Ympäristölautakunnassa Vantaan ympäristövastuuraportti 2020-2021

Ympäristölautakunta kokoontui torstaina 15.4. Lautakunnalle esiteltiin muun muassa Vantaan ympäristövastuuraporttia 2020-2021. Raportissa kuvataan, miten kaupungin tie kohti hiilineutraaliutta vuonna 2030 etenee.

Vantaan kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet hieman vuosittain vuodesta 2010 asti. Vuonna 2019 päästöt olivat ensimmäisen kerran alle 1000 kt CO2 -ekv (hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia). Lopullisen tavoitteen saavuttamiseen, eli 215 kt CO2 -ekv päästöihin on vielä matkaa. Pääkaupunkiseudulla päästölaskentaa hoitaa HSY ja tuoreet vuoden 2020 päästötiedot saadaan toukokuussa 2021.

Vantaalla hiilineutraaliustyötä tehdään neljällä kaistalla: energiantuotanto ja -kulutus, yhdyskuntarakenne ja liikkuminen, kulutus ja materiaalit ja vastuullinen vantaalainen. Energiatuotannon- ja kulutuksen saralla viime vuonna on jatkettu kaupungin omien, suorien päästöjen vähentämistä. Vantaa on sitoutunut kuntien energiatehokkuussopimukseen, jossa sähkönkulutusta lasketaan 7,5 % vuosina 2017-2025. Energiatehokkuutta on parannettu sekä vanhassa rakennuskannassa että etenkin uudisrakentamisessa. Yhdyskuntarakenteen ja liikkumisen osalta kaupungin uuden yleiskaavan eteneminen hyväksyttäväksi sekä ratikan jatkosuunnittelu viitoittavat Vantaan tulevaisuutta kohti tiivistä ja sujuvaa joukkoliikennekaupunkia. Kulutuksen ja materiaalien käytön suhteen Vantaalla on kiinnitetty monipuolisesti huomiota kiertotalouden edistämiseen. Kaupungin päiväkotikonseptissa ja muiden rakennusten suunnitteluohjeissa korostuvat muuntojoustavuus ja monitoimitilat. Kiertotalous ja uudelleenkäyttö on entistä enemmän esillä myös infrarakentamisessa. Vastuullista vantaalaisuutta tuetaan muun muassa kaupunkilaisten luontosuhdetta vahvistamalla esimerkiksi talkoiden ja retkien muodossa.

Tutustu ympäristövastuuraporttiin verkossa: www.vantaa.fi/resurssiviisasvantaa

Lausunto Vantaan Energia Oy:n vaarallisen jätteen polttolaitoksesta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt ympäristölautakunnan lausuntoa hankkeen ympäristölupahakemuksesta (asia 8). Lautakunta totesi suunnitteilla olevan vaarallisen jätteen polttolaitoksen ympäristöluvasta muun muassa, että vaarallisen jätteen polttolaitoksen päästöt ovat nykyisen jätevoimalan ja tämän laajennuksen päästöihin verrattuna pieniä ja pääkaupunkiseudun päästömäärissä osuus on hyvin vähäinen, mutta ne kuitenkin lisäävät kokonaiskuormaa. Metallipäästöjä ilmaan tulee kapasiteettiin nähden suhteessa huomattavasti enemmän kuin tavanomaisen jätteen polttolaitoksesta. Meluhaitat tulee minimoida kaikessa laitoksen toiminnassa, jotta lähialueen häiriintyvien kohteiden melualtistus ei lisäänny nykyisestään. Jätelajien sekoittumista ei saa tapahtua ja tuhkien käsittely, siirto ja kuljetus on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu pölyhaittaa.

Lausunto Petikonhuipun maankaatopaikan laajennuksesta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa ympäristölautakunnan lausuntoa hankkeen ympäristölupahakemuksesta (asia 9). Petikonhuippu on Vantaan kaupungin olemassa oleva ylijäämämaiden vastaanottopaikka, jolla on voimassa oleva ympäristölupa. Nyt suunnitelmissa on laajentaa maankaatopaikkaa ja pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottoa. Maankaatopaikan laajentamiselle on perusteltu tarve. Täyttömäen keskimääräistä korkeutta nostetaan ja laajennetaan aluetta koillis- ja luoteisosissa sijaitseville, yhteensä noin 5 hehtaarin uusille läjitysalueille. Täyttömäen laajentamisella turvataan Vantaan kaupungin alueella syntyvien ylijäämämaiden hallittu sijoittaminen. Lautakunta totesi lausunnossaan muun muassa, että tulevilla ympäristölupamääräyksillä on turvattava läheisten Natura-alueiden ja luonnonsuojelualueiden luontoarvot ja että louhinta alueella ajoitettava lintujen ja liito-oravan pesimäajan ulkopuolelle.

Toimintaa on esitetty jatkettavan Petikonhuipun alueella 20 vuotta. Lautakunta lisäsi kokouksessa lausuntoon kirjauksen: Ympäristölautakunta katsoo, että alueen virkistys- ja luonnonsuojeluarvojen turvaamiseksi jatkossa, nykyiseen toimintaan myönnettävä lupa olisi syytä myöntää tässä vaiheessa enintään 10 vuodeksi. Tänä aikana on myös mahdollisuus etsiä toiminnalle uutta sijoituspaikkaa. Toiminnan jatkamismahdollisuuksia voidaan arvioida seuraavan lupakauden päättyessä. Myös lausunnon sanamuotoja alueen luontoarvojen huomioimiseen liittyen terävöitettiin. Tarkat muotoilut tulevat kokouksen pöytäkirjaan.

Lisäksi kokouksessa päätettiin muun muassa esittää kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaa kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi (asia 5).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti, paitsi Petikonhuippua koskeva lausunto edellä mainituin muutoksin.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 15.4.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter