Kaupunginhallitukselta vahvistusta kotihoitoon ja puhelinpalveluihin sekä syrjäytymisen ehkäisyyn

Vantaan kaupunginhallitus käsitteli maanantain neuvotteluissa ja tiistain kokouksessa talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2021 – 2024. Kaupunginjohtajan pohjaesityksen teksteihin ja tavoitteisiin tehtiin poliittisten ryhmien neuvottelujen pohjalta muutoksia. Näistä vuoden 2021 talousarviota koskevia muutoksia ovat muun maussa:

Kotihoidon palvelutasoa turvataan lisäämällä palveluihin 10 uutta vakanssia. Kustannusvaikutus on 500 000 euroa. Iäkkäiden kotona asumisen palveluissa tavoitteeksi asetettiin, että nykyistä suurempi osa ikääntyneistä on niin toimintakykyisiä, että pystyy asumaan kotona. Kotona asumista tuetaan kotiin vietävillä palveluilla, kotikuntoutuksella ja moniammatillisella palvelumallilla (ml. lääkäripalvelut).

Kotihoidon kuntalisää ei poisteta, vaan leikataan 55 eurolla kuukaudessa. Leikkaus tulee voimaankaupunginjohtajan ehdotusta aiemmin eli 1.4.2021 alkaen. Leikkauksen säästövaikutus on 570 000 euroa.

Puhelinpalvelujen saatavuutta ja laatua parannetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa. Keskitettyä puhelinpalvelua täydentää terveysasemien puhelinpalvelu ja yksityiseltä ostettu palvelu. Puheluun vastaamisen tavoiteaika on viisi minuuttia ja takaisinsoitto toimii.

Suun terveydenhuollon asiakasmaksujen korottaminen poistetaan. Kustannusvaikutus on 550 000 euroa.

Kaupunginhallitus antoi tehtäväksi laatia tavoitteet nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämisestä terveys- ja perhepalvelujen ensi vuoden tuloskortille. Myös päihdehuollon paremman vaikuttavuuden saavuttamisesta laaditaan vastaavasti tavoitteet.

Maankäytön strategisella suunnittelulla huolehditaan siitä, että kaikki alueet voivat kehittyä ja uudistua omaleimaisina kokonaisuuksinaan. Samalla huolehditaan siitä, että eriytymiskehitys pysäytetään ja segregoitumista ei pääse syntymään.

Kaupunki tekee vuoden 2021 aikana toimintasuunnitelman pientalotuotannon lisäämiseksi.

Vakituisen asumisen kiinteistöveroa ei koroteta. Korotetaan sen sijaan yleistä kiinteistöveroa 0,03 prosenttiyksikköä kaupunginjohtajan esitystä enemmän eli on ensi vuonna 1,28 prosenttia. Muilta osin kiinteistöverojen korotukset noudattavat kaupunginjohtajan ehdotusta.

Osana tuottavuus- ja talousohjelman rakenteellisten muutoksien valmistelua ja tulevasta sote-uudistuksesta johtuen laaditaan selvitys Vantaan siivous-, ateria ja kiinteistöpalveluiden järjestämisen tulevaisuudesta. Selvitykseen tulee sisällyttää eri vaihtoehdot Vantin toimintojen järjestämiseksi ja niiden kokonaisvaikutusten arviointi. Selvityksen tulee valmistua elokuun 2021 loppuun mennessä.

Hankinnoissa kaupunki vaatii hyvän henkilöstöhallinnon noudattamista myös alihankkijoiltaan. Kaupunki kokoaa hankintojen vastuullisuutta koskevat eri ohjeet yhtenäiseksi ohjeistukseksi.

Kaupungin työllisyyspalveluiden kuntakokeilun onnistuneeseen toteutukseen sekä kykyyn vastata koronan aiheuttamaan työttömyyden kasvuun palkataan neljä uutta työntekijää määräaikaisesti kokeilun ajaksi. Lisäresursseja tulee suunnata erityisesti nuorisotyöttömyyden hoitoon. Määrärahavaikutus on 200 000 euroa.

Kaupunkikulttuurin kärkihankkeisiin lisättiin, että osana käynnissä olevaa kulttuuriohjelmatyötä selvitetään mahdollisuudet luoda uuden tyyppisiä, alueen vetovoimaa ja elävää kaupunkikulttuuria edistäviä kulttuurikeskittymiä yhteistyössä kulttuuriyrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa. Vuoden 2021 aikana tehdään selvitys musiikkiopiston toiminnan järjestämisvaihtoehdoista.

Tikkurilan urheilupuiston uuteen yleissuunnitelmaan sisällytetään selvitys kumppanuusmallista sekä arvio olosuhteiden saattamisesta kansallisen liigan vaatimalle tasolle. Tulevissa liikuntapaikkarakentamisen hankkeissa selvitetään yhteistyömahdollisuudet yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeiden edistämiseksi luodaan prosessi yhteistyössä kaupunkiympäristön kanssa. Selvitetään Elmon uimahallin rakentamisen suunnittelun yhteydessä ulkopuolisen jäähallin mahdollistaminen Elmon urheilupuiston alueelle.

Neuvottelujen kustannusvaikutus on 2,845 miljoonaa euroa, joka katetaan kaupungin kassasta.

Vantaan investoinneista tulevaisuuteen

Vantaan ratikka toimii sijoituksena pitkälle tulevaisuuteen tuoden mukanaan investointeja, työllisyyttä ja hyvinvointia piristämällä reitin varren alueiden kaupunkikehitystä. Valtio on MAL-sopimuksessa sitoutunut Vantaan ratikan suunnittelukustannuksiin 30 prosentilla.

Uudis- ja korjausrakentamiseen on budjetoitu noin 74,5 miljoonaa euroa. Sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 5,0 miljoonaa euro, muihin pienempiin korjaushankkeisiin noin 9 miljoonaa euroa. Vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöihin on budjetoitu noin kolme miljoonaa euroa.

Kunnallistekniikan, katujen ja puistojen menoihin on varattu 40 miljoonaa euroa. Siltojen peruskorjauksia on vuosittainen noin miljoonan euron varaus. Samoin vanhan katuverkon ja puistoalueiden valaistuksen parantamiseen on varattu ensi vuodelle noin miljoona euroa.

Vantaa on esittänyt EU:n elpymisrahoituksen hakua seuraaville hankkeille;

  • Aviapolis- lentoliikenteen ja matkailun vihreä siirtymä
  • Ammatillisen koulutuksen ja jatkuvan oppimisen superkampus
  • Hiilineutraali joukkoliikenteen Vantaa

Nämä ovat laajoja hankkeita, joissa kumppanina on useita toimijoita ja niiden toteutus kestää useita vuosia. Vantaa on varautunut oman osuutensa rahoitukseen taloussuunnitelmassa.

Kaupunginhallituksen kokouksen lisäksi talouslinjauksia tehdään kasvu- ja tuottavuustoimikunnassa, joka käsittelee myöhemmin tänä vuonna muun muassa kaupungin omistuksia.

Kaupunginjohtajan pohjaesitys

Budjetin esittely valtuustolle 5.10.2020, vantaakanava.fi

Pop-upkirja budjetista, vantaakanava.fi

Julkaistu: 3.11.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter