Tillväxten skapar investeringsbehov

Det utomordentliga läget, de smidiga trafikförbindelserna och de attraktiva arbetsplats- och bostadsområdena utgör Vandas fundament och ligger i grunden för framgång.

Vandas befolkning uppgick i slutet av augusti till närmare 222 000 personer och bostadsbyggandet fortsätter i rekordfart. I januari-augusti inleddes byggandet av 3 160 bostäder. Antalet invånare uppskattas under de närmaste åren öka med över 4 000 invånare om året. Färska uppgifter visar att Vanda haft den klart bästa utvecklingen av antalet arbetsplatser i Helsingforsregionen.

Den begynnande planeperioden präglas i Vanda av arbetet med att hålla den ökade tillväxten under kontroll och förberedelserna inför social- och hälsovårds- och landskapsreformen.

Det görs en välavvägd höjning av investeringsnivån, målet för åren 2018 - 2021 är att hålla sig inom en helhetsram på 500 miljoner euro. Särskilt investerar man i lokaler, men också budgeten för kommunalteknikinvesteringar växer jämfört med den föregående perioden. Reparationer för att åtgärda problem med inomhusluften beaktas i den årliga planeringen.

Vandas ekonomi har styrts in på ett gynnsammare spår och utvecklingen av skuldsättningen har avstannat. Ekonomiplanen för åren 2018 - 2021 utgår från beredningen av strategin för fullmäktigeperioden och de riktlinjer för ekonomin som fullmäktigegrupperna beslutat om. Det sker en tydlig minskning av stadens lånebelopp år 2017, och målet är att hålla lånestocken under en miljard i slutet av fullmäktigeperioden. Det är viktigt att säkerställa en god utvecklingsriktning för ekonomin och vara medveten om de ekonomiska riskerna.

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen innebär en drastisk minskning av stadens verksamhet och skatteinkomster. Men då stadens lånestock på miljardnivå kommer att förbli oförändrad under reformen, fördubblas stadens relativa skuldsättning och ränterisken i anslutning till den stora lånestocken ökar ytterligare i betydelse. Vid reformen sker också en avsevärd ökning av stadens beroende av statsandelsfinansiering.

De stora städernas roll när det kommer till att möjliggöra utveckling, innovationer och ekonomisk tillväxt betonas. I Finland innehar de stora städerna också fortsättningsvis en viktig roll i utvecklingen av bildnings- och fritidstjänsterna samt livskraften och livsmiljöerna.

Budgeten 2018 i siffror

BS 2015BS 2016PROGN 2017BDG 2018
Skatteinkomster totalt, milj. euro 934,0 953,8 975,9 996,0
Statsandelar totalt, milj. euro 150,5 189,4 168,9 168,0
Årsbidrag, 1 000 euro 98 435 178 843 152 913 104 517
Investeringar, 1 000 euro 152 836 146 692 123 991 135 653
Lån, milj. euro 1 078 1 060 965 995

Strategin är sammankopplad med ekonomin

Vid sidan om ekonomiplaneringen görs en strategi upp för fullmäktigeperioden i Vanda. Den utgår från följande sex prioriteringsområden:

  • Vi tryggar balansen i ekonomin
  • Vi bygger en tätare stad samtidigt som vi värnar om närmiljön
  • Vi ökar stadens livskraft
  • Vi främjar invånarnas välmående
  • Vi är föregångare i att utveckla servicen
  • Vi leder genom förnyelse och delaktighet.

Behandlingen av strategin sker parallellt med behandlingen av ekonomiplanen. Stadsfullmäktige godkänner ekonomiplanen den 13 november och den 11 december är det dags för behandlingen av strategin.

Sätt dig in i Vanda stads budget 2018 och ekonomiplanen för åren 2018 - 2021 under adressen:

Julkaistu: 1.1.0001 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter