Kaupunkisuunnittelulautakunnassa kaavoituksen painotukset tälle vuodelle

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu vuoden ensimmäiseen kokoukseensa tiistaina 14.1. Lautakunta käsittelee tuolloin muun muassa Vantaan kaavoituksen painopisteitä vuodelle 2020.

Asemakaavoitus Vantaalla painottuu keskustojen kehittämiseen: keskustoista halutaan monipuolisia paikkoja asumiselle, palveluille ja työlle. Keskustoihin tavoitellaan kaupunkimaista, tiivistä ja viihtyisää lähiympäristöä, joka kannustaa liikkumaan kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä. Uutta asumista Vantaalle toteutetaan etenkin asemanseuduille ja joukkoliikennevyöhykkeelle. Työpaikka-alueiden osalta ajankohtaiset kaavoituskohteet painottuvat Aviapoliksen alueelle.

Työn alla on myös useita laajempia aluekokonaisuuksia, kuten Tikkurilan kaavarungon päivitys, Aviapoliksen teemat, Kivistön keskustan kaavarunko sekä Vantaan ratikkaan liittyvät kaavarungot. Näillä laajemmilla suunnitelmilla ohjataan kaupungistumista, kaupunkirakenteen tiivistymistä ja palveluiden sijoittumista hallitusti ja tavoitteellisesti, jotta alueista syntyy toimivia ja monipuolisia kokonaisuuksia. Alueelliset tarkastelut luovat perustan yksittäisille asemakaavahankkeille.

Ajankohtaiset kaavoitushankkeet esitellään vuosittain myös kaavoituskatsauksessa, joka julkaistaan Vantaan kaupungin asukaslehdessä maaliskuussa. Kaavoituskatsaus valmistellaan nyt päätettävien kaavoituksen vuoden 2020 painopisteiden pohjalta. Verkossa kaavoitusta voi seurata osoitteessa www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat .

Yleiskaava 2020 valmistelu jatkuu

Yleiskaavan luonnos oli nähtävillä viime keväänä. Saatujen mielipiteiden, lausuntojen ja erilaisten vaikutusten arviointien pohjalta on valmisteltu yleiskaavaehdotusta, joka on parhaillaan yleiskaavatoimikunnan puntaroitavana. Tavoitteena on saada ehdotus nähtäville ja lausunnoille kevään aikana. Yleiskaavan ohella kaupunkitasoisesti tarkastellaan muun muassa kaupungin viheralueverkostoja ja viherrakenteen kehitystä. Yleiskaavan etenemistä voi seurata osoitteessa www.vantaa.fi/yleiskaava2020 .

Vantaan ratikan reitin varren kaavoitusta koordinoidaan kaavarungolla

Vantaan valtuusto päätti ennen joulua (16.12.2019), että Vantaan ratikan toteutukseen tähtäävää suunnittelua jatketaan. Valtuusto edellytti, että ratikalle tehdään kaavarunko, jonka avulla ratikan reitin varren asemakaavoitusta koordinoidaan. Ratikan reitti ja sen 26 pysäkkiparia muodostavat Vantaan kehityskäytävän, joka houkuttelee uutta asuntorakentamista ja palveluja korkeatasoisen joukkoliikenneyhteyden ympärille. Asukasmäärän kasvun ennustetaan ratikan vaikutusalueella olevan tulevina vuosikymmeninä huomattavasti suurempaa kuin kaupungissa keskimäärin. Ratikka avaa uusia mahdollisuuksia varsinkin Vantaan itäisten kaupunginosien kehittymiseen. Ratikan suunnittelun etenemistä voi seurata osoitteessa www.vantaa.fi/ratikka .

Esityslistalla lisäksi mm.:

  • Vaaralanlampia koskeva asemakaavamuutos, joka jätettiin joulukuun kokouksessa pöydälle (asia 7). Kaava mahdollistaisi virallisen uimapaikan ja siihen liittyvän vähäisen rakentamisen Vaaralanlammille sekä alueen ulkoilureittien kehittämisen. Lisäksi kaava vahvistaisi Slåttmossenin suon luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet. Suunnittelualue sijaitsee Vaaralan ja Rajakylän kaupunginosissa, Vaaralan asuin- ja teollisuusalueiden ja Porvoonväylän välillä. Alue rajautuu lännessä Helsingin kaupunginrajaan ja idässä virkistysalueisiin ja Fazerin tehtaisiin. Vaaralan ja Jakomäen lampien kehittämisestä lähialueen asukkaiden virkistysalueeksi ja viralliseksi uimapaikaksi on tehty valtuustoaloite sekä Vantaalla että Helsingissä. Lampien aluetta on tarkoitus kehittää yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Kaavamuutosta esitetään nähtäville.
  • Lauhatien päiväkodin asemakaavamuutos Viertolassa (asia 8). Kurjenpolven päiväkoti osoitteessa Lauhatie 19 puretaan ja korvataan uudella kaksikerroksisella päiväkodilla, jonka nimeksi tulee Lauhatien päiväkoti. Nykyisen Murattipuiston alue liitetään päiväkotitonttiin, ja Murattitien itäpuolelle muodostetaan uusi puistoalue. Kaavamuutosta esitetään nähtäville.
  • Vanha Sahatien asemakaavamuutos Hiekkaharjussa (asia 9). Kaavamuutoksella mahdollistetaan kolmen asuinkerrostalon ja talousrakennuksen rakentaminen. Kaavamuutosta esitetään hyväksyttäväksi.
  • Tilan ja määräalan ostot Lapinkylästä (asiat 13 ja 14). Raivio -niminen tila ja sen määräala ovat tämän hetkisessä yleiskaavassa pääosin osoitettu pientaloalueeksi. Yleiskaava 2020 -luonnoksessa tila on edelleen pääosin pientalovaltaista asuntoaluetta, lähivirkistysalueen laajuus on kasvanut ja liikennealuevaraus poistunut. Alueella ei ole asemakaavaa. Kaupunki ostaa maa-alueet yksityiseltä maanomistajalta.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 10.1.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter