Ympäristölautakunta lausui Tikkurilankosken padon osittaisesta purkamisesta ja Kiilan kiertotalouskeskuksesta

Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan 22.11. antaa useita lausuntoja, joissa tiivistetysti todettiin seuraavaa. Lausuntoesitykset kokonaisuudessaan löytyvät esityslistalta ja tulevat muutoksin täydennettyinä pöytäkirjaan.

Kaskelan lähteen vaarantamiskiellosta poikkeaminen

Luonnontilaisen Kaskelan lähteen vaarantamiskiellosta poikkeamisesta (asia 7) lautakunta lausui mm., että se suhtautuu vakavasti uhanalaisten lähteiden vaarantamiseen. Lautakunta katsoo, että Kaskelan luonnontilaisen allikkolähteen säilyttämiseksi on syytä tarkastella tie- ja ramppirakentamisessa erilaisia vaihtoehtoja ja myös ottaa huomioon alueen asemakaava, jossa lähde ympäristöineen on kuitenkin pyritty turvaamaan. Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa liittyen valtatie 4:lle, Kyytitien kohdalle Hakunilaan, laadittavaan uuteen tiesuunnitelmaan, joka sisältää mm. linja-autopysäkit ja niiden edellyttämät liikennejärjestelyt. Esittelijä muutti esitystään siten, että kohtaa ”on syytä tarkastella erilaisia vaihtoehtoja” muutettiin muotoon ”on syytä tarkastella erilaisia ratkaisuja kustannusvaihtoehtoineen”.

Tikkurilankosken padon osittainen purku ja koskialueen kunnostus
Ympäristölautakunta puoltaa vesilain mukaisen luvan myöntämistä Tikkurilankosken padon osittaiselle purkamiselle ja koskialueen kunnostukselle (asia 9). Lautakunta kannattaa padon ja kalatien vesitalouslupien rauettamista sekä puoltaa valmisteluluvan myöntämistä. Padon osittainen purkaminen sekä koskialueen kunnostaminen parantavat lohikalojen nousu‐ ja lisääntymisolosuhteita Keravanjoella sekä lisäävät joen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Lausunto annettiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Rudus Oy:n Länsisalmen betoni-, tiili- ja asfalttijätteen murskauslaitos
Rudus Oy hakee muutosta Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämään ympäristölupaan, joka koskee Länsisalmen betoni-, tiili- ja asfalttijätteen murskauslaitosta. Samalla haetaan muutetun toiminnan aloittamislupaa sekä betonimurskeen osalta jätteeksi luokittelun poistamista (end of waste -menettely). Hakemuksen mukaan vuosittainen enimmäisvastaanotto- ja käsittelymäärä pysyisi ennallaan, mutta käsiteltävien jakeiden suhde, enimmäisvarastointimäärät sekä toiminta-ajat muuttuisivat. Ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan (asia 10), että sillä ei ole huomauttamista raaka-aineen ja valmiiden tuotteiden varastomääriin, kun niiden yhteenlaskettu kokonaismäärä ei kasva. Toiminta-aikojen puolestaan edellytetään pysyvän ennallaan. Asutusta ja ulkoilualuetta häiritsevää murskausmelua ei tule sallia ilta-aikaan, vaikka melutaso jäisikin alle ohjearvojen. Myös kiinteät meluesteet ovat tarpeen. Lisäksi hulevesien hallintaa tulee parantaa olennaisesti.
Esittelijä muutti esitystään siten, että lausuntoon lisättiin kirjaus: pinta- ja pohjavesien laatua sekä melua tulee seurata säännöllisesti.

Lemminkäinen Infra Oy.n kiertotalouskeskus Kiilaan
Lemminkäinen Infra Oy:llä on ollut vireillä ympäristölupahakemus kiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle Hanskalliontiellä Kiilassa. Uudenmaan Ely-keskus edellyttää kiertotalouskeskushankkeelta ympäristövaikutusten arviointia ja pyytää nyt arviointiohjelmasta ympäristölautakunnan lausuntoa (asia 11). Lautakunta toteaa, että arviointiohjelmassa on tunnistettu merkittävimmät oletettavissa olevat ympäristövaikutukset. Lautakunta haluaa kuitenkin painottaa melu-, pinta- ja pohjavesi- sekä liikennevaikutuksien huolellista arviointia. Maisemamuutoksia tulisi arvioida myös hankealueen etelä-/kaakkoispuolelta. Hulevesireitin toimivuus on arvioitava. Pohjavesivaikutuksia tulisi arvioida perusteellisesti, koska etelä- ja lounaispuolen asuinkiinteistöt ovat omien talousvesikaivojen varassa. Hankealueelle liikennöidään Katriinantien ja Hanskalliontien kautta, joissa on jo nykyisellään paljon raskasta liikennettä sekä Kiilan teollisuuskeskittymän alueelta että Tuusulan puolelta. Vaihtoehtoisten liikennöintireittien tutkiminen olisi tarpeen. On huomioitava, että ympäristövahinkojen ja riskien mahdollisuus kasvaa, jos toiminnot sijoittuvat tiiviisti ahtaalle tontille. Lautakunta on huolissaan Kiilan alueen kasvavasta ympäristöhaittakuormasta. Tämä johdosta uusien toimintojen ympäristövaikutukset tulee arvioida monipuolisesti ja laaja-alaisesti myös yhteisvaikutusten osalta.

Kehäradan ympäristötarkkailuohjelma vuosille 2018-2021

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Kehäradan ympäristötarkkailuohjelmasta (asia12). Tarkkailuun sisältyvät pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun, tunnelin kuivatusvesien määrän ja laadun, poisjohtamisojien vedenlaadun ja painumien tarkkailu. Lautakunnalla ei ole huomautettavaa Kehäradan ympäristötarkkailuohjelman sisällöstä. Raportoinnin viivytyksettömyys on kuitenkin tärkeää, jos havaitaan poikkeavia tuloksia näytteenottokierroksilla.

Ympäristölautakunnan ensi vuoden kokouspäivät päätettiin seuraavasti: 31.1., 14.2., 21.3., 18.4., 16.5., 13.6., 22.8., 12.9., 3.10., 7.11. ja 12.12.2018.
Lautakunta päätyi pitämään kokoukset ensi vuonna klo 17 alkaen esitetyn klo 16 sijaan.

Lisäksi mm.:

• Merkittiin tiedoksi Merja-Liisa Vasaraisen ero ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä. Lautakunnan jäsenenä jäljellä olevana toimikautena toimii Timo Karén ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään Anneli Karhunen.
• Hyväksyttiin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2015-2019 päivitys vuoden 2018 osalta.
• Merkittiin tiedoksi Ely-keskuksen antamat Luontolahjani satavuotiaalle –kampanjaan liittyvät metsien rauhoituspäätökset.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti tai edellä mainituin muutetuin esityksin.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi.
Myös pöytäkirja tulee nähtäville ko. verkko-osoitteeseen.

Julkaistu: 22.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter