Vantaa lunastaa osan Saraksen tilasta noin 3,25 miljoonalla – alue on osa Kivistön pitkän aikavälin kehitystä

Vantaan Kivistössä sijaitsevan Saraksen tilaan kohdistuvan lunastustoimituksen loppukokous pidettiin torstaina 5.3.2020 lunastustoimituksessa riippumattomana asiantuntijana toimineen Maanmittauslaitoksen johdolla.

Loppukokouksessa käsiteltiin Vantaan kaupungin hankkimat alueet ja oikeudet sekä arvioitiin lunastettavasta omaisuudesta määrättäväksi korvaukseksi 3 248 001 euroa. Korvaus tulee maksaa maanomistajille kolmen kuukauden kuluessa. Lisäksi Vantaa maksaa maanomistajalle 4200 euroa edunvalvontakuluina, jotka käytännössä ovat olleet asiamieskustannuksia. Alueella toimiva vuokraviljelijä ja hevosyrittäjä saavat jatkaa toimintaansa alueella.

Lunastettava 43,4 hehtaarin suuruinen alue Saraksen kiinteistöstä sijaitsee Kivistön kaupunginosassa, sen nykyisen asutuksen pohjoispuolella, Hämeenlinnanväylän kupeessa. Alue on voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu pientalovaltaiseen asuntorakentamiseen sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi. Eteläosistaan lunastettava alue liittyy olemassa olevaan, asemakaavoitettuun asutukseen ja katuverkkoon (Kivipellontie) ja sijaitsee reilun 1,5 kilometrin päässä Kivistön juna-asemasta.

Kivistön suunnittelun visiossa lunastettava alue kuuluu tiivistyvän Kivistön vyöhykkeeseen, johon kuuluvat alueet 600-2000 metrin säteellä Kivistön asemasta. Alue sijoittuu kerrostalovaltaisen keskustan ulkopuolelle, mutta on sen välittömällä vaikutusalueella ja hyödyntää keskustan olemassa olevia ja tulevia palveluja.

- Kivistön alueen kaavoitus painottuu vielä ainakin seuraavan viisivuotiskauden keskusta-alueeseen, minkä jälkeen painopiste siirtyy tiivistyvän Kivistön alueille. Vantaalla on valmisteilla myös uusi yleiskaava, jonka kaavaehdotus tulee päätöksentekoon tämän kevään aikana. Lunastettavan alueen osalta alueen käyttötarkoitukset ovat ehdotuksessa pääosin entisenlaisia. Yksityiskohtainen suunnittelu on kuitenkin mielekästä käynnistää uuden yleiskaavan pohjalta, kuvaa alueen tilannetta apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä.

Vantaa haki kaupunginvaltuuston päätöksellä (§18 20.4.2015) ympäristöministeriöltä lupaa saada lunastaa yleisen tarpeen perusteella 43,4 hehtaarin suuruinen alue Saraksen 70,2 hehtaarin tilasta. Ympäristöministeriö myönsi luvan hakemuksen mukaisesti elokuussa 2016. Lunastukseen päädyttiin useiden, maanomistajan kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen, sillä näkemys alueen käyvästä hinnasta erosi Vantaan kaupungin ja maanomistajan välillä toisistaan merkittävästi. Vantaa tarjosi vuonna 2014 alueesta noin 2,6 miljoonaa euroa. Hinta perustui tuolloin alueella toteutuneisiin kiinteistökauppoihin.

Maanhankinnalla ohjataan yhdyskuntarakenteen kehitystä

Ennakoiva maanhankinta on osa Vantaan asunto- ja maapoliittista strategiaa. Kaupunki hankkii ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin maata alueilta, jotka tukevat kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista ja yhdyskuntarakenteen tiivistymistä.

- Maanhankinnalla varaudutaan siihen, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen soveltuvaa maata on riittävästi myös tulevaisuudessa. Vantaa on muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien tavoin solminut maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevan sopimuksen valtion kanssa, jossa Vantaa muun muassa sitoutuu 2400 asunnon vuotuiseen tuotantoon, toteaa Hannu Penttilä.

Asemakaavoittamattoman maan lunastaminen edellyttää ympäristöministeriön myöntämää lunastuslupaa. Vantaan kaupunki on käyttänyt lunastuslupaa edellyttävää lunastusta ennen tätä tapausta viimeksi Vantaan- ja Keravanjokien vesialueiden saattamiseksi kaupungin omistukseen, jotta jokien virkistyskäyttöä päästään kehittämään.

Voimassaolevaan asemakaavaan perustuva lunastus puolestaan on tavanomaista: yleisiksi alueiksi, kuten kaduiksi ja puistoiksi asemakaavassa osoitettuja alueita lunastetaan, mikäli niiden vapaaehtoisista kaupoista tai korvauksista ei päästä yhteisymmärrykseen.

Lisää lunastustoimituksesta Maanmittauslaitoksen 5.3. julkaisemassa tiedotteessa.

Julkaistu: 5.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter