Opetuslautakunnassa kolmiportaisen tuen kyselyn tulokset

Opetuslautakunta sai kokouksessaan 15.4. selvityksen kolmiportaisen tuen ja erityisen tuen kyselyn tuloksista perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja ammattiopisto Variassa.

Lisäksi lautakunnalle esiteltiin tulosten pohjalta kootut perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tuen suunnitellut kehittämistoimenpiteet. Tuen kyselyn tulokset julkaistiin erillisenä tiedotteena lautakunnan käsittelyn jälkeen vantaa.fi-sivuilla. Tulokset esitellään 13.6. kaupunginvaltuustolle, ja sivistystoimen virkamiehet esittävät vielä erikseen opetuslautakunnalle tulosten pohjalta käynnistettävät kehittämistoimenpiteet.

Opetuslautakunta sai tiedoksi Vantaan päiväkotien ja koulujen rakennuslupien selvityksen. Selvitysten perusteella havaittiin seitsemän päiväkotirakennusta ja yksi ryhmäperhepäiväkoti, joiden rakennuslupa on vanhentunut. Tehdyissä selvityksissä havaittiin myös neljä koulukäytössä ja yksi järjestökäytössä olevaa tilaelementtirakennusta, joiden rakennuslupa on vanhentunut. Kohteet ovat aikanaan tilapäisillä rakennusluvilla rakennettuja tilaelementtikohteita, jotka ovat olleet hyväksytysti rakennettuja ja käyttöönotettuja. Rakennusvalvonta ja tilakeskus katselmoivat kohteet vielä kevään aikana ja käyntien perusteella sovitaan, miten lupaprosessia jatketaan. Rakennusvalvonta selvittää myös yksityisten päiväkotien rakennuslupatilannetta, ja toistaiseksi ei ole tullut esiin rakennusluvattomia tiloja.

Lautakunta sai tiedoksi selvityksen yksityisen varhaiskasvatuksen laadun valvonnasta Vantaalla. Kunta valvoo varhaiskasvatuslain mukaisesti yksityistä varhaiskasvatusta ohjaamalla ja neuvomalla palvelujen tuottamista sekä seuraamalla toiminnan kehitystä ja laatua. Varhaiskasvatus kehittää edelleen valvontakäyntien sisältöä ja toimintayksiköiden raportointia. Valvontakäynnin sisältöjä tarkennetaan ja erityisesti kiinnitetään huomiota lasten ja henkilöstön välisen suhdeluvun toteutumiseen.

Lautakunta päätti, että kaupunginhallitukselle esitetään niin sanotun puhdastilan vuokraamista opetuspaikaksi sisäilmasta sairastuneille oppilaille. Vuokrauksen tekisi tilakeskus. Sivistystoimi selvittäisi ja valmistelisi tilat, jotka eivät aiheuta oireita. Tähän tarkoitukseen varataan 80 000 euroa syyslukukauden 2019 alusta. Vuokratila voitaisiin sijoittaa esimerkiksi Martinlaakson, Aurinkokiven tai Simonkylän koulun yhteyteen syksyllä 2019.

Opetuslautakunta päätti lakkauttaa päiväkoti Harmotien toiminnan ja siirtää Kannuskujan toimintayksikön muihin työpisteisiin 31.7.2019. Hakunilan kaupunginosaan valmistuu kesäkuussa 192 tilapaikkainen Hakunilan päiväkoti.

Lautakunnalle päätti lakkauttaa ryhmäperhepäiväkoti Okariinan 31.7.2019. Tikkurilan kaupunginosaan valmistuu lokakuussa 256 tilapaikkainen Tikkurilan päiväkoti. Lautakunnalle päätti lakkauttaa ryhmäperhepäiväkodit Pikkuponi ja Saturatsu 31.7.2019. Hakunilan kaupunginosaan valmistuu kesäkuussa 192 tilapaikkainen Hakunilan päiväkoti. Lakkautettavien ryhmäperhepäiväkotien lapsille järjestetään varhaiskasvatuspaikka vanhempien toiveiden mukaan alueen päiväkodeista.

Lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti muutoksen Vantaan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmaan joustavassa perusopetuksessa 1.8.2019 alkaen. Joustavan perusopetuksen tavoitteena on saada oppilaille työelämävalmiuksia ja motivoida nuorta perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Työelämäpainotteisen linjan voi valita jatkossa jokaisessa yläkoulussa ja koulut päättävät sen, toteutetaanko opetus luokkamuotoisena vai aineopettajajärjestelmässä. Määräaikaan mennessä ensi lukuvuodeksi toimintaan haki 120 oppilasta. Hakumahdollisuus on myös lukuvuoden aikana.

Lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti muutoksen kaupunkitasoiseen opetussuunnitelmaan ja koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin koskien ruotsin kielen kielikylpyopetusta ja tuntijakoa 1.8.2019 alkaen. Lautakunnalle hyväksyi yhteisen tuntijaon vuosiluokille 1—6 ruotsin kielen kielikylpyopetukseen.

Lautakunta päätti antaa sivistystoimen lausunnon Vantaan yleiskaava 2020 luonnokseen. Vastauksessa sivistystoimi toteaa muun muassa, että palveluverkkojen tonttitarpeet tulee turvata kaavarunkoja laadittaessa ja asemakaavoituksessa riittävän kokoisina tonttivarauksina toiminnan tarpeet ja niiden mukaiset reunaehdot huomioiden. Selvitys resurssiviisauden tiekartan raportista siirtyi käsiteltäväksi seuraavassa lautakunnan kokouksessa.

Opetuslautakunnan kokouksen esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 16.4.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter