Kasvava Vantaa jatkaa tiukkaa taloudenpitoa ja tarttuu segregaatioon uudella ohjelmalla

Vantaan talousarvio ja -suunnitelma 2019 - 2022

kuvituskuva

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen julkaisi vuoden 2019 talousarvioesityksensä, joka jatkaa kaupungin hyvin edennyttä talouden tasapainottamista ja varautuu myös kaupungin kasvun jatkumiseen kouluja ja päiväkoteja rakentamalla. Kokonaisuudessaan tuleva talousarviovuosi näyttää myönteiseltä kaupungin kannalta väestön, työpaikkojen ja työllisyyden lisääntyessä.

Käyttötalouden nousu harkittua ja kustannuskehitys pidetään maltillisena

Talousarvio turvaa kasvun edellytykset ja sen lähtökohtana ovat vahva talous ja valtuuston linjaukset. Vantaan käyttötaloudessa jatkuu edelleen tiukka talouden tasapainon varmistava menokuri. Menojen tiukkuutta edellyttävät vuoteen 2019 kohdistuvat poikkeuksellisen suuret toimintaympäristöstä johtuvat pakolliset erät. Väestömäärän kasvun ja inflaation vaikutuksen lisäksi menoja lisäävät palkankorotukset, HUS:n ja HSL:n arvioitua suurempi kuntaosuuden kasvu sekä toimitilojen vuokrien nousu. Kertaluontoisina erinä vuonna 2019 menolisäystä aiheuttavat varhaiskasvatuksen laajennus, Apotin käyttöönotto sekä kilpailukykysopimuksen lomapalkkavelka.

Vantaan kasvu lisää investointitarvetta päiväkoteihin ja kouluihin

Vantaan väkiluku on kasvanut viime vuosina ennätyksellistä vauhtia ja kasvu jatkuu vielä lähivuosina voimakkaana, noin 4 000–4 500 hengen vuositahdilla. Kaupunki varautuu kasvuun palvelurakentamisella: ensi vuonna rakennetaan kahta uutta koulua ja neljää päiväkotia. Lisäksi Vantaalle tulee kaksi yksityistä päiväkotia, kaupunki laajentaa kahta koulua ja hankkii uusia päiväkoti- ja alakoulutiloja vuokraamalla. Investointiohjelmassa tuleville vuosille on huomioitu myös Koillis-Vantaan uimahalli, jonka sijainnista päätetään myöhemmin.

Investointiohjelma on kaikkiaan 159 miljoonaa euroa, josta 84 miljoonaan käytetään koulujen, päiväkotien ja muiden kohteiden rakentamiseen ja korjaamiseen. Investointirahoista 40 miljoonaa käytetään kunnallistekniikkaan, katuihin, puistoihin ja muun ympäristön rakentamiseen. Koko valtuustokauden 2018–2021 investoinneissa on sitouduttu 500 miljoonan euron kattoon.

Vantaalla syntyi vuosina 2015-2016 yli 3 000 uutta työpaikkaa ja niiden määrän kasvun ennustetaan jatkuvan edelleen vahvana. Työllisyysaste on vuonna 2018 noussut 74 prosenttiin ja työttömyys laskenut lähes 1 400 hengellä edelliseen vuoteen verrattuna. Osittain hyvän työpaikka- ja työllisyyskehityksen ansiosta verotuloja kertyy vuonna 2019 kuluvaa vuotta 6,2 prosenttia enemmän, yhteensä 1048 miljoonaa euroa. Vantaan veroäyri säilyy esityksen mukaan ennallaan.

Lainojen määrä pidetään valtuustokauden tavoitetasossa eli alle miljardissa eurossa. Kuluvana vuonna kaupungin lainamäärän arvioidaan laskevan 60 miljoonalla eurolla. Lainamääräksi vuonna 2019 ennakoidaan 957 miljoonaa euroa.

Vantaa tarttuu alueiden eriytymiskehitykseen myönteisen erityiskohtelun ohjelmalla

Vaikka alueellisen eriytymisen erot Vantaalla ovat vielä maltillisia, viimeisen kymmenen vuoden aikana kuitenkin eriytymiskehitys on selvästi syventynyt. Siksi on tarpeen jo ajoissa puuttua kehitykseen ja ylimääräisillä tukitoimilla parantaa näiden alueiden ja siellä asuvien asemaa.

Myönteisen erityiskohtelun ohjelma tehdään vuosille 2019-2021. Ohjelma koskee viittä aluetta Vantaalla. Ohjelman kokonaishinta on kuusi miljoonaa euroa. Jokaisena vuonna ohjelman kohdealueille osoitetaan kaksi miljoonaa euroa ylimääräistä rahoitusta syrjäytymiskehityksen estävään työhön.

Ohjelmassa osoitetaan lisäresursseja alueiden kouluihin, varhaiskasvatukseen ja nuorisotyöhön. Alueilla lisätään harrastusmahdollisuuksia ja mahdollisuutta päästä niihin sekä avataan uusia yhteisöllisiä asukastilojakin. Sosiaali- ja terveystoimi kohdentaa alueille erityisesti etsivää ja jalkautuvaa sosiaalityötä ja -ohjausta sekä etsivää vanhustyötä etenkin maahanmuuttajataustaisille ikääntyneille. Kotouttamispalveluissa lisätään kielikoulutusta, muun muassa kolmeen valmennustaloon palkataan suomen kielen opettajia. Alueiden viihtyisyyttä parannetaan ja kunnossapitoa tehostetaan. Asukasyhteistyön parantamiseksi palkataan asukaskoordinaattori, joka yhdessä alueiden asukkaiden kanssa arvioi kunnossapitoa ja viihtyvyyttä lisäävien toimien tarvetta ja niiden oikeaa kohdentamista. Alueille palkataan jopa kesäksi katutaiteilijoita. Jokaiselle ohjelma-alueelle perustetaan alueen toimijoiden kanssa moniammatillinen yhteistyöryhmä ohjelman toimeenpanoa varten.

Nuorten työllisyyden parantamiseen uusia toimia

Vantaan tavoitteena on puolittaa nuorisotyöttömyys valtuustokauden aikana. Se vaatii lisätoimia. Vantaa pyrkii varmistamaan pitkäjänteisesti työuran jatkuvuutta ja maksaa uutena toimenpiteenä ensi vuonna työnantajille rekrytointitukea, jos työhön palkataan työtön nuori ja vastaavasti koulutustukea, jos ilman toisen asteen koulutusta oleva nuori voi työn ohessa suorittaa tutkinnon.

Kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa vahvistetaan

Elinvoima- ja vetovoimaohjelmaa tehdään tukemaan kaupungin kasvua. Tässä työssä ovat mukana laajasti kaupungin yrittäjät ja myös kulttuurialan edustajat. Ohjelman toteuttamiseen on varattu rahoitusta ja myös kulttuurin määrärahoja on yleisesti korotettu hieman enemmän kuin muita menoja.

Vantaa on ensimmäinen kaupunki, joka toteuttaa IT-kehittämisen kokonaisuudessaan Allianssi-mallilla

Vantaa on ensimmäinen kaupunki, joka toteuttaa IT-palvelutuotannon ohjauksen palveluna ja ottaa käyttöön Allianssimallin toimittajien sitouttamisessa. Kaupungille jää noin kymmenkunta kokonaisuuden johtamisesta ja palvelujen oston ohjauksesta ja valvonnasta vastaavaa asiantuntijaa.

Vantaa toteutti palkkatasa-arvo-ohjelman ja lisää palkkojen kilpailukykyisyyttä

Palkkatasa-arvoa toteutetaan ja palkkojen kilpailukykyisyyttä lisätään etenkin kunnalliseen palkkaratkaisuun liittyvän järjestelyvaraerän keinoin. Määrärahaa kohdennetaan erityisesti naisvaltaisiin korkeakoulutettuihin tehtäviin ja sillä nostetaan muun muassa lastentarhanopettajien ja sosiaaliohjaajien palkkoja.

Sosiaali- ja terveystoimen osalta tilanne odottava

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilanne on vielä epäselvä. Talousarviossa on otettu huomioon sosiaali- ja terveystoimen osalta kaupungin kasvusta johtuvat välttämättömät menot.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys 2019 – 2022 julkaistu Talousarvio-sivulla.

Lisätietoja
Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, p. 09 8392 2101
Talousjohtaja Matti Ruusula, p. 043 824 9254

Julkaistu: 8.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter