Kaupunginhallitus käsitteli seudullisia suunnitelmia

Työttömyysturvan rahoitusvastuu kuuluu valtiolle ja maakunnalle

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi työttömyysturvalain muuttamiseksi. Vantaa katsoo, ettei työmarkkinatuen rahoittamista ole perusteltua säilyttää kunnilla maakuntauudistuksen toteutuessa. Luonnos työttömyysturvalain muuttamisesta on keskeneräinen ja siitä puuttuu kokonaan eri toteuttamisvaihtoehdot ja niiden arviointi. Myös esitetyt vaikutusten arvioinnit ja perustelut ovat puutteellisia. Lakiluonnosta tulisi muuttaa siten, että työttömyysturvalain rahoitusvastuu kuuluu valtiolle ja maakunnalle, joka tulevaisuudessa vastaa kasvupalveluiden järjestämisestä.

Vantaa haluaa edistää kiertotaloutta

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2018–2020 todeten, että muovipakkausten kiinteistökohtaista erilliskeräystä tulee laajentaa mahdollisimman nopeasti. Jätehuoltomääräyksiin tulee lisätä erilliskeräysvelvoite muoville.

Pientalojen kierrätysmahdollisuuksien parantaminen olisi erittäin suuri parannus ja vaikuttaisi todennäköisesti kierrätysasteeseen myönteisesti. Suunnitelmassa on myös puujätteen ja muiden Sorttiasemille toimitettavien jätteiden materiaalihyötykäytön parantaminen. Tämä on välttämätöntä luonnonvarojen vaalimisen ja kiertotalouden näkökulmasta.

Uusiutuvan energian käytön lisäämisen edellytyksiä parantaa Seutulan kaatopaikkakaasun hyödyntämisestä tehtävä selvitys. Kiertotalouden edistämiseksi tämä on erittäin kannatettavaa, mutta alueelle sijoitettava toiminta ei saa lisätä alueen asukkaiden ympäristöhäiriöitä.

Ilmanlaadun seurannan kehittäminen on edelleen kunnianhimoista ja sen tuloksia voidaan hyödyntää mm. kaupungin maankäytön suunnittelussa.

Pitkän tähtäimen hankkeista olisi myös hyvä saada enemmän tietoa etukäteen, jolloin pitkäjänteinen yhteishankkeiden suunnittelu helpottuisi.

Joukkoliikenteen palvelutaso turvattava

Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa Helsingin seudun liikenne (HLS) -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Vantaa kannattaa pääosin HSL:n esityksiä joukkoliikenteen palvelutason osalta. HSL on esittänyt, että eräät itäsuunnan seutulinjat päättyvän Kalasataman terminaaliin 2019. Vantaa esittää edelleen tutkittavaksi linjan 722 päätepysäkin säilyttämistä Rautatientorilla.

Matkalippujen hintoihin ei esitetä korotuksia vuonna 2018. Vantaa esittää vuoden 2018 kuntaosuudekseen korkeintaan 50 miljoonaa euroa, josta summasta hyvitetään aikaisempien vuosien ylijäämäkertymää noin 8,4 miljoonaa euroa.

Vantaa pitää selvitystä HSL:n roolista liikkumispalveluiden markkinoilla tärkeänä ja alustavia linjauksia toiminnasta hyvinä. Kaupunki edellyttää, että jatkossa HSL:n valitsemat kumppanit toimivat markkinaehtoisesti eivätkä tukeudu rahoituksessaan HSL:ään tai kuntiin. Uuden seudullisen rahoitusmallin jatkokehittämisessä ei saa muuttaa Kehäradan lipputuloista tehtyä sopimusta eikä se saa aiheuttaa kohtuuttoman suuria muutoksia Vantaan vuotuiseen kuntaosuuteen.

Kaupunginhallitus asetti nähtäville asemakaavoja:

Koivukylä, Asolanväylä 48 - 50 asemakaavamuutos mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentamisen. Lisäksi Asolanväylän varteen sijoittuu liiketilaa. Pysäköinti sijoittuu pääosin kannen alle.

Ruskeasanta, Mistelinsiemen, jossa lähivirkistysaluetta sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katualuetta muutetaan asuinpientaloalueeksi.

Kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi:

Vaaralan Lähdepuiston asemakaavamuutos, jossa esitetään uusia kerrostalo- ja rivitalokorttelialuetta Vaaralaan vanhan asuntoalueen itäpuolelle. Rakennettava alue on tällä hetkellä metsittynyttä niittyä ja kynnettyä peltoaluetta. Alueen eteläosa, jossa on virkistyskäytössä olevaa metsää ja joka kuuluu osaksi Fazerilan pohjavesialueeseen, esitetään säilytettäväksi virkistyskäytössä. Yhteys Vaaralan katuverkkoon tapahtuu uuden Lähdepuistonpolun kautta.

Julkaistu: 28.8.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter