Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi osaltaan toimialan talousarvioesityksen

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan hallinto sekä kiinteistöt ja asuminen, kaupunkisuunnittelu ja rakennusvalvonnan tulosalueet. Talousarviossa esitetään lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotoiksi liki 49 miljoonaa euroa ja kuluiksi noin 16 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi muodostuisi näin ollen noin 32,5 miljoonaa euroa, joka koostuu suurelta osin maanmyyntivoitoista.

Toimialan talousarvioesityksestä tarkemmin ennakkotiedotteessa.

Lautakunnalle esiteltiin myös toimialan osavuosikatsaus 2/2017, jossa todetaan toimialan tuottojen ylittävän talousarvion arviolta noin 9 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu pääosin kuntatekniikan keskuksen sopimustulojen ylityksestä sekä rakennusvalvonnan maksutuotoista. Asuntorakentaminen on edelleen ennätysvilkasta sekä luvuissa että aloituksissa mitattuna. Maanmyynnin ennustetaan vielä tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta todennäköisesti talousarvio tulee ylittymään. Ympäristökeskuksen tulokertymä on ollut hieman arvioitua suurempi, koska tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupien maksutaksa muuttui merkittävästi vuoden 2017 alusta. Rakentamisinvestointien määrärahan arvioidaan alittavan talousarvion noin 13 miljoonalla eurolla.

Käsittelyssä lausunto Östersundomin yhteisestä yleiskaavasta

Lautakunta käsitteli Vantaan kaupungin lausuntoa Östersundomin yhteisen yleiskaavan muutetusta ehdotuksesta (asia 9). Östersundom-toimikunta on pyytänyt lausunnot kaavan osapuolina olevilta kunnilta ja Uudenmaan ELY-keskukselta kaavaehdotuksen hyväksymisen edellytysten varmistamiseksi ennen kuin kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville. Vantaan lausunto keskittyy kaavan korjauksiin sekä ottaa alustavasti kantaa uuden kokonaisyleiskaavan ratkaisuihin alueella. Tarkoitus on estää myös kohtuuton haitta maanomistajille näin pitkän aikajänteen suunnitelmasta. Lautakunta äänesti asiasta ja päätyi pohjaesityksen taakse äänin 14-3. Lausuntoesitys etenee Vantaalla vielä kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Lausuntoesitys kokonaisuudessaan

Taivaanrantaa ja jalokivien hehkua Kivistön uusien kortteleiden taiteessa

Kivistön kaupunkikeskuksen (asemakaavanumero 230800) asemakaavamääräyksissä edellytetään, että taide liitetään jo alkuvaiheessa kaikkeen rakennus- ja ympäristösuunnitteluun.
Asemakaavan alueelle laadittava taiteen konsepti varmistaa taiteen toteutumisen asemakaavamääräyksen mukaisesti ja kertoo taiteen teemoista ja sijainnista. Korttelissa 23188 taivasta ja
taivaanrantaa eri vuorokaudenaikoina ilmentävät värikkäät taideteokset sijoittuvat Juhani Paajasen aukion puoleiseen laajaan kaarevaan julkisivuun, Keimolantien varren kivijalkakerrokseen,
piharakennuksen julkisivuihin ja sisäänkäynteihin Syväkiventiellä. Korttelin 23189 taiteen teemana on jalokiven hehku ja teema toteutetaan erikokoisin hehkuvin jalokiviveistoksin ja valojuovin. Korttelin taide sijoittuu Topaasiaukion reunalle, aukiota reunustavan arkadin alapintaan ja korttelin sisäpihalle. Taiteen konsepti ei sisällä eri taideaiheiden tarkkoja toteutussuunnitelmia, vaan tarkemmat hankekohtaiset taiteen toteutussuunnitelmat laaditaan toteutussuunnittelun yhteydessä. Lautakunta hyväksyi taiteen konseptin käytettäväksi ohjeellisena (asia 12).

Lisäksi Kivistön suuralueelta myytiin ja varattiin tontteja seuraavasti:

• Tontin myynti Kivistön kaupunkikeskus 1 alueelta / Suomen Osatontti II Ky / As. Oy Vantaan Molskotti c/o Skanska Talonrakennus Oy / AK (asia 15)
• Tontin myynti ja tontin varauksen jatkaminen Myllymäen kaupunginosasta, Vehkalasta/ Kiinteistö Oy Härkähaankuja (asia 16)
• Tonttien myyminen Kivistöstä T2H Rakennus Oy perustettavan yhtiön lukuun (asia 17)
• Tontin vuokraus Kivistöstä yksityisen päiväkodin toteuttamista varten / WasaGroup Fund II Ky, perustettavan yhtiön lukuun (asia 18)

Asiat 10 (Hakunilan keskustan kaavarunko) ja 14 (Tontin myynti Kivistön kaupunkikeskuksen alueelta Bonava Suomi Oy:lle) poistettiin listalta esittelijöiden toimesta. Asiat tuodaan uudelleen käsittelyyn myöhemmin. Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Julkaistu: 4.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter