Helsingin seudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2020 - 2023

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen. Sopimus linjaa Helsingin seudun 14 kunnan ja valtion yhteistä tahtotilaa seudun kehittämisestä. Vantaan Ratikka on osa sopimusta.

Sopimuksen teemat ovat ”kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä” sekä ”asuminen ja elinympäristön laatu”. Vantaan kannalta keskeisintä sopimuksessa on Vantaan ratikan suunnittelu. Vantaa jatkaa Vantaa-ratikan suunnittelua päätöstensä mukaisesti ja valtio osallistuu hankkeen suunnittelukustannuksiin 30 prosentin osuudella ja enintään 6,1 miljoonalla eurolla.

Rakentamisen arvioidaan alkavan vuonna 2024. Hankkeen kustannusarvio keväällä 2020 on 393 miljoonaa euroa. Valtio tekee päätöksen osallistumisesta Vantaan pikaraitiotien rakentamiseen Vantaan kaupungin tehtyä päätöksen hankkeen toteutuksesta seuraavan MAL-sopimuksen yhteydessä.

Muita Vantaan kannalta merkityksellisiä asioita sopimuksessa ovat muun muassa:

Kunnat sijoittavat uudesta asuntokaavoituksesta vähintään 90 prosenttia maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille ja sitoutuvat siihen, että sopimuskaudella valmistuu asuntotonttien asemakaavoja yhteensä 6 miljoonaa kerrosneliötä. Vantaan osuus on 960 200 kem2. Tavoitteena on, että Helsingin seudulle valmistuu kaudella 16 500 uutta asuntoa vuodessa, mistä Vantaan tavoitteeksi on asetettu 2 640 asuntoa vuodessa.

Valtion tukeman korkotukituotannon osuus on pääkaupunkiseudulla yhteensä 30 prosenttia pääkaupunkiseudun asuntotuotannon kokonaistavoitteesta ja valtio osoittaa kunnallistekniikka-avustusta vähintään 10 miljoonaa euroa vuodessa ensisijaisilla vyöhykkeillä sijaitseville kohdealueille. Painopiste avustusten kohdentamisessa on täydennysrakentamisessa.

Seudullisen raideliikenteen kehittämisinvestoinneilla parannetaan riittävän asuntotuotannon, kestävän yhdyskuntakehityksen ja kestävän liikkumisen edellytyksiä. Ratkaistavaksi jää lähijunaliikenteen uusien varikoiden sijoittumisen Rantaradan, Kehäradan ja Pääradan suunnissa. Valtio käynnistää Pääradan parantamishankkeen Pasila-Riihimäki 2. vaiheen toteutuksen ja Väylävirasto laatii selvityksen Santaradan siirtämisestä valtion rataverkolla ja sen nykyisistä aluevarauksista luopumisesta. Kunnat jatkavat seudullisen pikaraitioteiden verkoston suunnittelua.

Asemakaavat

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi asemakaavan muutoksen Tikkurilan Kielotie 38-44, jossa suojellaan ehjä, 1950-luvulla rakennettujen rakennusten sarja.

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville seuraavat asemakaavat:

- Veromies, Grand Wing Auramo, jossa alueesta suunnitellaan kaupunkimainen, monipuolisten toimintojen alue. Alueelle tulee asumista jopa 1 200 uudelle asukkaalle, toimistoja, hotelli ja elämyskeskus sekä näitä palvelevia pysäköintitaloja. Kaavaan tulee yhteensä 95 700 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta, joista 62 400 asuinkerrosneliömetriä. Kerroskorkeudet vaihtelevat neljästä kahdeksaan. Alueella sijaitsevat nykyisellään Auramon rakennukset vuosilta 1964 ja 1970, joille kaavatyön yhteydessä on laadittu rakennushistoriaselvitys, sekä Tallbergin tuotantorakennus vuodelta 1974.

- Veromies, Annefred eteläisen kaavamuutoksella nykyiset teollisuus- ja varastorakennusten ja -laitosten sekä hotellirakennusten korttelialueet muutetaan asuinkerrostalojen, autopaikkojen, keskustatoimintojen ja yleisten rakennusten korttelialueiksi. Nykyisin rakentamattomalle alueelle sijoittuu kaupunkimaisia asuinkortteleita noin 1200 asukkaalle, monitoimirakennus Atomi, puistoalueita sekä katu- ja torialueita.

Kaupunginhallitus päätti kuuluttaa nähtäville osittain voimaantulevan asemakaavamuutoksen Nikinmäen Harrikujalla. Valituksen vuoksi vain osa hyväksytystä kaavasta voidaan määrätä tulemaan voimaan. Kaavan määrääminen osittain voimaan ennen sen lainvoimaisuutta on keino nopeuttaa tarpeellisia rakennushankkeita silloin, kun valitukset eivät koske kyseistä hanketta tai aluetta. Koska Harrikujan asemakaavamuutoksesta tehty valitus on selkeästi rajattu koskemaan vain kaava-alueesta pois rajattua aluetta sekä Jokivarren vanhan koulun tonttia, on tarkoituksenmukaista kuuluttaa kaava muilta osin voimaan.

Julkaistu: 24.8.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter