanssa. Vuodelle 2017 lunastushintoja korotettiin keskimäärin noin 22 prosenttia, koska lunastushinnat olivat jääneet paikoitellen huomattavasti jälkeen käyvistä hinnoista. Vuosille 2018-2019 tonttien lunastushintoja esitetään korotettavaksi alueittain viime vuodesta keskimäärin 4 prosentin verran. Tontin alueelliset hinnat vaihtelevat näin 350-750 euron/ k-m² välillä. Vuokralaisella on edelleen mahdollisuus jatkaa tontin vuokraamista. Kaupungilla oli vuoden 2018 alussa vuokraamalla luovutettuja pientalotontteja yhteensä 432 kappaletta.

Asuntoyhtiöille vuokrattujen tonttien vuokrasopimusten uusimisen periaatteet hyväksyttiin

Kaupungilta vuokrattuja tuottajamuotoisia asuntotontteja on noin 50 kpl. Tuottajamuotoisilla asuntotonteilla tarkoitetaan muita asuntotontteja kuin yhden ja kahden asunnon pientalotontteja. Tontit on vuokrattu asunto-osakeyhtiöille tai vuokra-asuntoyhtiöille. Useimmissa sopimuksissa vuokra-ajat ovat olleet 50 vuotta ja ensimmäiset vuokrasopimukset päättyvät vuonna 2027. Kaupunki päättää hyvissä ajoin vuokrasopimusten uusimistilanteessa käytettävistä periaatteista, jotta vuokralaisille voidaan hyvissä ajoin tiedottaa asiasta aikaa muutokseen sopeutumiseen jää riittävästi. Rakennusmaan arvo Vantaalla on noussut huomattavasti viime vuosikymmeninä. Vuokrasopimusten uusimistilanteissa vuokratontin kehitysmahdollisuudet ja asemakaavan ajantasaisuus tarkistetaan ennen vuokrasopimuksen uusimista. Vuokrataso tulee määräytymään vuokrasopimuksen uusimisajankohdan käyvän hinnan mukaisesti.

Nähtäville päätettiin esittää seuraavia asemakaavamuutoksia:
• Asemakaavamuutos Hakunila / Raudikkokuja: Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kerrostalojen täydennysrakentaminen Hakunilan keskustassa keskeisellä paikalla. Rakentaminen monipuolistaa alueen nykyistä asuntotarjontaa. Asuinkerrostaloja rakennetaan olemassa olevien kerrostalojen pysäköintitonteille ja tonteiksi muutettaville katualueille (asia 13).
• Asemakaava ja asemakaavamuutos Havukoski / Piippilakki: Asemakaavalla mahdollistetaan uusi tiiviin ja matalan rakentamisen asuinalue Havukosken kaupunginosassa monipuolistaen alueen nykyistä asuntotarjontaa. Uusia asuinrakennuksia rakennetaan Koivukylänväylän pohjoispuolelle vastapäätä Storsin maatilan pihapiiriä kaupungin omistamalle peltoalueelle. Samalla tarkistetaan kuuden lähistöllä olevan erillispientalojen tontin asemakaavatilanne (asia 15).

• Hyväksyttäväksi esitetään:

• Asemakaavamuutos Tikkurila / Tikkurilan kirkon kortteli: Muutos mahdollistaa Tikkurilan kirkon ja seurakuntien virastorakennuksen purun ja korttelin rakentamisen tehokkaaksi keskustakortteliksi. Kortteliin sijoittuu uuden kirkon ja seurakunnan tilojen lisäksi liike- ja toimistotilaa sekä asuntoja (asia 11).

Asia 8: Asuntoalueiden pysäköintipaikkojen määrää ohjaavaa mitoitusohje jätettiin pöydälle. Asiaa käsitellään uudelleen kesäkuun kokouksessa.
Asia 16: Asemakaavan muutos Tikkurilassa Kielotie 13:ssa palautettiin uudelleen valmisteluun äänin 10-7. Kaavamuutoksella mahdollisestaan kyseisellä paikalla nykyisin sijaitsevan virastotalon purkaminen ja kaupungin uuden toimitalon rakentaminen. Palautuksen perusteluna oli, että tontin pohjoisosaan tulee tutkia korkeampaa rakentamista kaavaluonnoksen ehdotuksen 2 pohjalta.

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 14.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter