Opetuslautakunnassa sivistystoimen 2019 vuosikatsaus

Opetuslautakunnan kokouksessa 25.2. käsittelyssä sivistystoimen vuoden 2019 vuosikatsaus opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta, Lauhatien päiväkodin tarveselvitys-hankesuunnitelma ja ruotsin kielikylpyopetuksen oppilaaksiottamisen perusteet.

Sivistystoimen toiminnan ja talouden vuosikatsauksesta ilmenee, että toiminta on toteutunut pääosin taloussuunnitelman mukaisesti. Toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista on kuvattu sitovien tavoitteiden, valtuustokauden strategian tavoitteiden ja toimialan tuloskortin raportoinneissa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymänä talousarvion muutoksena sivistystoimen toimintatuottojen määrärahaa korotettiin yhteensä 2,7 milj. euroa ja toimintakulujen määrärahaa 1,1 milj. euroa. Sivistystoimen toimintatuotot ylittyivät 2,2 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Bruttoyksiköistä suurimmat tulojen ylitykset kohdistuvat perusopetukseen ja lukiokoulutukseen.

Toimintakulut alittuivat muutettuun talousarvioon verrattuna 0,8 milj. euroa. Suurimmat toimintakulujen alitukset bruttoyksiköissä kohdistuvat yhteisiin palveluihin ja liikuntapalveluihin.

Nettoyksiköiden toimintakatteet toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti.

Lautakunnalle esitetään, että sivistystoimen vuoden 2019 toiminnan ja talouden vuosikatsaus ja sivistystoimen tuloskortin toteuma opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta merkitään tiedoksi (asia 9).

Lauhatien päiväkodin tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen

Lauhatien päiväkoti tarvitaan vastaamaan Viertolan-Tikkurilan varhaiskasvatuspaikkojen tarpeeseen. Päiväkoti rakennetaan ositteeseen Lauhatie 19, kahdelle kaupungin omistamalle tontille. Rakennuspaikalta puretaan Kurjenpolven päiväkoti. Päiväkodin rakentaminen edellyttää kaavamuutosta tonttien yhdistämiseksi ja rakennusoikeusien nostamiseksi. Kaavamuutostyö on käynnistetty ja sen ennustetaan olevan voimassa elokuussa 2020.

Uusi päiväkoti on 256 tilapaikkainen, ja sen tilat tulevat koostumaan kotialuepareista ja yhteistiloista, jotka mahdollistavat iltakäytön.

Tilakeskuksen hankevalmistelussa on päiväkodin tavoitehinta 9,97 milj. €. Varsinaisen suunnitteluvaiheen yhtenä tavoitteena on alentaa syntyvää kokonaishintaa vähintään 5 %:lla (asia 10).

Ruotsin kielikylpyopetuksen oppilaaksiottamisen perusteet

Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että kotimaisten kielten varhaisella täydellä kielikylvyllä tarkoitetaan viimeistään esiopetuksesta alkavaa ja perusopetuksen loppuun kestävää ohjelmaa, jossa osa opetuksesta järjestetään koulun varsinaisella opetuskielellä ja osa toisella kotimaisella kielellä.

Opetuslautakunta käsitteli 15.4.2019 kokouksessaan ruotsin kielen kielikylpyopetuksen opetussuunnitelmaa sekä tuntijakoa. Kielikylpyopetuksen oppilaaksiottamisen kriteereitä on nyt tarve täsmentää (asia 12).

Esityslistalla lisäksi:

• Opiskelijan oikeusturvatoimielimen jäsenten nimeäminen (asia 8)

Esityslista kokonaisuudessaan

Julkaistu: 21.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter