Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti lastensuojelun kehittämistoimista

Lautakunta päätti kokouksessaan 20.11. esitetyt toimenpiteet lastensuojelun kehittämiseksi ja sosiaalityöntekijöiden saatavuuden sekä pysyvyyden parantamiseksi.
Poliittisten päättäjien ja virkamiesten yhteisellä päätöksellä on valmisteltu sekä akuutteja, nopeammin vaikuttavia toimenpiteitä että pitkän tähtäimen toimenpideohjelma sosiaalityöntekijöiden rekrytointiongelman ratkaisemiseksi ja nykyisten työntekijöiden tukemiseksi työssään. Toimenpideohjelman tavoitteena on kohentaa työoloja koko lastensuojelun toiminnassa.

1. Valmistellaan yhdessä kaupungin henkilöstökeskuksen kanssa henkilöstöetuuksiin ja kannustavaan palkkaukseen liittyvä kokonaisuus, jolla sitoutetaan Vantaalla työssä olevaa henkilöstöä sekä edistetään rekrytointia.

2. Tuetaan asunnon löytämisessä ja muuttamisessa Vantaalle.

3. Otetaan käyttöön systeemisen sosiaalityön malli (ns. Hackneyn malli) lastensuojelutyössä. Mallin toteuttamiseksi esitetään lisäresurssina johtavan sosiaalityöntekijän, perheterapeutin ja erityissosiaaliohjaajan sekä kahta sosiaalityöntekijän vakanssia.

4. Jatketaan ennalta ehkäisevän työn ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen kehittämistä, palvelujen painopisteen muuttamista korjaavista palveluista varhaiseen tukeen sekä yhteistyön ja kehittämistyön lisäämistä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

5. Esitetään yhteensä yhdeksän määräaikaista erityissosiaaliohjaajaa tukemaan sosiaalityötä ylimääräisenä resurssina avohuollon tiimeihin.

6. Tehostetaan ennakoivaa rekrytointia laajentamalla yliopistoyhteistyötä myös muualle kuin Helsingin yliopistoon, lisäämällä kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden ottamista eri yksiköihin, osallistumalla erilaisiin rekrytointi- ja messutilaisuuksiin, joissa on mahdollista kertoa sosiaalityöstä ja Vantaan tarjoamista monipuolisista mahdollisuuksista. Päivitetään rekrytointisivusto.

7. Tuetaan työntekijöitä opinnoissaan ja edistetään heidän pätevöitymistään. Vantaalla on mahdollista saada kolmen kuukauden palkallinen opintovapaa opintojen loppuun saattamiseksi (ns. graduvapaa). Vantaalla arvostetaan kelpoisuuden lisäksi osaamista ja monipuolisuutta työtehtävissä. Lastensuojelun sosiaalityössä tavoitellaan a) kelpoisuusvaatimukset täyttäviä työntekijöitä ja b) soveltuvaa osaamista lastensuojelun erittäin vaativiin tehtäviin.

8. Parannetaan työntekijöiden täydennys- ja perehdytyskoulutusta. Luodaan edellytyksiä työyhteisöjen sisäiseen vertaismentorointiin ja työn kehittämiseen.

9. Tuetaan yhdessä sosiaalityöntekijöiden kanssa suunniteltavalla koulutusohjelmalla, työhyvinvointia tukevalla toimenpideohjelmalla ja hyvällä esimiestyöllä sosiaalityöntekijöiden työssä jaksamista, ammatillista kehittymistä ja työhön sitoutumista.

10. Hyödynnetään myös ulkopuolista asiantuntemusta kehitettäessä lastensuojelun prosesseja asiakaslähtöisemmiksi ja työntekijöiden työhyvinvointia tukeviksi.

11. Henkilöstö otetaan mukaan kaikkeen kehittämistyöhön.

12. Lautakunta seuraa säännöllisesti kehittämistoimenpiteiden toteutumista soveltuvien mittareiden avulla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi lausuntonsa lakiluonnosesityksestä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Vantaan kaupungille on tullut sosiaali- ja terveysministeriöltä lausuntopyyntö, joka koskee hallituksen esitysluonnosta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kokouksessa näkemyksensä lausuntoluonnoksesta jatkovalmistelua varten.

Esitysluonnos Vantaan kaupungin lausunnoksi on valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ja Vantaan kaupunginkanslian yhteistyönä. Kaupunginvaltuusto päättää Vantaan lausunnosta kokouksessaan 11.12.2017.

Lautakunta esitti huolen siitä, miten esitys turvaa tämänhetkiset vantaalaisten monimuotoiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen asialista liiteaineistoineen löytyy tästä linkistä


Julkaistu: 20.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter