Ympäristölautakunta lausui Keravan Jokivarteen suunnitellusta louhintahankkeesta

Ympäristölautakunta kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 14.1. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Keravan Jokivarteen, lähelle Vantaan rajaa suunnitellusta louhintahankkeesta annettavaa lausuntoa. Lausuntoa Destia Oy:n kalliokiviaineksen otto-, louhinta- ja murskaushankkeesta on pyytänyt Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

Vantaan Pohjois-Nikinmäen asuinalue sijaitsee lähimmillään noin 600 metrin päässä louhinta-alueen eteläosasta. Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsevat Keinukallion latu- ja kuntoilureitit ovat tärkeä ulkoilu- ja virkistysalue myös vantaalaisille.

Lautakunta edellyttää lausunnossaan muun muassa, että hankkeesta aiheutuvaa melua tulee tehokkaasti torjua myös Pohjois-Nikinmäen suuntaan, esimerkiksi tekemällä esitettyä korkeampi meluvalli. Murskauksen ja porauksen toiminta-aika tulee meluhaittojen vuoksi rajata klo 7-16 väliseen aikaan. Kesäkuukaudet (kesä-, heinä- ja elokuu) tulee rauhoittaa louhintatoiminnalta kokonaan.

Aluetta koskeviin kaavoihin vedoten, ja alueen virkistyskäytön mahdollistamiseksi myös jatkossa, lautakunnan kanta on, että virkistysalueelle ulottuvalla hankealueen osalla ei tule sallia louhintaa lainkaan.

Lausunto kokonaisuudessaan kirjataan kokouksen pöytäkirjaan.

Lisäksi lautakunta käsitteli seuraavat asiat:

  • Vaasan hallinto-oikeuden päätös Kuusakoski Oy:n ympäristöluvan muutoksesta. Päätettiin tyytyä oikeuden päätökseen (asia 6).
  • Ympäristöluvan muutoshakemus/ YIT Suomi Oy, louheen, betonijätteen ja kantojen vastaanotto ja käsittely Lamminsuontiellä. Lupa päätettiin myöntää (asia 7).
  • Vantaan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain mukainen lupahakemus vuoden 2025 loppuun saakka trial- ja enduroharjoituksia varten Hanskallion alueella Kiilan kaupunginosassa. Lupa päätettiin myöntää (asia 8).


Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 14.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter