Kaupunginhallituksessa Kivistöntähden asemakaava

Vantaan kaupunginhallitus saa 19.10. kokouksessaan käsiteltäväkseen muun muassa Kivistöntähti-nimisen asemakaavatyön. Kaavamuutoksella laajennetaan Kivistön keskustaa Kehäradan eteläpuolen rakentamattomalle alueelle.

Asemakaavan muutos mahdollistaa monimuotoisten asuinkortteleiden, uuden päiväkodin, kahden pysäköintilaitoksen, lähivirkistys- ja puistoalueiden sekä katualueiden toteuttaminen Kivistön aseman läheisyyteen. Kaava mahdollistaa kahdeksan asuinkerrostalojen korttelialuetta, joissa kerrosluvut vaihtelevat viidestä kahdeksaan. Kaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 74 150 k-m2, josta asumisen osuus on 69 700 k-m2. Kortteleilla on yhteiset korttelipihat ja osalla ensimmäisen kerroksen asuinhuoneistoista on huoneistokohtaisia pihoja ja etupuutarhoja. Kaava-alueen pysäköinti keskitetään pysäköintilaitoksiin.

Alueelle tulee useita puisto- ja lähivirkistysalueita. Onnenkivenpuisto-niminen lähivirkistysalue on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue, koska se on osa liito-oravien kulkureittiä ja lisäksi puistossa on yksi säilytettävä lahokaviosammalen kasvupaikka. Kaava-alueen keskellä sijaitsevalla Korukivenkallionimisellä lähivirkistysalueella säilytetään olemassa oleva kallioalue. Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu kolme muuta puistoaluetta. Kaava-alueeseen kuuluu myös tilavaraus Timanttisilta-nimiselle Kehäradan ylittävälle uudelle jalankulun ja pyöräilyn sillalle.

Alue on kokonaan kaupungin omistuksessa ja sitä on tarkoitus kehittää jatkossa tämän asemakaavan pohjalta pienemmissä osissa erilaisten kilpailutusten avulla, asia 23.

Muita kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi saatettavia asemakaavoja

  • Asemakaavamuutoksessa Petikontie 23:n vähittäiskaupan suuryksikön korttelialueeseen ja Kaakelikaari 2b:n teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen liitetään tarpeettomia pysäköintialueita, jolloin liike- ja toimistorakentaminen sekä pysäköinti voidaan ratkaista tehokkaammin, asia 21
  • Myyrmäkeen sijoittuvalla asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalokorttelin rakentaminen Kelokuusenkujan ja Kelokuusenpolun väliseen kortteliin ja muutetaan osa päiväkodin tontin pysäköintialueesta katualueeksi sekä tarkistetaan lähivirkistysalueiden kaavamerkintöjä luontoarvojen osalta, asia 22
  • Asemakaavamuutos mahdollistaa Myyrmäen Kilterinkuja 2:ssa olevan vajaakäyttöisen toimitilarakennuksen purun ja korttelin rakentamisen asuinkerrostalojen kortteliksi, johon sijoittuu rakennusoikeutta asuinrakennuksille 18010 k-m2 sekä liiketiloille 160–200 k-m2, asia 29.

Nähtäville asetettavia asemakaavamuutoksia

  • Asemakaavamuutos tuo Veromiehen nykyisellään pääosin matalaa pensaikkoa olevalle Grand Wing -kaava-alueelle toimistoja, hotellin ja elämyskeskuksen sekä näitä palvelevan pysäköintitalon. Ehdotus on osa valmisteilla olevaa koko korttelia koskevaa kaavamuutosluonnosta, johon suunnitellaan myös asumista. Rakennusoikeutta kaavaan tulee yhteensä 24 195 kerrosneliömetriä, asia 24
  • Hämeenkylään sijoittuvalla kaavamuutoksella mahdollistetaan Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien risteyksessä olevan liikerakennuksen purku ja korttelin rakentaminen tehokkaaksi kaupunkikortteliksi, johon sijoittuu 6-8-kerroksisia asuinkerrostaloja 17 800 k-m2, liiketilaa 700 k-m2 sekä viisikerroksinen pysäköintitalo, asia 26.

Kokouksen muita aiheita

  • Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain ja varainsiirtoverolain muuttamisesta, asia 15
  • Varhaiskasvatuksen johtajan viran täyttäminen, 16
  • Tarjouskilpailun järjestäminen kerrostalotontista vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon Kivistössä, 17
  • Yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen Tikkurilan Oyj:n kanssa Kuninkaalan kaupunginosassa sijaitsevan nykyisen tehdasalueen kehittämisestä. Yhteistyösopimuksella sovitaan muun muassa sopimusalueen maankäytön suunnittelu- ja toteuttamisyhteistyöstä, kehittämisen tavoitteista sekä yleispiirteisen suunnittelun ja asemakaavojen muutosten vaiheittaisesta käynnistämisestä, asia 19.

Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 15.10.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter