Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajat:

Kaupunkien lausuntoja ei ole otettu huomioon sote-esityksessä

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta eteni eduskunnan käsittelyyn 8.12.2020. Kuusi suurinta kaupunkia on käynyt läpi eduskunnalle annetun esityk-sen. Siihen ei ole lausuntokierroksen jälkeen tehty sellaisia muutoksia, jotka parantaisivat esityksen hy-väksyttävyyttä kaupunkien näkökulmasta.

Esitystä on syksyn aikana ja myös lausuntokierroksen jälkeen jossain määrin täsmennetty. Tehdyt muu-tokset ovat kuitenkin teknisluonteisia. Vaikka myös vaikutusten arviointia on täydennetty, ei esityksessä edelleenkään riittävästi ole otettu huomioon esimerkiksi sitä, mitkä ovat kuntien verotulojen kaventumi-sen vaikutukset kuntien investointeihin ja elinkeinopolitiikan edellytyksiin. Esityksen vaikutusarvioinneis-sa ei ole analysoitu sitä, millaiset mahdollisuudet kaupungeilla ja kunnilla on selviytyä tehtävistään, velois-taan ja velvoitteistaan sote-uudistuksen toteutuessa. Siksi on edelleen olemassa suuri riski sille, että sote-uudistus heikentää toteutuessaan kuntien ja kaupunkien elinkeinopolitiikan edellytyksiä, niiden kilpailu-kykyä sekä mahdollisuuksia investoida kestävään kasvuun. Vaikutukset ulottuvat tätä kautta merkittävästi koko kansantalouteen. Huolestuttavaa onkin se, että esityksen mukaan uudistus heikentää julkista ta-loutta seuraavien noin 10 vuoden ajan.

Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajat toteavat, ettei kaupunkien huolellisesti valmistelemille lausunnoille ole annettu painoarvoa eikä kaupunkien erityiskysymyksiä ja esille nostamia huolia koko maan kasvusta ole uudistuksen valmistelussa edelleenkään huomioitu. Tärkeää onkin, että eduskuntakä-sittelyn aikana näihin kysymyksiin pystytään vielä palaamaan ja tarvittavat muutokset historiallisen merkit-tävään lakikokonaisuuteen tekemään.

Jan Vapaavuori
pormestari, Helsinki

Jukka Mäkelä
kaupunginjohtaja, Espoo

Ritva Viljanen
kaupunginjohtaja; Vantaa

Minna Arve
kaupunginjohtaja, Turku

Lauri Lyly
pormestari, Tampere

Päivi Laajala
kaupunginjohtaja, Oulu

Julkaistu: 18.12.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter