Uudenmaan sote-ratkaisussa on talousriskejä

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi lausunnon Uudenmaan sote-erillisratkaisusta. Ratkaisua on valmisteltu tilanteessa, jossa valtakunnallisen soteratkaisun yksityiskohtia ei tiedetä. Erillisratkaisun ja valtakunnallisen sote-uudistuksen lainsäädännön valmistelua tehdään samanaikaisesti ja ne käsitellään samaan aikaan eduskunnassa.

Ehdotus Uudenmaan aluejaosta neljään itsehallintoalueeseen ja Helsingin kaupunkiin ei sisällä esitystä itsehallintoalueiden organisoinnista, rahoituksesta tai suhteesta valtioon ja kuntiin. Siksi tässä vaiheessa Vantaa voi ottaa kantaa ainoastaan Uudellemaalle esitettyyn aluejakoon.

Vantaan lähtökohta uudistukselle on ollut kuntapohjainen malli ja Vantaa toivoi, että sitä oltaisiin aidosti ja perusteellisesti selvitetty yhtenä vaihtoehtona. Kuntapohjaisessa ratkaisussa olisi pystytty paremmin varmistamaan ja turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden integrointi muihin palveluihin. Mallissa olisi myös pystytty hyödyntämään jo olemassa olevia paikallisen demokratian rakenteita.

Suurin riskitekijä on talous. Uudistuksen taloudellisia vaikutuksia ei ole selvitetty eikä ole tiedossa, mitä malli tarkoittaa itsehallintoalueiden taloudelle, alueen kuntien taloudelle tai veronmaksajille. Pääkaupunkiseudun voimakkaan väestönkasvun tuottama palvelutarpeen kasvu on huomioitava rahoituksessa ajantasaisesti.

Vantaan ja Keravan kaupunkien yhdessä muodostama itsehallintoalue on asiallinen ratkaisu. Vantaa ja Kerava tekevät jo nyt yhteistyötä ja käyttöön on tulossa yhteinen potilastietojärjestelmä Apotti. Lukuisia uudistuksen toteutumisen kannalta keskeisiä asioita on kuitenkin auki ja arvioimatta.

Asumista asemien kupeeseen

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville asemakaavan muutoksen Hiekkaharjussa, Vanhalla Sahatiellä. Muutoksen myötä Sahatielle rakennetaan kolme kerrostaloa ja talousrakennus. Pursupuiston sijainti muuttuu. Asuntoja tulee noin 70 asukkaalle. Alue sijaitsee kävelyetäisyydellä Hiekkaharjun ja Tikkurilan asemista.

Louhela tiivistyy

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi asemakaavan Myyrmäen Louhelassa. Alueelle tulee uusi kahdeksankerroksinen asuintalo, liike- ja toimistotilaa sekä talous- ja huoltorakennus. Uusia asuntoja tulee 195 kappaletta.

Yleiskaava, ratikka ja aluekokonaisuudet vuoden 2020 kaavoitusohjelmassa

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavoituksen painopisteet vuonna 2020, joita ovat yleiskaava, Vantaan ratikan kaavoituksen käynnistäminen, aluekokonaisuuksien suunnittelu, keskustojen kehittäminen, asuntokaavoitus sekä työpaikka-alueiden kaavoitus.

Yleiskaavan valmistelu jatkuu vielä ainakin vuoden 2020 ajan. Tavoitteena on saada ehdotus nähtäville ja lausunnoille huhti-toukokuussa. Parhaillaan on käynnissä seudullinen selvitys uudistavan lisärakentamisen vaikutuksista. Vuoden 2020 töitä ovat mm. viheralueverkostojen ja viherrakenteen suunnittelu osana kaavarunkoja sekä vihertehokkuuslaskennan edistäminen.

Asemakaavoituksen painopistenä ovat aluekokonaisuuksien suunnittelu, keskustojen kehittäminen, asuntokaavoitus, sekä työpaikka-alueiden kaavoitus. Aluekokonaisuuksia suunnittelemalla ohjataan kaupungistumista, kaupunkirakenteen tiivistymistä ja palveluiden sijoittumista hallitusti ja tavoitteellisesti kokonaisuus edellä. Tärkeitä hankkeita ovat mm. Tikkurilan kaavarungon päivitys, Aviapoliksen teemat, Kivistön keskustan kaavarunko sekä Vantaan ratikkaan liittyvät kaavarungot. Ratikka avaa uusia mahdollisuuksia varsinkin itäisten kaupunginosien kehittymiseen.

Keskustoja kehitetään monipuolisina asumisen, palveluiden ja työpaikkojen alueina. Tavoitteena on tehokas maankäyttö, kaupunkimainen korttelirakenne ja viihtyisä lähiympäristö sekä kaupunginosien tasapuolinen kehitys. Tärkeitä hankkeita ovat mm. Myyrmäen asemakorttelit, Aviapolis Core -alueen hankkeet, Tikkurilan toimitalo ja Hakunilan keskustan laajennus.

Asuntoja kaavoitetaan ensisijaisesti asemanseuduille ja joukkoliikennevyöhykkeelle vähintään 240 000 km2 vuodessa. Tavoitteena on edistää monipuolista asuntotarjontaa ja alueiden tasapuolista kehitystä. Tärkeitä hankkeita ovat mm. Kivikirveenkujan sporttikorttelit Myyrmäessä, Kivistön Kvartsikulma, Aviapolis South Block, Silkkitehtaantie Tikkurilassa sekä Hiirakkokuja Hakunilassa.

Työpaikka-alueiden kehittäminen keskittyy vuonna 2020 Aviapoliksen alueelle, joka kehittyy vahvasti sekä asumisen että työpaikkojen alueena. Valmistuvissa kaavoissa on arviolta 70 000 k-m² työpaikkakerrosalaa, josta Aviapoliksen alueelle sijoittuu noin 50 000 k-m². Tärkeitä hankkeita ovat mm. toimitila- ja hotellihankkeiden asemakaavan muutokset Mondo, Tietotie 9 ja 11 sekä Markkatie 12–20. Kaupunginhallituksessa kiinnitettiin huomiota Myyrmäen työpaikka-alueiden kaavoitukseen.

Tärkeitä hankkeita ovat myös Kuusijärven asemakaava ja Kivistön tapahtuma-areenan asemakaava, jotka edistävät vapaa-ajan palveluiden tarjontaa.

Kaavoitusohjelman esittely: https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/148931_Kaavoitusohjelma_2020_Kala_20200114_liite.pdf

Vantaa mukana Suomiradan suunnittelussa

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että Vantaa lähtee mukaan perustettavaan Suomi-Rata Oy hankeyhtiöön enintään 12 miljoonalla eurolla. Hankeyhtiön tehtävänä olisi Helsingin ja Tampereen välisen raideyhteyden suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti ja edellytysten luominen nopealle junayhteydelle kaupunkien välillä.

Saavutettavuus on Suomen kilpailukyvyn ja menestyksen kannalta keskeistä. Matkustajille Suomi-rata tarkoittaa tiheämpiä lähi- ja kaukoliikenteen vuoroja sekä sujuvampaa liikkumista raiteilla ja nopeuttaa matkaa lentoasemalle. Ratayhteys edistää laajemman työssäkäyntialueen muodostumista, parantaa työvoiman ja muiden resurssien liikkuvuutta sekä on yritysten kansainvälisen saavutettavuuden kannalta tärkeä.

Vantaa katsoo, että mahdollisimman monen tahon tulisi olla hankeyhtiön osakkaana. Radan toteutuksen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 5,5 – 6 miljardia euroa ja hankeyhtiön suunnitteluvaiheen pääomitustarpeeksi 150 miljoonaa euroa.

Tutustu hankkeeseen www.suomirata.fi ja erillisessä tiedotteessa

Julkaistu: 10.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter