Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti vakinaistaa matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelupisteen toiminnan

Lautakunta päätti maanantaina 6.11. pidetyssä kokouksessaan hyväksyä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelupisteen toiminnan vakinaistamisen 1.1.2018 alkaen. Mielenterveys- ja päihdepalvelupiste sijaitsee Martinlaakson terveysasemalla, ja matalan kynnyksen palvelujen kehittämistä jatketaan organisaatiouudistuksen ohella.

Vuoden 2018 alusta perhepalvelujen tulosalueen päihdepalvelujen yksikkö siirtyy terveyspalvelujen toiminnan osaksi, jolloin on mahdollista yhdistää mielenterveys- ja päihdepalvelut. Vuoden 2018 aikana valmistellaan matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveysyksikön ja terveyspalvelujen psykiatristen ja depressiohoitajien hallinnollinen siirtyminen tähän yksikköön. Tavoitteena on, että vantaalaisten olisi mahdollisimman helppo hakeutua mielenterveys- ja päihdepalvelujen piiriin.

Tutustu tarkemmin

Lautakunnan ylimääräinen kokous 20.11.

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen maanantaina 20.11. klo 18. Kokouksessa käsitellään Vantaan lastensuojelun tilannetta sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauslain lausuntoa.

Lautakunta sai selostuksen ja kävi keskustelun lastensuojelun tilanteesta toimenpiteineen ja päätti, että asia käsitellään kokonaisuudessaan lautakunnan ylimääräisessä kokouksessa 20.11.2017.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä eräiltä muilta toimijoilta lausuntoja asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Valinnanvapauslaki on lausuntokierroksella 3.11.– 15.12.2017.

Tutustu tarkemmin lausuntopyyntöön alueuudistus.fi-sivustolla.

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ja suun terveydenhuollon liikelaitoksen palvelusopimus vuodelle 2018

Lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ja suun terveydenhuollon liikelaitoksen välisen palvelusopimuksen vuodelle 2018.

Vantaalaisten suun terveydenhuollon palvelut tuottaa suun terveydenhuollon liikelaitos. Palveluiden tilaajana ja järjestäjänä toimii sosiaali- ja terveyslautakunta. Määräraha liikelaitoksen toimintaan on varattu sosiaali- ja terveystoimen toimialan terveyspalvelujen käyttösuunnitelmaan. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen palvelutuotannosta sovitaan palvelusopimuksessa.

Palvelusopimus 1.1.−31.12.2018 perustuu suun terveydenhuollon palvelutuotantotasoon, joka on määritelty vuoden 2018 talousarviossa. Talousarvio on hyväksytty suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnassa 6.9.2017. § 4. Palvelusopimuksen rahallinen arvo on 16 273 803 euroa. Palvelutuotannon volyymi vuonna 2018 olisi noin 3,8 % korkeampi kuin vuonna 2017.

Tutustu tarkemmin

Vammaispalvelun työ- ja päivätoiminnan hankinta 2017

Lautakunta päätti hyväksyä esityksen työ- ja päivätoiminnan kilpailuttamisesta. Työ- ja päivätoimintaan sisältyvät päivä- ja työtoimintakeskusten toiminta, tuettu työtoiminta (avotyötoiminta) sekä tuettu työllistyminen (tuettu työ). Vantaalla työ- ja päivätoiminnan toimintakeskuksissa oli vuonna 2016 asiakkaita 410, joista omassa toiminnassa 258 ja ostopalvelussa 152.

Ostojen arvo on noin 1,4 miljoonaa euroa vuodessa. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista edellyttää, että hankinnat on kilpailutettava. Hankintalain kilpailuttamisvelvollisuus koskee sosiaali- ja terveyspalveluja, joiden arvo on vähintään 400 000 euroa.

Tutustu tarkemmin

Kuuden suurimman kaupungin palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2016

Kuusi suurinta kaupunkia kerää ns. Kuusikko-yhteistyönä palveluihin ja kustannuksiin liittyviä vertailutietoja. Mukana yhteistyössä ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu. Nyt lautakunnassa käsitellyt raportit kertovat vuoden 2016 toiminnasta:

Vantaan kaupungin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman jalkautus 2017-2020 sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Kaupunginhallitus hyväksyi suunnitelman Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Vantaan kaupungin toimintatapana kokouksessaan 14.11.2016. Kyseessä on tasa-arvolakiin ja yhdenvertaisuuslakiin pohjautuva, koko organisaatiota toimintaan velvoittava suunnitelma valtuustokaudelle 2017–2020. Vantaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteissä edellytetään toimialoja laatimaan kaupunkitasoiseen suunnitelmaan perustuva jalkauttamissuunnitelma, joka kertoo mihin keskeisiin prosesseihin toimiala integroi toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyönsä. Kaupunkitason suunnitelman mukaan toimialojen tulee myös perehdyttää omat toimielimensä kaupungin ja toimialan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön.

Tutustu tarkemmin

Muut kokouksessa käsitellyt asiat

Muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Lautakunnan kokouksen esityslista liiteaineistoineen löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä

Julkaistu: 6.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter