Lausunto valinnanvapauslaista ja strategia kaupunginhallituksessa

Vantaa on rohkea ja rento

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi strategian, joka kiteytyy visiossa: Rohkea ja rento Vantaa on edelläkävijä ja vastuullinen kasvun keskus. Toiminta perustuu yhteisesti valittuihin arvoihin: avoimuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.

Valtuustokauden strategia kuvataan painopistealueittain seuraavasti:

  • Turvaamme talouden tasapainon
  • Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien
  • Lisäämme kaupungin elinvoimaa
  • Edistämme asukkaiden hyvinvointia
  • Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä
  • Johdamme uudistuen ja osallistuen.

Painopistealueet jakaantuvat valtuustokauden ja edelleen vuotuisiin tavoitteisiin. Kaupunginhallitus teki pohjaesitykseen useita tekstimuutoksia.

Valinnanvapaus ei hillitse kustannusten kasvua

Vantaan kaupunginhallitus antoi lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valinnanvapauslaista. Vantaan arvion mukaan tavoite kustannusten kasvun hillinnästä ei vaikuta realistiselta.

Vantaa ei vastusta valinnanvapauden laajentamista. Suuri vaara on, että uudistus polarisoi palvelut hyvin ja huonosti pärjäävien palveluihin eikä tasaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja. Erityisen haastavaa valinnanvapauden hyödyntäminen on paljon palveluja käyttäville, jotka tarvitsevat tukea ja apua. Vantaa näkee riskinä sen, että tosiasiallisia vaihtoehtoja palvelujen valintaan syntyy vain isoihin kasvukeskuksiin, joissa väestöpohja on riittävän suuri ja palveluntarjoajia houkutteleva.

Jokiniemen yhtenäiskoulun ja päiväkodin tarveselvitys

Jokiniemen koulu toimii lähikouluna Tikkurilan ja Jokiniemen alueen perusopetusikäisille lapsille ja nuorille. Koulu on oleellinen osa Tikkurilan suuralueen peruskouluverkkoa ja sitä tullaan tarvitsemaan myös jatkossa, koska alueen perusopetusikäisten määrä kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 700 perusopetusikäisellä ja päivähoitoikäisten määrä saman verran.

Jokiniemen yhtenäiskoulun ja päiväkodin muutostyöt ja laajennus on ajoitettu vuosille 2020 – 2021, jolloin rakentaminen on vaiheistettava ja oppilaille on järjestettävä väistötilat. Kustannusennuste on 26,21 miljoonaa euroa, josta uudisrakennuksen osuus on noin 7 miljoonaa euroa. Väistötiloja järjestetään olemassa olevista lähialueiden koulutiloista ja vuokrataan erillisiä väistötiloja. Taloussuunnitelmaan 2018 – 27 on varattu lisäksi määräraha lähiliikuntapaikalle vuodelle 2021.

Kaupunginhallitus hyväksyi tarveselvityksen.

Hakunilan keskustaa tiivistetään

Vantaan keskustojen elinvoimaisuutta parannetaan ja rakentamista suunnataan täydennysrakentamiseen. Vantaalla pyritään monipuoliseen ja kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon ja keskuksia kehitetään omaleimaisina ja monipuolisina kaupunkiympäristöinä.

Hakunilan keskustan kaavarunko on tehty siten, että se turvaa monipuolisen asuntotuotannon, palveluiden saatavuuden, hyvät joukkoliikenneyhteydet, pyöräily- ja kävelyreitit, laadukkaat julkiset ulkotilat sekä hyvät yhteydet laajemmille viheralueille. Toimintojen sijoittumisen tarkkuus on korttelitasoinen ja mitoitus suuntaa antava. Hakunilan keskusta-alue tulee uusiutumaan vaiheittain.

Kaupunginhallitus esitti valtuustolle hyväksyttäväksi Hakunilan keskustan kaavarungon.

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville:

Koivuhaka, Niittytie 25 kaavamuutoksen, joka mahdollistaa uuden kaksikerroksisen teollisuus-, varasto- ja/tai toimistorakennuksen rakentamisen purettavan rakennuksen paikalle.

Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi:

Ylästön pientaloalue laajenee Tolkinkylän ympäristöön. Ylästöön kaavoitetaan enintään kaksikerroksista pientalorakentamista, pienkerrostaloja, rivitaloja sekä omakotitaloja yhteensä 19 700 k-m². Nyåkerin vanha päärakennus 1900-luvun alusta suojellaan. Kaava sisältää myös Y- ja liiketonttivarauksen.

Toinen Ylästön kaavamuutos mahdollistaa pientaloasuntoja noin 230 uudelle asukkaalle. Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävää ympäristöä sekä 1800-luvun lopulta peräisin olevat Tallbackan tilan päärakennus, sauna ja hirsirakenteinen aitta suojellaan. Kumlingen tilalla, vanhan rintamamiestalon vesikaton alla on todettu lepakoita, minkä vuoksi talon ympäristö esitetään luonnonsuojelukohteena.

Julkaistu: 27.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter