Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti rakennusvalvonnan lisäresursseista

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden viimeisessä kokouksessa 18.12. päätettiin esitysten mukaisesti lisätä uusia virkoja Vantaan rakennusvalvontaan. Rakennusvalvonnan lupamäärät ovat olleet jatkuvassa kasvussa positiivisen suhdannetilanteen ja Kehäradan mukanaan tuoman vetovoiman myötä. Rakentamisen määrä on vakiintuneesti kasvanut yli 20 %. Lautakunta päätti kolmesta uudesta tarkastusinsinöörin virasta (asiat 8-10) ja kahdesta uudesta lupa-arkkitehdin virasta (asiat 11-12) alkaen 1.1.2018. Tarkastusinsinöörit antavat rakentamishankkeisiin liittyvää ohjausta ja pitävät rakennusluvan edellyttämät katselmukset työmaalla. Lupa-arkkitehdit käsittelevät rakennus- ja muita lupahakemuksia ja tekevät lupapäätöksiä. Työhön liittyy myös rakennushankkeiden kaupunkikuvallinen ohjaus kestävän kehityksen edistäminen.

Tikkurilan kirkon kaavaa ja Vaisalan kiinteistön laajennusta esitetään nähtäville

Tikkurilan kirkon asemakaavamuutos (asia 13) mahdollistaa Tikkurilan kirkon ja seurakuntien virastorakennuksen purun ja korttelin rakentamisen tehokkaaksi keskustakortteliksi. Kortteliin sijoittuu uuden kirkon ja seurakunnan tilojen lisäksi liike- ja toimistotilaa sekä asuntoja. Tikkurilan nykyinen kirkkorakennus puretaan. Myös seurakunnan toimistorakennus ja Bethanian toimistotalo korvataan uudella rakentamisella.

Vaisala Oyj:n kiinteistöä laajennetaan sen eteläpuoleisen virkistysalueen osalle (asia 14). Ulkoilureittiä siirretään etelämmäksi. Kiinteistön rakennusoikeuden määrää lisätään 15 000 km2. Lounaniityn lähivirkistysalueesta muutetaan noin 1 hehtaarin suuruinen osa toimitilarakennusten korttelialueeksi. Laajennusalue tarvitaan kiinteistön pysäköintialueeksi. Uuden pysäköintialueen eteläreunaa vasten toteutetaan melueste.

Nähtäville esitetään myös seuraavia asemakaavamuutoksia:

• Raudikkokuja, Hakunila (asia 15). Olemassa olevien kerrostalojen pysäköintitonteille ja tonteiksi muutettaville katualueille rakennetaan asuinkerrostaloja. Autopaikat sijoitetaan uudisrakennusten pohjakerroksiin ja osittain pihoille.
• Kukkakedon päiväkoti, Tikkurila (asia 18). Kaavamuutos mahdollistaa uuden, kolmikerroksisen päiväkotirakennuksen rakentamisen kahden purettavan rakennuksen paikalle Vehkapolun varteen. Purettavat rakennukset ovat Kukkakedon päiväkoti sekä Neilikkatien pajatalo.
• Vapaalantie 10, Vapaala (asia 19). Vapaalantie 10 c:n kohdalle kaavoitetaan kuusi omakotitonttia puiston ja tarpeettoman leveän katualueen paikalle. Vapaalantien itäpuolella on laajempi Ilpolanpuisto.
• Raspitie ja Vuolutie, Vapaala (asia 20). Raspitielle (Kaavintie 26:n kohdalle) ja Vuolutie 9:n kohdalle kaavoitetaan 7 omakotitonttia kahden puiston paikalle.
• Paasitie 7b, Kivistö (asia 21). Asemakaavan muutoksella tontin rakennusoikeutta nostetaan.

Hyväksyttäväksi esitettiin Mistelinsiemen -niminen kaavamuutos Ruskeasannassa (asia 17). Lähivirkistysaluetta ja Mistelinsiemen-nimistä jalankululle ja pyöräilylle varattua katualuetta muutetaan asuinpientaloalueeksi.

Nimeämättömiä paikkoja ja nimistön tarkistamista päätettiin tehdä useissa kaupunginosissa (asia 23). Tutustu listaan perusteluineen.

Kivistöstä varattiin tontti tonttikilpailun voittaneelle Rakennuskartio Oy:lle (asia 27). Koivuhaasta myytiin tontti Bonava Suomi Oy:lle (asia 28) ja Vapaalasta Wahlmark KM Oy:lle (asia 29). Kaivokselasta ostettiin 7404 m2 suuruinen rakentamaton tontti toimistorakennusten korttelialueelta, joka on yleiskaavassa osoitettu lähivirkistysalueeksi ja työpaikka-alueeksi (asia 30). Viinikkalasta ostettiin takaisin teollisuustontti (asia 31).

Lisäksi päätettiin muun muassa käynnistää uuden määräaikaisen pysäköintimitoitusohjeen (ns. parkkinormi) valmistelutyö kaupunkisuunnittelulautakunnan johdolla siten, että uudistettu mitoitusohje saadaan otettua käyttöön nykyisen määräaikaisen pysäköintimitoitusohjeen päättyessä 31.12.2018 (asia 22).

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti tai pienin teknisin korjauksin, paitsi: Kulleropuiston asemakaavamuutos Hiekkaharjussa (asia 16) jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen ja asiaan 36 Uudenmaan Autourheilijat UAU ry:n oikaisuvaatimus kaupunkisuunnittelulautakunnalle tehtiin lisäys esittelytekstiin. Kirjaus tulee pöytäkirjaan.

Esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 19.12.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter