Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Kivistön yhteisöllisen korttelin kisan ratkaisun

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kilpailun voittajaksi ehdotuksen ”Korttelikylä”, jonka rakennuttajina toimivat YIT Rakennus Oy ja Asuntosäätiö (asia 21). Kilpailualueelle tulee noin 200 asuntoa, joista vähintään 40% tulee molemmissa hallintamuodoissa, omistus- ja Ara-tuetuissa, olla perheasuntoja. Kilpailussa haettiin erityisesti korttelin asukkaiden yhteisöllisyyttä mahdollistavia ideoita ja ratkaisuja. Voittajaehdotuksessa olikin ideoitu muun muassa yhteistä asukastilaa ja pihasaunaa, asukasmanageria, sekä osallistavaa pihasuunnittelua.

Lautakunta esittää hyväksyttäväksi Hakunilan kaavarunkoa ja Linnaisten pientaloalueen laajennusta

Kaavarungossa (asia 13) visioidaan tulevaa Hakunilan keskustaa ja etsitään kehityksen suuntia. Suunnitelman toteutuminen voisi merkitä noin 6000 uutta asukasta Hakunilaan. Kaavarungossa esitetään uuden ostarin rakentamista ja uutta toria nykyistä näkyvämmälle paikalle Hakunilantien ja Kyytitien risteyksen laajentumana. Uusille yrittäjille ja liikkeille ehdotetaan huomattavasti nykyistä enemmän tilaa. Kivijalkakaupoilla, kahviloilla ja suuremmillakin myymälöillä pyritään saamaan Hakunilantielle ja Kyytitielle kantakaupunkimaisempi ilme. Uusi suurehko kerrostalokortteleiden alue tulisi nykyisen linja-autovarikon paikalle.

Vanha Lahdentie voitaisiin muuttaa kaupungin kaduksi. Nopeudet ja samalla myös liikenteen päästöt pienenisivät. Uuden kadun voisi ylittää samassa tasossa suojatietä pitkin. Nykyinen ahtaaksi käyvä silta voitaisiin purkaa ja liikenneympyrän kautta yhdistää Kyytitie vanhaan Lahdentiehen. Kävely- ja polkupyöräyhteydet voitaisiin järjestää vapaammin. Visiossa Hakunilan keskusta laajenisi länteen varikoiden alueelle. Kaavarungon mukaan uusi katu rakennettaisiin hieman eri kohtaan, jolloin saataisiin täydennysrakentamista varten uutta tilaa vanhan Lahdentien sivulle. Uusien asukkaiden myötä Hakunilan keskustan palveluvalikoima säilyisi ja paranisi.

Linnaisten omakotialueen laajennuksen asemakaava (asia 9) mahdollistaa kaupungin omistamalle alueelle 70 erillispientalotonttia. Asemakaava-alue sijoittuu osaan Linnaisten metsää. Asemakaavoituksen yhteydessä tehtyjen luontoselvitysten perusteella rakentamiseen osoitettavaa aluetta on pienennetty yleiskaavan mahdollistamasta noin 10 ha:n suuruisesta asuinalueesta 7 ha:n suuruiseksi alueeksi. Rakentamisen aiheuttamaa reunavaikutusta pyritään pienentämään muun muassa tiheällä rakennettavan alueen ja säilyvän metsän välisellä reunuspuustolla sekä aitaamalla reunimmaiset tontit, millä estetään pihojen laajentuminen metsään. Osa lähivirkistysalueesta merkitään kaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeäksi alueeksi (LUO-merkintä).
Asian palauttamisesta äänestettiin. Palauttamista ei hyväksytty äänin 11-5. Kaupunkisuunnittelujohtaja täydensi esitystään siten, että kaavaselostukseen lisätään: vaiheittaisen metsänhakkuun toteutuminen varmistetaan rakennustöitä valmisteltaessa.

Kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi etenevät myös seuraavat asemakaavat:

• Asemakaava ja asemakaavan muutos Ylästö / Ylästö 7: Ylästöön kaavoitetaan enintään kaksikerroksista pientalorakentamista, pienkerrostaloja, rivitaloja sekä omakotitaloja yhteensä 19 700 k-m². Nyåkerin vanha päärakennus 1900-luvun alusta suojellaan. Kaava sisältää myös Y-tontti- ja liiketonttivaraukset (asia 11).
• Asemakaava ja asemakaavan muutos Ylästö / Ylästö 8: Enintään kaksikerroksisia pientaloasuntoja noin 230 uudelle asukkaalle. Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävää ympäristöä sekä 1800-luvun lopulta peräisin olevat Tallbackan tilan päärakennus, sauna ja hirsirakenteinen aitta suojellaan (asia 12).

Nähtäville esitetään seuraavia asemakaavamuutoksia:

• Asemakaavamuutos Koivuhaka / Niittytie 25: Kaavamuutos mahdollistaa uuden kaksikerroksisen teollisuus-, varasto- ja/tai toimistorakennuksen rakentamisen purettavan rakennuksen paikalle (asia 10)
• Asemakaavan muutos Kuninkaala ja Hakunila / Lahdenväylän vaihtopysäkit (asia 14).

Lautakunta hyväksyi myös Vapaalan pientaloalueen suunnitteluperiaatteet (asia 8). Asiasta äänestettiin ja pohjaesitys voitti äänin 11-5. Suunnitteluperiaatteet määrittävät alueen tulevaa rakentamisen määrää ja laatua, tehokkuutta ja kaupunkikuvaa. Asia etenee vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Lautakunta antoi lausunnot koskien Rudus Oy:n Länsisalmen murskauslaitoksen toiminnan aloittamista (asia 15) sekä Lemminkäinen Infra Oy:n Kiilan kiertotalouskeskuksen ympäristövaikutusten arviointia (asia 16). Molemmat lausunnot hyväksyttiin muutetuin esityksin. Asiaa 15 esittelijä tarkensi melunhallintaan ja pinta- ja pohjavesien tarkkailuun liittyen. Asiaa 16 tarkennettiin toiminta-aikoihin, tiemeluun ja pohjavesien valvontaan liittyvien kirjausten osalta. Lisäksi lausunnosta poistettiin yleinen toteamus Kiertotalouteen liittyvien toimijoiden, palveluketjujen, innovaatioverkostojen sekä viranomaisten yhteistyötä edistävällä toiminnalla kunta voi luoda sellaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka luovat uusia työpaikkoja sekä samalla edesauttavat asukkaiden hyvinvointia ja ympäristön resurssiviisasta käyttöä. Tarkat kirjaukset tulevat pöytäkirjaan.

Tonttien myynnit päätettiin esitysten mukaisesti. Kaivokselasta myytiin tontti Avain Asumisoikeus Oy:lle (asia 22), Leinelästä Lemminkäinen Talo Oy:lle (asia 23) ja Asolasta Jukkatalo Oy:lle (asia 24).

Leppäkorvesta päätettiin ostaa noin 6 hehtaarin suuruinen määräala (asia 25) ja Sotungista 36,5 hehtaarin suuruinen Bosbackan tila (asia 26). Tila sijaitsee kahden yleiskaavassa luonnonsuojelualueeksi osoitetun kiinteistön välissä. Tilan itäpuolella on Vantaan kaupungin omistama Palokallio -niminen luonnonsuojelualue ja länsipuolella Sipoonkorven kansallispuisto. Tilan ostamisella saadaan kaupungin omistukseen yhtenäinen alue, joka rajautuu Sipoonkorven kansallispuistoon. Tilan alue on luonnontilaista metsämaata.

Tontti Leinelästä päätettiin vuokrata arvontamenettelyllä yksityisen päiväkodin toteuttamista varten (asia 27).

Ensi vuoden kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouspäivät päätettiin seuraavasti: 29.1., 12.2., 19.3., 16.4., 14.5., 11.6., 20.8., 10.9., 1.10., 5.11., 10.12.2018.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti tai edellä mainituin muutetuin esityksin. Asia 17 poistettiin listalta.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi .
Myös pöytäkirja tulee nähtäville ko. verkko-osoitteeseen.

Julkaistu: 20.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter