Sosiaali- ja terveyslautakunta otti kantaa Peijaksen sairaalakampuksen suunnitelmiin

Vantaalla toimivassa Peijaksen sairaalassa on HUS:n erikoissairaanhoidon toimintoja ja Vantaan sairaalan perusterveydenhuollon toimintoja. Vantaan sairaala muodostuu tällä hetkellä Katriinan sairaalasta ja Peijaksen sairaalassa olevista akuuttigeriatrian osastoista. HUS on aloittanut Peijaksen kampuksen pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnittelun, jonka tavoitteena on laatia peruskorjaus- ja uudistamisohjelma seuraavalle 10-15 vuodelle.

Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Vantaan ja Keravan kaupunkien kanssa. Tulevaisuudessa Peijasta kehitetään edelleen asiakaslähtöiseksi, toimintavarmaksi ja monipuoliseksi keskukseksi, jossa toteutuu saumaton ja toimiva kokonaisuus perusterveydenhuollon kanssa.

Peijaksen kampusalueen tila- ja toimintasuunnitelma osuvat Vantaan kannalta hyvään aikaan. Vantaan sairaalassa on meneillään kehittämisohjelma vuosille 2020-2021. Sen painopisteinä ovat potilaskokemuksen hyödyntäminen, sujuvan ja vaikuttavan hoidon edistäminen, osaamisen vahvistaminen, uusien potilaslähtöisten palvelumallien kehittäminen sekä valmentavan johtamisen vahvistaminen. Samalla osana tätä kehittämisohjelmaa arvioidaan ja suunnitellaan myös sairaalan tulevaisuuden tilaratkaisuja.

Lautakunnassa käsiteltiin nyt Vantaan sairaalan tulevaisuuden kuvaa ja tilaratkaisuja vuoteen 2030 saakka. Palveluverkkosuunnitelmassa vuosille 2018–2027 tarkastellaan sairaalatoimintaan liittyviä muutos- ja kehittämistarpeita pidemmälle tulevaisuuteen.

Peijaksen kampuksen suunnittelu lähtee etenemään toiminnan suunnittelusta ja rakentamisvaihtoehtojen selvityksestä. Tarkempi rakennuksiin tulevien toimintayksiköiden ja sairaansijojen määrittely, hankkeiden kustannukset ja aikataulut tarkentuvat hankeselvityksen aikana.

Sairaalapalvelujen kehittämiseksi on laadittu kaksi erilaista vaihtoehtoa suunnitelmaa:
• Ensimmäisessä vaihtoehdoissa osa sairaalan palveluista on Katriinan sairaalassa ja osa Peijaksen kampuksella.
• Toisessa vaihtoehdossa kaikki Vantaan sairaalan palvelut toimivat Peijaksen kampuksella.

Lautakunta kävi lähetekeskustelun ja piti parempana vaihtoehtoa, jossa Vantaan sairaala sijoittuisi kokonaan Peijakseen, jolloin kokonaisuus mahdollistaisi sujuvan perusterveyden huollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön ja integraation. Lisäksi lautakunta katsoi, että tulee selvittää Katriinan sairaalan käyttö esimerkiksi vanhustenkeskuksena. Lautakunta hyväksyi esiselvityksen/tarveselityksen ja lähettää sen eteenpäin tekniseen lautakuntaan.

Lautakunta päätti käyttää ottomenettelyä päätöksiin, jotka koskevat toimintojen supistamista

Lautakunta päätti ottaa ottomenettelyyn kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet terveyspalvelujohtajan päätökset päätökset (§ 24 ja §28), koska katsoi, että toiminnan supistukset eivät voi jatkua toistaiseksi, kuten päätöksiin oli kirjattu.
Lautakunta päätti kokouksen aikana, että Länsimäen terveysaseman ja Martinlaakson päihdepolikinikan sulut voivat jatkua valtioneuvoston asettamien poikkeusolojen ajan. Toiminnot palautetaan entiselleen siten, ettei potilasturvallisuus vaarannu ja että pandemian hoitamiseen tarvittavat resurssit turvataan.
Lisäksi lautakunta päätti, että päihdevieroitusyksikön paikkamäärän vähentäminen 24.3.2020 alkaen voi jatkua koronaepidemiasta johtuvien poikkeusolojen ajan.

Vantaalla hyvä valmius koronapotilaiden hoitoon

Lautakunta sai kattavan selvityksen koronatilanteesta ja siitä, miten Vantaalla on varauduttu koronaepidemian hoitamiseen.

Kokouksen muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Tutustu kokouksen asialistaan ja liiteaineistoihin

Julkaistu: 14.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter