Vantaa hakee Krakanojalle mittavaa rauhoittamista

Krakanojalle haetaan mittavaa rauhoittamista

Vantaan kaupunginhallitus käsitteli Krakanojan rauhoittamista 6,3 hehtaarin alueelta. Rauhoitettavaksi esitettävä Ylästöntien ja Tulkintien välinen osuus on puroa ja sitä ympäröivää metsäaluetta.

Vantaan virtavesiselvityksessä on määritetty virtavesiluonnon arvokohteita ja Krakanoja arvotettiin Kehä III:n eteläpuoliselta osuudeltaan maakunnallisesti arvokkaaksi ja uhanalaiseksi luontotyypiksi.

Lajisto on monipuolinen, ja alueella elää useita luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä ja harvinaisiakin lajeja. Krakanojalla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. Rauhoituksella toteutetaan Vantaan yleiskaavaa sekä tavoitetta lisätä purosuojelukohteita. Rauhoitusta haetaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Sosiaaliohjaajat tukemaan kuntouttavaa työtoimintaa

Kaupunginhallitus päätti perustaa kolme sosiaaliohjaajan virkaa työllisyyspalvelujen yksikköön.

Työllisyyspalvelujen tehtävänä on suunnitella, kehittää ja tuottaa työllistämistä edistäviä aktivointipalveluita vantaalaisille pitkäaikaistyöttömille. Näitä ovat muun muassa kuntouttava työtoiminta ja velvoitetyöllistäminen.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä kasvaa voimakkaasti, joten on tarpeellista perustaa kolme sosiaaliohjaajan virkaa vuoden 2020 alussa. Sosiaaliohjaaja käyttää julkista valtaa tekemällä kuntouttavan työtoiminnan päätöksiä ja ohjaavat asiakkaita aktivointipalveluihin.

Minna Lahnalampi-Lahtinen vanhus- ja vammaispalveluiden johtajaksi

Vantaan vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja vastaa vammaispalvelujen, vanhusten avopalvelujen, ympärivuorokautisen hoivan ja terveyskeskussairaalan palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä.

Kaupunginhallitus valitsi Minna Lahnalampi-Lahtisen vanhus- ja vammaispalvelujen johtajaksi 14.1.2020 alkaen.

Lahnalampi-Lahtisella on erittäin vahva ja monipuolinen johtamiskokemus terveydenhuollon alalla. Hän on työskennellyt erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan esimies- ja johtotehtävissä vuodesta 1997 lähtien ja Vantaan kaupungilla vuodesta 2011 ensin hoiva-asumisen palvelupäällikkönä ja vuodesta 2016 lähtien vs. vanhus- ja vammaispalvelujen johtajana.

Lahnalampi-Lahtinen on osoittanut tehtävissään toimeenpanon kykyä ja näkemyksellisyyttä tulosalueen kehittämisessä. Hänen johtamisotteensa on energinen ja ratkaisukeskeisyyttä korostava.

Maantie 152 vaikuttaa luontoarvoihin välillä Hämeenlinnanväylä – Tuusulanväylä

Kaupunginhallitus päätti lausunnosta maantie 152:n parantamisesta Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Uusi itä-länsisuuntainen maantieyhteys on tarpeellinen poikittaisyhteys valtateiden 3 ja 4 väliltä.

Raskaan liikenteen poikittaisyhteyksien puute voi vaikuttaa yritysten sijaintipäätöksiin ja tuottaa siten lisää hiilidioksidipäästöjä. Yhteyksien puute lisää myös kustannuksia ja ohjaa liikennettä alemmalle tie- ja katuverkolle, missä haitat ovat suurempia.

Arviointiohjelma on puutteellinen luontotietojen esille tuomisessa erityisesti Josvaholmin eteläosassa sekä viitasammakkolampien sijainnissa tielinjaukseen nähden. Luontotiedot tulee kuvata tarkemmin. Vaihtoehdoissa ilmenee ongelmia mm. Reunassa, Kesäkylässä ja Myllykylässä. Josvaholmin lähteikköisen eteläosan yli esitetään tarkasteltavaksi korkeaa maisemasiltaa, joka säilyttäisi tien alle jäävään luontoa ja tärkeää ekologista yhteyttä. Siltavaihtoehdolla on suuri merkitys mm. hankkeen toteutuskustannuksiin ja se tulee tutkia riittävällä tarkkuudella.

Tieliikenteen melumallinnukset on laadittava sekä ilman meluesteitä sekä meluesteiden kanssa.

Vaihtoehdoille määritellään alustavat meluntorjuntatarpeet, jotka tarkentuvat suunnittelun edetessä. Ilmanlaadun arvioinnissa tulee huomioida tiepölyn aiheuttama ympäristövaikutus.

Julkaistu: 13.1.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter